simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts 6XX⁰ ܡ̇ܦܪܓܘܬܐ ܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܗ̇ ܆ ܫܦܝܪ ܗܘ̣ܬ ܡܛܠ ܕܒܗ ܇ ܘܐܢ ܡܛܠ ܡܠܦܢܘܬܐ ܐ̇ܝܕܐ ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܐ ܡܢ ܠܥܠ ܇ ܘܐܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts XXܓܝܪ ܕܟܕ ܨܒ̣ܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ : ܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܠܬܘܩܢܐ ܢܡܘܣܝܐ ܡܛܠ ܗܘܬ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܥܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ܇ ܪܒܬ ܥܗܢܐ ܗܘܬ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܢܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܇ ܘܙ̇ܕܩ ܕܢ̣ܛܪ ܠܗ ܒܝܬܐ ܟܕ ܡܛ̇ܝܒ ܒܟܠܗܝܢ ܨܒܘܬܗ̈ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܢܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܇ ܘܐܝܟܢܐ ܥܒܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܣܢܝܩܐ̈ ܘܐܠܝܨܐ̈ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܙܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܠܥܠܡܐ ܘܥܠܡܐ ܠܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ² ܟܦܢܘܬܗ ܐܟܠܗ ܗܘܐ ܆ ܐܡܝܬܗ ܗܘܐ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܡܘܬܐ ܇ ܡܛܠ : ܢܨܝܒ ¹ܫܪܘܐܝܬ : Xܢܡܛܠ ܦܐܪܐ ܚܕ ܙܥܘܪܐ ܕܬܐܬܐ ܇ ܘܟܕ ܛܒ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ³ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܇ ܘܢܬܬܓܪ ܠܩܢܘܡܢ ܒܘܣܡܐ̈ ܕܡܛܝܒܝܢ ܡܛܠ : ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܝXX 110 ܥܒܕܐ̈ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܕܥܒܕܢ ܆ ܐܠܐ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ¹ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܆ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܇ ܟܕ ܡܫܕܪ ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܗܕܘ . [7]ܕܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܗܟܢܐ ܐܫܬܡܫ ܗܘܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐ̇ܝܕܐ ¹ܐܪܐ ܟܡܬܘܢ Xܢܥܠ ܛܒܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܠܦܘܪܩܢܟܘܢ ܡܛܠ : ܕܐܘ̇ ܒܝܫܐ̈ : ܕܒܝܫܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܡܨܝܐ ܡܠܬܐ ܠܡܐܡܪ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐ̇ܝܕܐܐܪܐ ܬܚܝܬ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝܐܦܦܣܝܣ¹ ܕܡܘܬܐ ܢܦ̣ܠ ܗܘܐ ܆ ܡܛܠ ܗܒܝܠ : ܕܐܠܗܐ ܣܗ̣ܕ ܥܠܘܗܝ ܒܝܕ ܣܢܐܓܪܘܬܗ ܕܚܠܦܘܗܝ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܠܝܢ XXܕܡܗܝܡܢܝܢ ܘܝܕܥܝܢ ܫܪܪܐ ܆ ܠܗ ²ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܘܡ̇ܣܠܝܢ ܠܒܪܝܬܗ̈ ܕܥܒܘܕܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܚܟܡܬܐ ܒ̣ܪܐ ܐܢܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܫܢ̈ ܗܘܝ ܇ ܐܝܟ ܥܒܕܝ̈ ܡ̇ܠܟܐ ܕܡܬܪܗܒܝܢ ܡܛܠ ܗܘܐ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܒܝܕ ܪܗܝܒܘܬܐ ܕܐ̇ܦ̣ܠ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܩܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܘܐܢ ܐܝܟ ܕܢܫܬܪܐ ܗܘܐ ܦܘܪܬܟܗܘܢ ܡܛܠ ܐܠܘ ܐܝܟXܢ ܪܓܬܗܘܢ ܚܘܪܗܘܢ ܒܗ ܡ̇ܩܬܝܢ ܗܘܘ . ܕܒܕܓܘܢ ܐܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܫܬܢ̈ ܣܒܠܝܢܢ ܗܠܝܢ ܆ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܠܐX ܣܥܝܪ ܠܗ ܆ ܡܛܠ ܡܢ ܟܐܬܗ ܥܙܝܙܬܐ ܕܒܚܒܪܗ : ܚܢܢ ܠܡ ܓܝܪ ܙܕܩܐܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܘܡܕܗ ܒܫܘܥܠܝܐ ܚܛ̣ܦ ܗܘܐ ܠܗ ܬܫܡܫܬܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܇ ܗܕܐ ܡܛܠ ܠܗ ܡܩ̇ܪܒ XX ¹17ܗܘܐ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܟܕ ܥܘܙܝܐ ܡ̇ܠܟܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ XXܕܐܕܡ ܐܒܐ ܕܓܘܐ ܒܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܕܠܢܡܘܣܐ ܐܠܗܝܐ ܡܛܠ ܡܛܠܬܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܐܬܓܡܪ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠܬܗ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܐܚܪܝܢ ܠܐ ܥܕܪܗ ܐܘ ܡܥܕܪ ܠܗ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܐܝܬ ܡܛܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܘܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܣܘܝܥܐ ܕܡܢ ܠܒܪ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܐܝܟ XXXX1 ܕܐܡ̇ܪܬ : ܕܠܝܬ ܪܬܡܐ ܐܘ ܚܘܫܒܐ ܕܟܣܐ ܡܛܠ ܇ ܓܠܗ̇ ܠܢ ܡ̇ܦܪܓܐܝܬ X ܒܩܝܡܬܗ ܕܪܫܝܬܢ : ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܣܗܕܘܬ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܇ ܒܚܪܬܐ : ܠܫܘܠܡ ܐܪܒܥܝܢ ܡܛܠ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܫܪܝ ܗܘܐ ܠܡܥܒܕ ܡܥܠܢܘܬܐ ܠܘܬ ܩܪܒܐ ܕܥܡܗ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ ܕܡܪܢ ܕܠܘܬܢ ܇ ܟܠܢ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ ܠܐ ܡܛܠ ܚܫܐ̈ Xܢܕܣܢܝܩܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ³ܕܒܝܘܩܢܐ ܡܕܡ ܪܫܝܡܝܢ ܒܗ̇ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܐܣ̇ܪܗ̇ ܕܒܪܝܬܐ ܐܫܬܪܝ ܇ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܐܡܝܢܐ̈ : ܕܫܘܠܡܐX ܣܟ ܢܣܘܒܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ .