simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܟܐܒܝܟ̈ ܆ ܗܘܝܬ ܠܟ ܟܫܠܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܚܙܝܢ ܠܟ . ܡܛܠ ܠܗܘܢ . ܘܐܢ ܬܬܪܡܐ ܕܬܩܪܒ ܠܗܘܢ ܣܘܡܟܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈
PhiloxMab:Disc ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܡܢܗ̇ ܢܒܥܢ̈ ܇ ܙܕܩ ܠܗ ܠܬܠܡܝܕܐ ܡܛܠ ܟܪܣܐ ܆ ܟܕ ܥܕܝܠܐ ܗܝ ܆ ܟܒܪ ܠܘ ܣܓܝ ܒܝܫ ܗܘܐ ܪܫܝܢܗ̇ . ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܐܪܬ ܚܝܐ̈ . ܘܥܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܟܬܝܒ ܆ ܡܛܠ ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪܘܚܐ̈ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ ܒܐܓܘܢܐ ܢܩܘܡ ܆ ܡܫܪܐ ܬܘܒ ܕܢܣܬܘܪ ܆ ܐܦ ܠܛܒܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܛܒܬܐ̈ ܡܨܛܒܐ . ܘܡܢ ܕܬܚܬܝܗ ܡܢ ܗܕܐ ܛܒܬܐ ܆ ܕܐܢܫ
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ ܠܐ ܢܣܒ ܆ ܗܕܐ ܡܢܗ ܕܝܠܗ ܡܪܚܘܬܐ ܡܬܩܪܝܐ . ܐܢ ܐܢܫ ܡܛܠ ܡܬܟܬܫ ܆ ܗܘ ܫܓܘܫܐ ܚܫܒ ܠܗ . ܘܕܐܢܫ ܒܐܦܝ̈ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ ܬܗܘܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܗܝ ܕܐܢ ܡܝܬܝܢܢ ܕܟܝܢܐ ܗܝ ܆ ܗܝ ܕܝܢ ܡܛܠ ܟܝܢܝܬܐ ܗܝ . ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܪܡܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܆ ܐܢܗܘ ܕܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܢܦܫܐ . ܒܩܠܝܠܘܬ ܪܓܫܐ̈ ܘܗܕܡܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܡܛܠ ܗܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܡܢ ܪܢܝܐ ܕܐܠܗܐ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܚܙܝܪܐ ܒܣܝܢܐ ܕܐܖܓܝܓܬܐ̈ ܡܬܥܪܓܠ . ܘܠܐ ܡܛܠ ܙܕܩ ܕܢܬܩܪܐ ܝܥܢܐ . ܕܢܫܡܥ ܫܡܗܘܗܝ̈ ܘܢܒܗܬ ܡܢ ܪܓܬܗ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܫܒܪܐ ܫܩܠܗ ܣܦܪܐ ܐܠܗܐ ܠܥܡܐ ܡܢ ܡܪܒܝܢܝܬܗ ܡܛܠ . ܘܕܠܝܬ ܗܘܐ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܠܡܪܕܘܬܗܘܢ ܒܣܘܪܚܢܝܗܘܢ̈ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܗܘ ܪܬܚܐ ܐܦ ܠܪܓܬܐ ܕܦܓܪܐ ܆ ܦܪܫ ܠܢ ܦܘܠܘܣ ܡܛܠ ܓܡܪܝܢ ܚܢܢ ܪܗܛܐ ܕܐܘܪܚܐ ܗܕܐ . ܗܘܝܬܘܢ ܠܡ ܪܬܚܝܢ ܒܪܘܚ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܬܪܓ ܠܐܠܗܐ . ܘܠܦܓܪܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܐܢ ܕܢܦܫܐ ܘܐܢ ܕܦܓܪܐ ܆ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܣܝܡܐ ܒܢ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܒܚܙܬܗܘܢ ܘܒܡܠܬܗܘܢ ܘܒܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܟܣܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܡܛܠ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܆ ܐܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܒܥܠܕܒܒܗܘܢ ܟܣܝܐ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܖܓܝܓܬܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܢܝܢ̈ ܆ ܒܗܕܡܐ̈ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܫܡܝܐ . ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡܣܟܠܐ ܗܝ ܕܐܡܝܬܘ ܗܕܡܝܟܘܢ̈ ܕܒܐܪܥܐ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܗܘ ܕܕܐܢ ܦܓܪܢܐ ܗܘ ܆ ܘܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܝܗܒ ܥܠ ܡܣܟܠܢܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܒܣܝܦܝܗܘܢ̈ ܡܬܦܣܩܐ ܆ ܘܠܐ ܒܣܪܩܝܗܘܢ̈ ܡܣܬܪܩ ܩܢܘܡܗ̇ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܐܡܢ ܘܡܘܠܕܢܝܬܢ ܆ ܫܦܝܪ ܡܢ ܫܡܗ̇ ܕܗܝ ܡܛܠ ܠܣܒܪܬܗ ܆ ܫܡܗ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܢܣܒ . ܘܡܬܟܢܐ ܡܗܝܡܢܐ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܙܥܘܪܝܐ ܥܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܠܚܙܬܐ ܕܐܪܙܝܢ̈ ܆ ܐܬܝܗܒܬ ܠܢ ܡܛܠ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܐܢ ܐܢܫ ܒܚܘܫܒܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܢܬܩܪܒ ܠܘܬܗܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܚܘܒܗ ܕܝܠܗ ܒܟܪܣܐ ܐܣܝܪ ܆ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ ܡܫܡܫ ܗܘܝܘ ܡܛܠ ܚܘܒܗ . ܘܗܦܟܝܢ ܠܗܘܢ ܩܘܠܣܘܗܝ̈ ܕܠܘܬܗ ܕܪܚܡܗ ܠܓܘܢܝܐ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܒܗܘܢ ܡܬܗܦܟ ܠܗ ܠܟܘܪܗܢܐ ܆ ܘܐܦ ܚܝܠܐ ܡܛܠ ܕܚܘܠܡܢܗܘܢ ܆ ܛܒ ܡܢ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܐܣܝܢܐ ܕܟܐܒܝܗܘܢ̈ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܚܝܐ ܗܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗܘܢ ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܩܒܠܬ ܠܩܠܐ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܫܡܥܐ ܕܡܠܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ ܆ ܕܬܚܝܬ ܪܓܫܐ̈ ܦܓܪܢܐ̈ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܕܢܣܒ ܥܠܘܗܝ ܆ ܘܟܢ ܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ .