simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc 1ܕܠܝܬ ܐܬܪܐ ܕܣ̇ܦܩ ܠܗ ܂ ܗܘ̣ ܟܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܢܝ̇ܚܗ̣ ܂ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܡܥܝܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܝܕܥܬܐ̈ ܂ ܗܘܝܘ ܐܬܪܐ ܕܡܫ̇ܪܝܗ̣ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc Xܐܢ ܗ̇ܙ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ ܗܕܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܢܬܬܘܕܐ ܡܛܠ ܢܒܝܐ̈ ܐܘܚܪ ܠܒܪܐ ܂ ܐܠܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܢXܕ ܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc Xܐܬܓܫܡ ܂ ܕܐܠܘ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ܠܐ ܐܣܬܥܪܬ̣ ܂ ܐܦ ܠܐ ܕܢܣܝܒܪ ܡܛܠ ܒܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܬܟܪܙ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܘܘܪܣܐ ܕܢܬܝܠܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc Xܗܫܐ ܠܘ ܒܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܒ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܃ ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܬܒܪܝܘ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܢ ܩܕܝܡ ܂ ܒܗ ܕܝܢ ܠܚܪܬܐ ܟܕ ܐܬܚܕܬܘ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc Xܪܚܡܢܘܬܗ ܒܪܢܫܐ ܂ ܘܕܗ̇ܘܐ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܡܪܝܡ ܂ ܒܟܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܂ ܒܒܣܪ ܕܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ·X · · ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܢܢܢܢ ܗܝܟܠܐ̈ ܕܢܥܡܪ ܒܗ̣ ܐܝܟ ܡܛܠ ܠܡܠܬܐ ܂ ܠܐ ܗܘܬ ܘܐܓܢ Xܢ ܂ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܗܘܐ ܗܘ̣ ܒܣܪܐ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܙ · ܂ ܕܠܐ ܡܬܠܒܟ ܫܘܪܝܗ ܕܩܕܡܝܐ ܇ ܕܢܥܘܠ ܒܬܪܗ ܒܣܕܪܐ ܡܛܠ ܘܬܠܬܐ ܂ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܬܠܝܬܝܘܬ ܐ̣ ܐܘ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܝ X ܂ ܕܐܬܒܪܢܫ ܒܪ ܟܝܢܐ ܒܒܣܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ ܒܪܘܢܐ ܡܛܠ ܢܬܐܠܗ ܒܗ ܂ ܘܢܗܘܐ ܒܚܝܠܐ ܒܢܝܐ̈ ܘܐܠܗܐ̈ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܠܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܒܐ ܒܪܐ ܘܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܛܒ ܘܗܝ̣ ܗܕܐ ܕܡܬܐܡܪܐ ܂ ܕܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܛܠ ܡܢܘ ܗܘܐ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܪܢܫܐ ܂ ܘܟܬܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܒܘܗܝ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܕܐܘܕܥ̇ܬ ܫܡܟ ܠܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܝܕܥ̇ ܠܐܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܐ ܂ ܘܠܐ ܠܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ ܂ ܝX ܘܬܘܒ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܒܘܗܝ̣ ܘܐܡ̇ܪ ܂ ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܐܚܒ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܒܒܪܐ ܕܝܠܗ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܝܬܘܬܗ̣ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗ̣ܘ ܐܠܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܚܪܢܐ̈ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܡܠܬܐ ܡܢ ܟܕܘ ܚܘܝܬ ܂ ܘܐܘܛܘܟܝܢܝܣܛܐ̈ ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܕܡ ܕܫ̇ܦܪ ܠܗ ܦܣ̇ܩ ܘܢܣ̇ܒ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܬܘܬ ܐ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܒܘܟܪܐ ܠܐܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܥܠܬ ܐܢܫܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܡܬܬܘܕܐ ܝܚܝܕܝܐ ܂ X X ܝX ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܦܠܚ ܡܢܗ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܚܢܦܐ̈ ܠܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚܢܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܦܝܣܬ ܠܗ ܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܗ ܐܝܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܡܗ ܕܐܫܬܟܚܬ ܒܛܢܐ̇ ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܬܝܕܥ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܝXܝܢ ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܂ ܕܦܓܪܐ ܕܝܢ ܬܩܢܬ ܠܝ ܃ ܐܘ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܣܟܡܝXܝܢ̈ ܠܐ ܝX ܡܥܩܒܐ ܂ ܘܠܐ ܡܬܚܪܝܐ ܕܒܝܕ ܪܓܫܐ̈ ܡܛܠ ܩܒܠܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܫܡܥܐ ܂ ܘܡܫܪܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܟܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܪܙܐ̣̈ ܂ ܕܠܘ ܦܓܪܐ ܒܓܘ ܠܚܡܐ ܡܛܫܝ ܂ ܐܠܐ ܠܚܡܐ ܕܡܬܚܙܐ ܡܛܠ ܗܘ̇ܝܬ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܕܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܚܘܝܢܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܪܡܝܐ ܂ ܕܥܕ ܠܐ ܐܓܒܠ̣ܟ ܒܟܪܣܐ ܐܝ̇ܕܥܬܟ ܂ ܘܥܕ ܠܐ ܬܦܘܩ ܡܛܠ ܓܕܫ ܘܐܗܡܝ ܆ · ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܗܝܡܢ ܂ ܟܬܝܒ ܕܝܢ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬܘܬܐ̈ ܢܐܡܪ ܂ ܗܠܝܢ ܝ ܕܐܣܬܥܪ ܒܝܕ ܢܒܝܐ̈ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܚܝܕܐ ܠܗ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܂ ܀ ܡܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܛܢܐ ܡܪܢܝܐ ܕܡܠܬܐ ܂ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܢܐܬܐ ܥܠܝܟܝ ܂ ܡܛܠ ܣܥ̇ܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܡܠܐܟܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܟܕ ܐܬܚܘܝ ܠܗ̇ ܘܣܒܪܗ̇