simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom - X ܕܒܢܝܐ̈ ܕܦܘܐܝܛܐ̈ ܩܠܐܘܣ ¹ܡܫ̇ܡܗܝܢ ܠܗ ܠܫܘܒܚܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̣ܘܬ ܕܐXܗܐ . ܬܩܠܐ ܓܝܪ . ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇
SevAnt:CathHom . X ܕܐܦ ܗܕܐ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ . ܝX ²⁷X⁰ XXܐܠܐ ܡܢ ܡܛܠ ܡܢ ܓܘܕܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܢ ܚܘܒܗ . 33ܚ̇ܣ . ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܇
SevAnt:CathHom . XXXXXXX ³ܘXXX ܟܝܬ ܕܟ̣ܬܒ ܠܩܘܪܝܢܬܝܐ̈ ܇ ܝ̇ܕܥܝܢ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܩ̣̇ܪܝܒ ܠܥ̣ܫܘܩܝܐ ܕܝܠܟܘܢ ܢܫܬܟܚ ܘܠܘ ܚܢܢ ܆
SevAnt:CathHom . ܗܕܐ ܐܦ ܠܘܬ ܡܬܚܘܝܢܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܆ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܒܫܘܪܝܐ . ܡܛܠ ܘܢܫܘܕܥ ܘܢܣܝܡ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܇ ܐܝܟ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐ .
SevAnt:CathHom X X X ܗܠܝܢ ܟܠܘܝܢ ܕܗܫܐ ܕܒܝ̈ ܘܐܬ̇ܥܫܢܝܢ̈ ܇ ܥܡ ܫܦܝܥܘܬܐ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܫܝܩܐ̈ ܠܘܬ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܠܘܬ ܟܠ ܨܚܢܘܬܐ .
SevAnt:CathHom X X ܗ̇ܝ̇ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܩ̇ܝܡܝܢ ܘܝܬܝܪ ܡܥ̇ܠܝܢ ܡܢ ܡܛܠ ܕܠܥܠ ܩ̇ܝܡܢ̈ ܡܫ̇ܬܡܗܝܢ : ܐܝܟ ܡܐ ܟܝܬ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܘܢ :
SevAnt:CathHom X ܐܠܗܐ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܗ̣ܘ ܢܘ̣ܗܪ-ܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܬܛܪܐ ܕܚ̣ܠܝܛ ܒܚ̣ܡܪܐ ܇ ܘܠܘ
SevAnt:CathHom X ܐܠܘܐ ܐܡ̣ܪ ܇ ܠܦܘܡܐ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐ . ܢܡ̣ܠܘܗܝ ܓܘܚܟܐ . ܡܛܠ ܠܝ ܡܪܝܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܢ̣ܫܡܥ . ܢ̣ܕܐ ܠܝ . ܘܐܦ ܐܝܘܒ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom X ܓܝܪ ܕܦܘܠܚܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ : ܒܝܕ ܗܠܝܢܡܫܐ ܪܓ̣ܫܐ̈ ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܕܝܬܝܪ ܥܡܝܩ ܇ ܐܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܡܢ ܗܪܟܐ·
SevAnt:CathHom X ܕܒܟܪܘܙܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܇ ܐܦ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܦ ܚܢܦܐ̈ X ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܢܥ̣ܒܕ ܟܕ ܡܬܟ̇ܫܠܝܢ - X · ܣܪܝܩܐܝܬ . ܐܦ ܓܝܪ ܠܘ
SevAnt:CathHom X ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܆ ܠܗ̇ ܢܩ̇ܦܐ ܗܘܬ ܠܡܐܡܪ . ܪ̣ܡܢ̣̇ܘ ܢܥܪܓܠ ܡܛܠ X ܕܫܠܘܡ ܣ̇ܐܡ ܆ X ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܦܝܣܐ . ܕܐܦ
SevAnt:CathHom X ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܟܠܩܪܨܐ ܠܘ ܗܘܠܢܐܝܬ ܚ̣ܛܐ ܘܦܓܪܢܐܝܬ ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܡܛܠ ܛܒ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܘܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܠܘ ܓܝܪ
SevAnt:CathHom X ܗܕܐ ܓܝܪ ܆ ܕܡܢ ܠܓܘ ܟܝܬ X ܝX X X X ܡܢ ܠܒܪ ܟܬܝܒܢ̈ ܗܘܝ ܡܛܠ ܕܝܢ ܆ ܡܛ̇ܫܐ XܝXXXXXX ܘܐ ܒܗ ܠܣܘܟܠܐ̈ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ .
SevAnt:CathHom X ܝܗܘܕܐ . ܐܡ̇ܪ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܐ̇ܒܕ . ܐܠܐ ܐܢ ܗ̇ܘ ܒܪܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ . ܠܐ ܢܘܣܦ ܠܡܒܐܫܘ ܠܗ . ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom X ܟܝܬ ܕܐܦ ܚܕ ܗܘ ܦܘܪܩܢܐ ܘܕ ܣܒܪܐ : ܘܣ̇ܝܘܡܘܬ ܒܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܡܣܟܢܝܢ . ܚܕ ܗܘ ܓܝܪ ܣܛܐܕܝܘܢ̣ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܠܟܠܢܫ :
SevAnt:CathHom X ܟܝܬ ܕܪܚ̣ܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܒܘܥܐ ܠܥܒܪܝܐ̈ ܇ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ X ܡܛܠ : ܠܗܠܝܢ ܬܠܬ̈ ܐܪܒܥܣܪܘܬܐ̈ ܕܫܪܒܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆
SevAnt:CathHom X ܟܬ ܕܒܢ̣ܫܐ̈ X ܗܠܝܢ ܕܠܝܘܬ ܡܪܩܘܣ : ܦܪܨܘܦܗ̇ ܕܫ̇ܠܝܘܡ ܡܛܠ ܗܘܬ : ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܢܐ̈ ܨܦܢ ܗܘܝ̇ ܕܠܐ ܦܝ̇ܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬX ܆
SevAnt:CathHom X ܡܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܟܬ ܀ ܒܐ ܐܡ̣ܪ ܐܠܐ ܛܘܡܣܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܠܐ ܓܘܕܐ ܡܛܠ ܕܩ̣̇ܕܡܬ ܐ . ܡܪܬ ܕܣ̣ܝܡ ܒܐܘܪܝܐ ܇ ܘܬܫܒܘܚܬܐ Xܝ̇ . -›-
SevAnt:CathHom X ܢ̇ܘܛܪܐ ܕܝܠܢ ܒܠܚܘܕ ܡܟܬܪܝܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܠܘܬܢ : X X ܐܠܐ ܐܩ ܡܛܠ Xܗܠܝܢ ܡܬXܫܚܝܢ ܚܢܢ ܘܡܬܚ̇ܝܠܝܢ X XX ܗܝܕܝܢ ܓܝܪ ܠܘ
SevAnt:CathHom X ܪܐܙܐ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܕܝܡ ²ܐܡܝܪ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܩܐܝܦܐ ܟܕ ܪܝܫ ܡܛܠ ܕܡܕ̇ܝܢ ܘܡܡ̇ܝܩܝXܢ . ܐ . ܠܐ ܠܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܬXܗܕܘ ܆