simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ( ²ܘ̇ܝ ܕܦܣܩܐ ܗ̇ܘ ܡܟܝܠ : ܟܕ ܥܬܝܕܐ ܕܬܬܠܒܫ ܇ ܘܡܬܥܝܦܐ ܡܛܠ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܕܡܢ ܥܡܪܐ ܘܟܬܢܐ ܗܘܝܢ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ ܓܙܐ . )
SevAnt:Epist - ܕ ܓܘܢܐ ܕܐܪܓܘܢܐ . ܠܢܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܢܚܘܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܕܡܛܫܝ ܗܘܐ ܡܪܚܘܐ ܗܘܐ ܒܝܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢXܘܢܐ̈ .
SevAnt:Epist . ·ܒܪܒܪܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܫܬܒܠܘܢ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܡܛܠ ܕܝܝܢ ܘܒܝܕ ܗ̇ܢܒ . ܕܠܐ ܫܘܝܝܢ ܠܘܬ ܝܘܬܪܢܐ ܕܝܠܗܘܢ .
SevAnt:Epist . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܛܠ ܟܕ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX
SevAnt:Epist : ܡܛܠ X X ܐ ܢܚ . ܬ ܦܘܪܩܢܢ ܘܕ ܗܕ ܩܩܘܪܝܐ ܗܘܩܝܩܘܐ̈ ̈ XX . ܡܛܠ ܕܐܬܒܣܪ X ܘܐܬܒܪܢܫ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܪܝ ܣܐܘܪܐ ܠܘܬ
SevAnt:Epist X X X ܣܗܕܘܬܐ ³ܕܝܫܘܥ ܇ ܘܕܗܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ̈ ܀ ܕ ܝܗ ܡܝ ܕ ܡܛܠ ܛܟܣܐ ܕܝܢ ¹ܩܕܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ²ܕܢܦܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܛܪܦܝ̈
SevAnt:Epist X X X ܕܢܬܛܦܝܣܘܢ ܠܐ ܡܬܛܩܝܣܢܐ̈ ܆ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘXܘܝ ܡܛܠ ܚܝܘ : ܡܛܠܗܕܐ ܘܐܬܪܕܦܘ : ܟܕ ܡܬܢܩ̣ܚܝܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܗ
SevAnt:Epist X X ܐ ܢܚ . ܬ ܦܘܪܩܢܢ ܘܕ ܗܕ ܩܩܘܪܝܐ ܗܘܩܝܩܘܐ̈ ̈ XX . XX ܡܢ̣ ܡܛܠ X ܘܐܬܒܪܢܫ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܪܝ ܣܐܘܪܐ ܠܘܬ ܡܛܠ :
SevAnt:Epist X ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܬܝܕܥ ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܐܬܩܝܡ ܕܚܕ X ܡܛܠ ܢܬܝܕܥ . ܘܕܒܣܪܐ ܕܝܠܢ ܣ̣ܒ ܇ ܘܠܗܢܐ ܕܝܠܗ ܥܒܕܗ .
SevAnt:Epist X ܕܒܪܠܝܪܝܩܬܐ ܗܘܐ ܡܫܬܟܚ ܓܝܪ ܒܘܕܐ ܆ ܕܠܘ ܒܟܠܙܒܢ ܡܛܠ ܡܢܗ ܠܗ̇ܘ ܕܪܘܚܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܢܗ̣ܘܐ . ܕܪܘܚܐ ܇
SevAnt:Epist X ܗ̇ܝ ܕܡܘܬܪܐ ܡܪܚ̇ܫܒܝܢܢ . . . . . ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܝܡܝܢܝܐ̈ . ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܦ ܩ̇ܪܝܢܢ ܠܟܘܢ ܠܐܒܗܐ̈ ܕܝܠܢ ܆ Xܟܕ
SevAnt:Epist X ܗܕܐ ܡܬܐܡܝ̇ܢܢ ܕܗܘܝܢܢ ܝܪܘܬܐ̈ ܕܠܘܛܬܐ ܘܕܚܘܝܒܐ ܡܛܠ ܕ ܬܪܝܢ ܕ ܒܐXܩܘXܘܬܐ . ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܩܘܢXܘ ܣܝܢܝܪܐ̈ ̈
SevAnt:Epist Xܐܝܬܘܗܝ ܝ̇ܕܝ . X ܝ . XܝܝX Xܝ : XXܝX ܝ ܝ . X ܗ̇ܝ ܕܟܐܝܐ ܡܛܠ ܝ : ܝ Xܪ ܝ . ܝ̈ ܝ : ܝ . ܝ ܐܠܐ ܡܢ ܟܠܚܕ ܡܢ ܫܡܗܝܢ̈ ܐܠܝܗܝܐ .
SevAnt:Epist Xܗܢܐ ܘܟܕ ²ܡܘܫܐ ܐܡ̇ܪ Xܘܐ ܠܘܬܗ ܕܚܘܢܝ ܢܦܫܟ ܕܝܕܝܥܐܝܬ ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܫܬܡܠܐ ܡܢܝܢܐ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐܗ̇ܘ ܕܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ .
SevAnt:Epist Xܘ̇ܝ ܕܐܝ̇ܟܢܐ ܐܢܗ̣ܘX ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܡܥܝܢܐ ܛܝܒܘܬܐ̈ ܡ̇ܝܦܠܓ . . X ܘܬܘܒ ܫܘܐܠܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܆
SevAnt:Epist Xܝܢ ܕܥܝܕܐ ܗܘ ܠܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܫܪܪܐ : ܕܒܡܪܫܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܕܪܫܗ̣̇ X XX ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܚܙܝ ܡܘܫܐ ܪܒܐẌ
SevAnt:Epist ²ܓܝܪ ܕܢܝܫܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ : ܠܗ̇ܢܘܢ ܡܓܕܦܝ̈ ܥܠX ܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܒܫܘܝܘܬ ܬܪܥܝܬܐ . ܘܡܫܚܠܦܐܝܬ ܢܐܡܪܘܢ .
SevAnt:Epist ܐ . ܕܝܠܗ̇ ܡܡܠܠ . ܘܡܚܘܐ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܘܬ . ܘܥܠܬܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܟܕ̇ ܩܪܒܠܩܕܡܘܗܝ̣ ܐܡ̇ܪ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܕܫܥܬܐ ܆
SevAnt:Epist ܐ ܗܠܝܢ ܕܡ̇ܠܠܬ ܕܐܥܒܕ ܠܘܘܢ . ܘܕܗܠܝܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܡܛܠ : ܘܢܥܒܕܘܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܩܕܡܝ : ܘܠܐ ܢܫܡܥܘܢ ܒܩܠܝ ܆ ܐܬܬܘܐ
SevAnt:Epist ܐ̣ ܠܐ ܨܒܘ . ܣܓܝܐܐ̈ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܬܡܝܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܡܛܠ . ܕܐܒܗܬܐ̈ ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ̈ ܓܘܢܝܬܐ̈ ܆ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܢ̇ܥܩܒܘܢ