simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem . ܒܪܢܘܬܗ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܪܥܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܬܗ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܪ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܒܥܐ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ : ܘܐܬܐ ܠܐܪܥܐ
PhiloxMab:TenMem . ܝܩܝܪܐ ܗ̣ܘ ܘܡܚܝܠܐ ܘܬܚܘܒܐ . ܨܝܪܝܢ ܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܡܛܠ . ܘܡܛܠ . ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܕܢܗܘܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܢܘܡܗ .
PhiloxMab:TenMem . ܠܐ ܐܫܬܚܟܬ ܠܗ̇ ܥܠܬܐ ܠܡܠܬܐ ܕܬܐܚܘܕ ܒܗ̇ . ܘܗ̇ܝ ܕܥܡ̣ܪ ܡܛܠ . ܝXܝ ܕܐܬܚܙܝܬ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܦ ܠܐ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ .
PhiloxMab:TenMem . ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܟܣܝܘܬܗ ܕܒܦܚܡܗ ܢܐܡܪܘܢ ܥܠ ܓܠܝܘܬܗ . ܡܛܠ ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܐ . ܡ̇ܪܬ ܠܥܠ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܗܕܐ ܐܨܕܝܗܘܢ .
PhiloxMab:TenMem . ܩܢܘܡܐ ܢܚ̣ܬ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ X ܕܡܩܝܡ ܐܢܬ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܚ̣ܬ ܡܛܠ ܀ 5ܘܐܢ ܩܢܘܡܐ ܢܚ̣ܬ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܢܚ̣ܬ . ܘܟܝܢܐ ܢܚ̣ܬ
PhiloxMab:TenMem X X X X X X X ܕܚܝܠܐ ܘܝ ܘܠܘ ܩܠܐ : ܘܣܘܟܐ ܘܠܘ ܣܪ ܕ ܡ ܚܘ ܪ - ܕ ܡܛܠ : ܘ ܕܒܝܪܝ ܕܝܕܥܬܐ ܪܗܛ ܘ ܝ ܡܠܬܗ ܕܫܪܪܐ ܠܐ ܡܬܛܥܡܐܠܗ :
PhiloxMab:TenMem X ܕܓܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܗ̇ܘ ܚܕ ܝܚܝܕܝܐ ܬܚܙܝ ܒܥܠܡܐ . ܘܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܚܫ . ܗܟܢܐ ܘܐܦܠܐXX ܡܐ ܕܐ̇ܡܪܐ ܐ ܐܘ ܡܠܬܐ ܐܨܛܠܒ ܘܡܝܬ .
PhiloxMab:TenMem XX X 79 ܕܠܐ ܢܬܠܘܢ ܡܥܠܝܘܬܐ ܠܗܪܛܝܩܐ̈ . 59ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ- X ܡܛܠ . ܐܘ ܐܢ ܐܝܬ ܬܘܒ ܚܪܢܐ̈ ܕܐܫܬܐܠܘ ܡܢܗ̇ ܫܒܪܐܝܬ .
PhiloxMab:TenMem XXX 36 . ܗܘ ܟܝܢܐ : ܗܟܢܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܬܡܗܐ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܫܡܐ ܠܝܬܝܘܬܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܢܣܝܡ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ X ܕܚܕ ܡܬܐܡܪ :
PhiloxMab:TenMem XXX X42 ܝܢܢ ܠܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܘܠܘ ܡܛܠ XX X X44 ܬܘܒ ܡܕܓ̇ܠܝܢܢ ܗ̇ܝ ܕܗܘܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ :
PhiloxMab:TenMem XXXX 00 ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܆ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܩܕܡ ܘ . ܒܗ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܥܠܡܐ̈ ܆ ܠܘ ܡܠܬܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܗ̣ܝ ܆
PhiloxMab:TenMem XXXX 63 ܒܪܢܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܛܥܝܘܬܐ ܢܩܝܦܐ . ܠܐܝܚܝܕܝܘܬܐ ܡܛܠ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܢܐܝܬ ܛܥܘ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܢܩܦܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܢܛܥܘܢ .
PhiloxMab:TenMem XXXX 97 ܥܪܢܐ̈ ܘܥܠܠܬܐ̈ . ܐܘ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܝ . ⁵ܒܗܘܢ ܡܛܠ ܇ ܠܐ ܝ . . ܢܢ X ܠܗ ܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܐܘ ܦܠܐܬܢܐܝܬ : ܘܐܘ
PhiloxMab:TenMem XXXX X50 ܝܢ ܕܓܠܝܬ ܠܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܥܡܘܪܘܬܐ ܘܐܠܦܬܢ ܡܛܠ ܫܢܝܐ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܫ̇ܡܥ . ܘܡܦܢܐ ܕܠܐ ܒܘܚܪܢܐ ܕܦܪܘܫܘܬܗ .
PhiloxMab:TenMem XXXX X67 ܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܓܠܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܟܠܗ̇ . 85ܘܟܕ ܛܒ ܫܪܝܪܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܓܒܪܐ ܐܬܩܪܝ ܡܫܝܚܐ
PhiloxMab:TenMem XXXX X⁸ ܘܚܩܐ ܕܐܝܬ ܒܡܨܥܬܐ ܆ ܘܠܐ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܪ ܡܛܠ ܘܘ ܠܗܘܢ ܚܪ . . ܘܐܢ ܟܝܢܐ̈ ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܗܘܘܢ ܚܕ X
PhiloxMab:TenMem XXXXX X⁹ ܬܡܫܚ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܆ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܬܡܫܚ ܒܗܢܐ ܡܛܠ ܆ XXXX 03 ܫܒܛܐ ܦܫܝܛܐ ܫܒܛܐ ܕܡܠܟܘܬܟ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܠܘ
PhiloxMab:TenMem XXXXXX X . ܠܐܥܠ ܫܡܐ ܚܕܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܇ ܘܥܦܗ ܠܫܡܐ ܡܛܠ ܐܢܘܢ . ܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܫܝܛܐ̈ ܐܢܘܢ .
PhiloxMab:TenMem ܐ . ܠܗܐ X ¹⁰ܗܘ ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܬܒܛܢ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ . ܘܡܘܬܐ ܕܫܪܪܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗܘ .
PhiloxMab:TenMem ܐ . ܡ̣ܪܬ . ܓܠܝܐܝܬ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ . ܐܠܐ ܢܣ̣ܒ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܢܐ . ܡܛܠ ܐܣܬܒܪ . ܠܡ̇ܢ ܐܣܬܒܪ . ܗܐ ܐܢܬ ܠܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ . ܕܗܘ̣ܐ .