simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq - ܠܝܘܢ ܚܛܐ̈ ܂ ܗܕܐ ܕ·ܢ ܐܝܟ ܝܕܥܬܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܕܡܛܠ ܡܛܠ ܢܦܝܫܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܬܟ̇ܒܝܢ ܗܘܘ Xܢ ܂ ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ
Ps-Dion:ChronZuq 7ܗܟܝܠ ܘܩܠܪܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܡ̇ܣܩܝܢ ܚܛܐ̈ ܕܕܝܡܣܝܘܢ ܝ ܡܛܠ ܘܐܓܦܛܘܣ̣ ܠܡܕܝܢܬ Xܠܟܘܬܐ ܃ ܡܛܠ ܕܪܫܐ ܕܗ ܡܢܘܬܐ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq [ܕܩܢܝܛ ܗܘܐ ]ܕܕܠܡܐ ܐܢܫ ܢܫܬܘܕܥܗ̣ ܂ ܘܢܝܬܝܘܗܝ ܩܕܡ ܡܛܠ ܡܢ ܛܘܪܐ̣ ܂ ܘܪܕܐ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ̣ ܠܐ ܒܐܘܪܚܐ ܃ ܝ ·
Ps-Dion:ChronZuq [ܗܕܐ ܐܬܚܫܒ ܣܓܝ ]ܢܦܠܘ - ܡܢ ܣܒܪܗܘܢ ܂ ܕܐܣܒܪ ܕܠܘܬ Xܒܪܐ ܡܛܠ ܡܥܕܪܐ ܠܨܒܘ]ܬܐ̈ 10 ܕܓܘܐ ܂ ܠܐ ܢܣܝܡ ܥܠܝ ܠܘܩܝܣ [ܐܝܕܐ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ]ܕܗܫܐ ܦ[ܫܝܩ ܠܢ̣ ܂ ܬܘX ] ܢܥܘܠ ܠܒܬܐ̣̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܒܝܢXܗܘܢ ܟܕ ܐ̇ܡܪܝܢ̣ ܂ ܕܐܟܒܪ ܠܡ̣ [ܦܠܛܝܢX ܠܢ ܂ ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq X ܕܝܘܡܬ̈ ܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܟܕ ܣܠܩ̇ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܛܠ ܥܒܝܢܗ ܕܝܢ ܐܝܟ̇ ܢܢܒܠܐ ܂ ܘܠܐܝ ܬܘܒ ܗܢܐ ܠܣܓܝܐܐ ܐܬܚܙܝ ܂
Ps-Dion:ChronZuq X ܫܝܓܬܐ ܕܐܕܡ ܘܝܠܕܘܗܝ ܕܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܘܐܦܢܝ ܠܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܂ ܘܬܪܥ ܣܛܪܗ ܒܪܘܡܚܐ̣ ܂ ܘܪܕܘ ܡܢܗ ܕܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq XXܘܝX ܡܟXܢ ܂ ܝXܝXܐܝX ܐܣXܝܝXܡXܐ ܝXܩXܝXܐ XXܝܪܝܐ̈ ܡܛܠ ܃ ܟX ܐXܝX Xܠܐ ܫܩ̇XܠXܝܝX ܢXܢXܢ ܡܢ ܩܘXܒXܢܗ XܦXܠXܢ ܂
Ps-Dion:ChronZuq XXܠXܘܢ ܗܘ̇Xܝܗ̣ܘܢ Xܓܢܒܐ ܘXܠܣXܛܝܐ̈ ܘXܦܣܩܝ̈ ܡܛܠ ܟܗܢܐ̈ ܐܘ ܕ ܢܐ ܂ ܐܘ ܡܢ ܝX ܡܘܢ̇ XܛXܝܝܢ ܘ̇ܝXܝܢ ܐXXܝܥX ܃
Ps-Dion:ChronZuq Xܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܂ Xܒܡܠܬܗ ܐ̣ܙܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܐ ܐܬܩܒܠ ܡܛܠ ܘXܘ̣X ܬܘܪܓܡܐ̈ ܒܥ̇Xܬܐ̣ ܂ ܠܐ ܐܢܫ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܠܗ ܂
Ps-Dion:ChronZuq Xܐܡ̣X ܆ ܕܗܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܐܝܟ ܚܕܐ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܘܢ ܂ ܡܛܠܗܢܐ · ܡܛܠ ܫܘܪܐ ܂ ܝX ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ ܐܝܟ ܣܝܢܐ ܕܫܘܩܐ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܂
Ps-Dion:ChronZuq Xܐܢ ܢܨܒܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܕܢܦܠܘܚ Xܥܒ̇Xܐ̣ ܒܠܚܡܐ ܕܦܘܡܗ ܡܛܠ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܆ ܒܝܕ X ܕܠܝܬ ܕܝXܒ ܐܓXܐ ܘܐܓܪ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܃
Ps-Dion:ChronZuq Xܒܗܝܢ̈ ܣܓܐ ܐܘܠܨ̣ܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܫܢܬܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܛܠ ܕܒܣܡܐ ܡܟܢܝܢܢ ܠܗܝܢ ܆ ܐܠܐ ܕܡܪ ܂ ܪܐ ܘXܥܩܬܐ̈ ܘܕܬܚܬܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq XܓܡܘXܝܐ ܂ ܙ Xܝ X ܘܦܣܝܩܬܐ ܥ̇ܒܕ ܡܪܝܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪXܥܐ ܃ ܡܛܠ ܒܨܘܠܚܐ ܂ ܘXܥܠ ܂ ܫܒܝܐ X ܕܥܒ̣ܕ ܒ̣ܢܝ̈ ܩܘܪܝܣ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܀
Ps-Dion:ChronZuq Xܕܗ̣ܘ ܥܒ̣ܪ ܥܠ ܓܙ ܪܬܐ ܘܥܠ ܡܥܪܒܐ̣ ܂ ܘܐܦ ܥܠ ܐܪܡܢܝ ܡܛܠ ܘܗܟܢܐ ܥܒ̣ܕ ܠܟܠܗܝܢ · X · ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܓܙܝܪܬܐ ܘܕܡܥܪܒܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq Xܙܥܘܪܝܢ ܗܘܘ ܒܝܢܫܐ̣̈ ܕܡܨܝܢ ܗܘܘ ܢܩ̣ܘܡܘܢ ܘܢܬܠܘܢ X ܡܛܠ ܒܟܘܪܗܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̣̈ ܐܠܝܨܝܢ ܗܘܘ ܒܟܦܢܐ ܘܒܨܗܝܐ ܃
Ps-Dion:ChronZuq Xܝܘܡܐ ܩXܝܫX XܢܢXܒܫܒܐ ܐܝXܘܗX ܗܘܐ ܂ ܘܐXܠܝX XܩܝXܝܢ ܡܛܠ ܩXܠܗ XܢܗXܐ ܝܥܠܓܢܒܗ Xܝܠܗ Xܚܣܢܐ ܂ ܡܥX Xܝܢ ܠX ܝXܝܒXܝ
Ps-Dion:ChronZuq XܟX ܦܘܩXܢܐ ܪܒܐ ܐܚܝX ܗܘܐ ܂ ܗ̣ܘ ܠܐܢܫ ܠܐ ܐܠܨ̈ ܟX ܐܦ ܡܛܠ XܢܟXܙ ܠܝܬ ܠܝ ܝܥܡܗ ܂ ܘܒܝX ܗXܐ ܚܘܝ XXܓܠܐܝܬ ܐܬܝܥܫ̣X ܂
Ps-Dion:ChronZuq Xܠܚܘܪܒܐ ܬܗܘܐ ܟܠX ܐܪܥܐ ܂ Xܠܝܢ ܫܩܠX ܫܘܠܡܐ ܆ ܟܕ ܐ ܂ ܡܛܠ ܩܠܐ ܕܕܝܨܐ ܘܩܠܐ ܕ̇ܚXܘܬܐ̣ ܂ ܩܠܐ ܪXܝܬܢܐ ܘܩܠܐ ܕܟܠXܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq Xܠܝܢ ܐܘܠܝܢXܐ̈ ܕܐܬܘ ܥܠܝܢ ܃ ܢܕܥ ܕܐܦ ܠܐ ܐܝܟ ܚܛܗܝܢ̈ ܡܛܠ ܣܥܪܢ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܥܕܠܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ̣ ܂