simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn 1ܕܝܢ ܕܟܪܘܙܐ̈ ܥܬܕ ܐܢܘܢ ܇ ܠܟܪܘܙܐ̈ ܐܓܘܢܐ̈ ܘܕܪܐ̈ ܡܛܠ ܐܝܟܐ ܡܣܬܥܪܐ ܠܘܬܗܘܢ ܗܕܐ ܚܕܬ ܐ ܘܬܡܝܗܬܐ ܚܘܝ ܦܪܘܩܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn 2ܕܗ̣ܘ · Xܝ ܝ · ܗܘ̣ܐ ܠܟܠܢܫ ܪܫܐ ܒܡܥܠܢܐ ܕܠܘܬ ܫܪܪܐ ܂ ܐܦ ܡܛܠ ܐ̇ܡܪ ܂ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ1 ܥܠ ܢܦܫܗ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܪܥܗ̇ ܕܥܢܐ̈ ܃
ThdrMops:ComGospJohn X · 0ܝX · ܕܗܘ̇ ܡܕܡ ܕܡܚ ܘ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܣܬܥܪ Xܗܘ̣ܐ ܠܗ ܃ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܝ ܠܘܬܟ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܥܠܡܐ ܂ ܡܕܝܢ ܠܡ
ThdrMops:ComGospJohn X0ܕܐܪܓܫ ܒܘܠܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܘ̣ܐ ܗܟܝܠ ܦܝܠܛܘܣ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܡܛܠ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܃ ܘܟܒܪ ܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn XXܒ ܠܐ ܚܙXܘX ܡ̣ܢ ܕܚ̣ܫ ܃ ܠܬ̣ܠXܝܕܐ̈ Xܝܢ Xܬܒܝܘܝܢܝ ܡܛܠ ܓܝX ܡ̣ܢ ܒX Xܢ ܕܐ̣ܡܪ̈ Xܒܥܘܢܢܝ Xܘܣܦ ܘܠܐ ܬܫܟܚܘܝܢܝ ܇
ThdrMops:ComGospJohn XXܢܐ ܐܦ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗ ܐ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܃ ܫܘܝܐܝܬ ܐܬܚܫܚܘ ܡܛܠ ܆ ܠXܫܝXܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩXܡܝܬܐ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܡܕܡ
ThdrMops:ComGospJohn Xܐܦ ܗܕܐ ܐܢܬܘܢ ܐ̣ܡܪܬܘܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܒܝ ܡXܡ ܕܟܣܐ ܇ ܗܘ̇ ܕܣܓܝ ܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܟܘܢ ܂
ThdrMops:ComGospJohn Xܐܦ ܥܒܕܐ ܟܡܐ Xܥܒܕܐ ܐܝXܘܗܝ ܆ X ܛܒ ܡܐ̇ܟ ܡ̣ܢ ܡXܗ ܂ ܡܛܠ ܪܘXܒܝܢ ܡܢܝ ܆ ܡ̣ܢ Xܪܐ XܫXXܟܘܢ ܓܠܝܐ · ܝXX · ܗ̣ܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn Xܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܣ̇ܒܪ ܗܘ̣ܐ ܝܗܘܕܐ ܕܡܛܫܝ ܗܘ̣ ܒܬܪܥܝܬܗ ܡܛܠ ܆ ܝ ܕܒܬܪ ܠܚܡܐ ܠܡ ܗܝܕܝܢ ܐܬܥܠܠ ܒܗ ܣܛܢܐ ܃ ܂ ܙ Xܝܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn Xܓܠܝܐܝܬ ܐܡܪ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܪܒܝܢ ܡܩܕܡܝܢ ܠܡܐܚܕ ܒܗ ܡܛܠ ܃ ܘX ܕܠX ܝXܕܥܘܢ ܆ XܒXܝXܝ Xܩܒܠܘܢ ܝXܥXܗ ܕܐܒܐ ܂ ܘܬܘܒ
ThdrMops:ComGospJohn Xܕܐ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܙܒܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܬܘܪܐ ܂ ܘܝܘܢܐ̈ ܇ ܬܡ̇ܢ ܡܛܠ ܠܬܐܓܘܪܬܐ ܡܒܛܠ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܠܥܝܕܐ ܕܕܒܚܐ̈ ܂ ܐܦ ܓܝܪ
ThdrMops:ComGospJohn Xܕܩ̣̇ܕܡܝ ܗܘ̣ ܡܢܝ ܂ ܗܢܐ ܗܘ̣ ܂ ܙ X ܝ ܕܝܢ ܗܢܐ X ܗܘ̇ ܕܥ ܂ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܗܢܐ ܗܘ̣ ܗܘ̇ ܕܐܡܪܬ ܕܒܬܪܝ ܐܬ̇ܐ ܘܗܘ̣ܐ ܠܗ ܩܕܡܝ
ThdrMops:ComGospJohn Xܘ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ ܂ ܘܟܪ- ܡܫܪܪ ܠܗܘܢ ܬXܒ ܥܠ ܐܝXܐ ܕܐ̣ܡܪ ܡܘܣܦ ܡܛܠ ܗܘ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘ̇ ܕXܢܣܒ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܓܠܝܐܝܬ ܒܟܠ ܡܫܘܬܦ ܇
ThdrMops:ComGospJohn Xܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܐܬܝܗܒ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܫܘܬܦ ܗܘ̣ ܪܘܚܐ ܡܛܠ ܡܘܕܥ ܆ ܕܪܒܐ ܗ̣ܝ ܡܘܗܒܬܗ̇ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܂ ܘܒܘܠܝܬܐ ܃
ThdrMops:ComGospJohn Xܩ̣̇ܕܡܝ ܗܘ̣ ܡܢX ܂ ܗXܘ̇ ܠܡ ܗܘ̇ ܕܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܛܠ ܗܢܘ̇ ܕXܝܐ̇ ܐܡ̇ܪܬ ܝX XܒXܪܝ Xܐ ܓܒܪܐ ܘܗܘ̣ܐ ܂ ܠܗ ܩXܡܝ ܆
ThdrMops:ComGospJohn · ܙ XXܝ · XX ܓܝܪ ܕܡܥܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܐܬܪ ܕܐܠܝܨ ܒܕܘܟܬܗ ܡܛܠ ܟܒܪ ܐ̇ܡܪ ܗܘ̇ܝܬ X ܠܟܘܢ ܃ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܕܐܛܝܒ ܠܟܘܢ ܐܬܪܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ·X XX ܪܒܘܬܗܝܢ ܕܐܬܘܬ̈ ܐ ܕܣ̇ܥܪ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥ̣ܒܕ ܨܝܕ ܡܛܠ ܡܣܬܒܪ ܕܐܡ̇ܪ ܂ ܕܠܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܫܘܒܗܪܐ ܬܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ·ܝܢ ܚܝܠܐ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗ ܡܢܝܢ ܒܗ ܠܢܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܒ̇ܠ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܇ ܘܚܫܐ̈ ܕܨܠܝܒX ܥ̇ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܆ ܂ X X
ThdrMops:ComGospJohn ܂ XܝX ܂ ܕܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܐܬܗܝܡܢܬ̣ ܡܛܠ ܇ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܗܘ̣ܝ ܒܫܪܪܐ ܗܘ̇ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܘܩܪܝܒ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܂ · ܝܝ ܂ ܂ ܚܡܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܩܪܝܒ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܒܓܠܝܠܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܥܕܟܝܠ̇ ܡܫܬܐܠ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܙܠ ܠܝܗܘܕ ܃