simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit 0ܢ ܡܩܒܝܐ̈ ܐܡܝܪ ܠܗ ܠܕܘܝܕ ܂ ܐܠܗܢ ܢܪܚܡ ܥܠܝܢ ܂ ܥܘܬܕܐ ܡܛܠ ܂ ܫܒܚܝ ܠܐܠܗܐ ܂ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܡܩܒܝܐ̈ ܂ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit X ܕܝܢ ܕܐܪܙܐ ܡܛܦܣܝܢ ܗܕܐ 1ܕܬܐܒܠܝܬܐ ܐܫܬܡܗܬ ܂ ܒܫܡܐ ܡܛܠ ܕܒܝܬ ܩܬܘܠܝܩܐ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܓܘܝܘܬܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit Xܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܚܕܝܘܬܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܝܬܝܗܘܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܂ ܡܛܠ ܒܟܝܢܐ ܟܦܪܝܢܢ ܕܠܝܬܝܗܘܢ ܃ ܐܠܐ ܐܝܬܗܘܢ ܒܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܠܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit · ܕܗܢܘܢX ܬܘܩܠܬܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܢܘܗܪܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܢܘܗܪܗ ܕܡܪܢ ܡܛܠ ܬܚܢܩܘ̈ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܢܗܘܘܢ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ·ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܩܛܠܗ ܂ ܘܠܐ ܡܗܠܟ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܝ ܕܥܠ ܚܫܐ ܂ ܗܘ̤ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܡܛܫܝܐܝܬ ܝܝ ܕܡ̇ܟ ܗܘ̣ܐ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ·X-̈ ܂ XXܝ̇ ܟܕ ܓܝܝܢ ܕܓܡX ܛܒܐ ܂ ܘܒܛܠܬ̤ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܕܐܚܙܐ ܢܘܗܪܐ ܕܓܠܝܢܟ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܡܣܟܝܐ ܢܦܫܝ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܒܪܝXܫܐ ܕܫܒܬX ܃ X X ܕܢܟܬܪ ܛܘܦܣܐ ܕܢܝܚܬܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܒܫܘܚܠܦܐ ܠܘܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܫܪܪܐ ܚܬܝܬܐ ܗܢ̇ܘ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܕܡ ܂ ܗܟܢܐ ܘܝܗܘܕܝܐ̈ ܢܦ̣ܠܘ ܡ̣ܢ ܬܫܡܫܬܗܘܢ ܘܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܡܛܠ ܨܠܝܒܐ ܗܘ̣ܐ ܢܒܥܐ ܕܚܝܐ̈ ܂ ܘܐ·ܟܢܐ ܕܢܦ̣ܠ ܝ ܣܛܢܐ ܒܚܣܡܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܩܪܗ ܕܡܠܟܐ ܙܟܝܐ · ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ ܕܚܠܦ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܀ ܫܪ ܂ ܝܐ ܀ ܥܘܢܝܬܐ ܕܝܢ ܕܒܣܠܝܩܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܩܪܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܢܬܝܩܪܘܢ ܕܚ̇ܠܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܟܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̤ܘ ܡܛܠ ܂ ܝܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܕܕܘܟܪܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܬܐ ܕܣܥܪܘ ܂ ܓܚܟܘ ܒܗ ܫܐܪ ܂ ܐ ܘܐܬܟܡܪܘ ܡܠܐܟܐ̈ ܒܐܕܡ ܃ ܡܛܠ ܕܘܟܬܗ ܕܦܪܕܝܣܐ ܂ ܘܣܠܩܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܟܕ ܪܘܙܝܢ ܠܗܝܟܠܐ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܫܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܟܡܐ ܕܒܕܘܟ ܐܡ̣ܪܘ ܠܗ X ܂ ܕܪܒܢ ܗܫܐ ܡܛܠ ܫܠ̣ܡ ܡܐܡܪܐ ܬܠܝܬܝܐ ܀ ܩܒܪܐ ܂ ܐܠܐ ܒܩܢܛܐ 1ܩܝ̇ܡܝܢ ܗܘ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܫܬܐ̈ ܕܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܐܪܝܡ ܥܝܢܝ̈ ܂ ܕܒܐܡܝܢܘ ܠܫܡܝܐ ܡܛܠ ܕܢܛܪܘܢ ܂ ܠܡܪܝܐ ܒܐܘܠܨܢܝ ܂ ܨܠܘܬܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܗܘ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܫܬܐ̈ ܕܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܃ ܓܒܘ ܕܒܥܕܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܟܐܦܐ ܠܥܡܐ ܡܛܠ ܒܪܡ ܟܕ ܬܒ̣ܥܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܢܫܚܠܦܘܢ ܠܗܘܢ ܥܕܢܐ ܠܐܝܡܡܐ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܫܬܗ ܕܛܪܘܢܐ ܢܣܒܬ̤ ܒܪܗ̇ ܘܐܦܩܬܗ ܠܒܪ ܂ ܘܬܠܬܗ ܡܛܠ ܕܝܢ ܥܠ ܢܬܢܝXܝܠ ܗܘ̇ ܝ· ܕܐܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܡܪܢ ܂ ܕܐܡܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܓܝܪ ܕܐܝܩܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܫܘܒܚܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܐܬܚܙܝܘ ܡܛܠ ܒܠܒܘܫܐ̈ ܚܘܪܐ̈ ܃ ܘܘܐܠܐ̈ ܠܐ ܬ̇ܠܝܢ ܥܠ ܩܢܟܐ̈ ܀ ܝ ܇ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܓܝܪ ܕܐܪܙܐ ܕܡܘܬܐ ܝܝ ܘܕܩܝܡܬܐ ܨܝ̇ܪܝܢܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܛܠ ܚ̇ܛܐ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܨܠܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ ܚܕ ܥܡ ܝܕܥܢܝܗܝ ܃ ܕܗܘ̣ܝܘ ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܕܪܫܐ̈ ܕܐܡܘܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܘܟܬ ܢܫܐ̈ ܕܐܡܪܢ̈ ܡܛܦܣ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕ·ܢ ܕܒܡܘܠܕܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܚܕܘܬܐ ܠܟܠ ܗܟܢܐ ܘܪܫܐ ܡܛܠ ܒܟܠܗܘܢ ܥܐܕܐ̈ ܂ ܘܡܢܘ ܦܘܫܩܐ ܗܢܐ ܕܫܡܐ ܕܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܒܗܬܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܥܕܬܐ ܥܡܠܘ ܘܐܬܟܫܪܘ ܃ ܝ ܘܐܠܦܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܘܟܪܢܗ ܒܬܪܗܘܢ ܀ ܛ ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ