simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ¹X²ܣܢܐܬܢ ܕܠܘܬ ܐܚܘܬܢ̈ ܕܟܝܬܐ̈ ܕܒܡܪܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܆ ܕܓܘܢܝܐ ܘܕܩܘܠܣܐ : ܕܥܩܬܐ ܘܕܚܕܘܬܐ . ܠܘ
Shub:BookGifts ܐܚܝܕܘܬܟ ܕܒܚܫܝܟ̈ ܘܣܪܝܟܘܬܟ ܕܒܐܪܥܢܝܬܐ̈ . . 2ܐܝܟ ܡܛܠ ܘܠܡܫܪܘ ܕܠܐ ܦܘܠܓ ܕܫܦܝܪ XXX ܗܘ̣ ܗܘ̇ ܡܢ X ܗܢܐ ܘܒܣܝܡ ܇
Shub:BookGifts ܐܚܝܕܘܬܟ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܟܪܣܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒܫܒܪܘܬܟ ܡܛܠ ܠܟ ܠܡܦܩ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܚܫܘܟܐ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܙܥܘܪܐ :
Shub:BookGifts ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܢ ܠܢ ܒܫܡ ܡܪܢ . . 1ܠܟܠ ܕܨܐ̇ܒ ܠܘܬܟ ܡܢ ܟܠ ܡܛܠ ܠܟ ܒܥܕܢܝ̈ ܬܫܡܫܬܟ . X ܥܠ ܩܘܒܠܐ ܕܦ̣ܓܥܐ ܘܕܙܗܝܪܘܬܐ :
Shub:BookGifts ܐܝܩܪܐ ܕܕܘܒܪܢ ܘܝܘܬܪܢܐ ܕܚܙܝܝܢ̈ . ܘܡܛܠ ܥܝܕܐ ܕܡܐ ܡܛܠ ܕܡܪܢ ܥܡ ܒܝܬܝܘܗܝ̈ . ܕܒܝܕܥܬܐ ܢܛܪ ܫܘܦܪܢ ܘܣܢܝܘܬܢ ܆
Shub:BookGifts ܐܝܩܪܐ ܕܚܐܪܘܬܗܘܢ ܆ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܟܕܝܢܝܢ ܘܡܫܥܒܕܝܢ ܡܛܠ ܢܥܒܕ ܐܢܘܢ . ܘܠܐ ܦܟܪ ܐܘܪܚܐ ܕܒܝܫܬܗܘܢ̈ 25 ܓܡܝܪܐܝܬ :
Shub:BookGifts ܐܟܣܢܝܘܬܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܢܫܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܩܛܥܬ ܠܗ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܗ . ܡܛܠ . ⁴³ܘܐܬܢܣܝ ܒܕܒܝܪܘܬܐ ܕܐܢܬܬܗ . ⁴⁴ܘܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܐܝܠ
Shub:BookGifts ܐܢܢܩܐ ܕܙܒܢܐ . ܕܦܩܚ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܢܩܘܐ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܥܠ ܗ ܠܡܕܥ 50ܘܠܡܡܠܟ . X ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܫܦܝܪܐ ܆
Shub:BookGifts ܐܢܫܐ̈ ܡܙܥܙܥܐ̈ ܕܠܐ ܣܡܝܟܝܢ ܥܠ ܛܥܡܗܘܢ ܘܡܬܪܥܝܢ ܠܟܠ ܡܛܠ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܐܒܗܬܐ̈ ܒܢܝ̈ ܕܘܒܪܐ ܕܡܣܪܩܘܬܐ ܙܗܝܪܐܝܬ .
Shub:BookGifts ܒܘܝܐܐ ܕܬܡܢ ܆ ܕܢܚ̇ܫ ܥܠ ܒܝ̣ܫܬܢ̈ ܘܕܢܩܢܝܗ̇ ܙܕܩ ܠܢ ܡܛܠ ܒܙܢܝܗܘܢ̈ ܕܚܝܠ ܘܡܫܠܛ . ܐܢ ܡܛܠ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܬܢܢ : ܐܘ
Shub:BookGifts ܒܘܩܝܐ . ܟܠܗܝܢ ܠܒܢܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܘܚܦܐ ܡܬܦܪܢܣܢ̈ ܇ ܡܢ ܗܘ̇ ܡܛܠ . . 2ܟܠ ܡܪܕܘ ܡܛܠ ܣܟܠܘ . ܘܟܠ ܐܘܠX ܡܛܠ ܒܝܫܘ . ܘܟܠ ܢܣܝܘܢ
Shub:BookGifts ܒܝܫܘ . ܘܟܠ ܢܣܝܘܢ ܡܛܠ ܒܘܩܝܐ . ܟܠܗܝܢ ܠܒܢܝܢܐ ܘܠܐ ܡܛܠ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ . . 2ܟܠ ܡܪܕܘ ܡܛܠ ܣܟܠܘ . ܘܟܠ ܐܘܠX
Shub:BookGifts ܒܪܝܬܗ ܠܐ ܬܓܥܨ . ܨܒܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܣܓܝܐܬܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܇ ܕܡܢ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܠܣܢܐܟ . ܘܠܐ ܬܓܢܐ ܐܦ ܠܐ ܠܡܓܢܝܢܐ ܒܚܐܦܐ . ܘܒܐܢܫ
Shub:BookGifts ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܆ ܟܕ ܡܪܬܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܘܡܓܪܓ ܡܛܠ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܝܢܗܘܢ ܢܛܝܪ ܗ̣ܘ ܠܟܐܢܘܬܐ .
Shub:BookGifts ܓܝܪ ܕܣܘܓܐܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܝܝܢ ܠܗܪܟܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܘܡܣܟܝܢ ܡܛܠ ܗܘ̣ ܥܠ ܚܛܝ̇ܐ ܟܐܢܐܝܬ ܆ ܪܓܝܓ ܗ̣ܘ ܥܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܙܕܩܐܝܬ .
Shub:BookGifts ܕܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܩܕܡܝܐ̈ ܆ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܡܛܠ ܐܪܝܟܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܟܣܝܐ ܐܦ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܡܟܢܫܐ .
Shub:BookGifts ܕܐܝܟ ܪܦܦܐ ܗ̣ܘ ܕܥܝܢܐ ܗܘ̇ܐ ܛܘܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܛܠ ܕܚܘܠܦܐ ܗܘܝܢ ܇ ܒܥܕܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܝ̇ܡܝܢ .
Shub:BookGifts ܕܐܠܦ ܠܡܢܐ ܐܘܪܚܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܨܠܚܐ . ܘܟܗܝܢܝܢ̈ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܗܘܐ ܟܕ ܐܡܕ̇ ܙܕ̇ܝܩܐܢܬ ܡܪܝܐ ܕܐܕܘܢ ܥܡܟ . ܐܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܐ
Shub:BookGifts ܕܐܡܝܢ ܙܩܝܦ ܠܩܘܒܠܗ ܒܥܠܕܒܒܐ ܫܓܝܫܐ ܆ ܕܬܛܪ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܢܓܝܪܐ ܕܥܡܠܐ̈ ܆ ܠܡܚܣܢ ܬ̇ܩܢ ܘܫܦܪ ܘܡܨܛܠܠ ܡܢ ܣܢܝܘܬܗ .
Shub:BookGifts ܕܐܡܝܪܐ ܗ̣ܝ ܐܦ ܠܢܒܝܐ ܆ ܕܢܗܘܐ ܥ̇ܒܕܗ̇ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܫܠܡܐ ܡܛܠ ܇ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܥܡܠܗ ܕܫܠܝܐ ܘܐܓܘܢܗ ܕܫܘܥܒܕܐ .