simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn 0 ܕܟܬܝܒܐ ܆ ܠܘ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܣܢܝܩ Xܝ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘܐ̣ ܠܐ ܠܚ̇ܡܐ ܟܝܢܐܝܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܘ̇ܠܐ ܠܡܘܕܝܘ ܕܗ̣ܘܐ
PhiloxMab:ComProJohn X X¹ . 1ܕܠܐ ܢܫܬܚܠܦ . ܗ̇ܘ ܕܝܕܝܥܐ ܕܐܠܘ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܐܣ̣ܒܪ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇⁵ ܬܚܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܇ ܒܝܕ ܕܡܠܦ ܥܠ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn XX0 ܟܠܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪܐܘ ܣ̇ܥܪ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܡܢ ܡܛܠ ܠܡܒܨܐ ܡܠܝܟ ܐܓܪܐ ܆ ܐܠܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ . ܗܕܐ ܕܡܫܪܐ ܠܐܠܗܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn X¹ܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܩܠܐ ܡܥܕܐ ܠܡܬܐܡܪܘ̇ ܐܘܕܥ ܡܛܠ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܫܟܚܐ ܠܡܬܐܡܪܘ . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܣ̇ܬܟܠ ܆ ܕܠܘ
PhiloxMab:ComProJohn ¹ܕܗܟܢܐ ܐܬܩܢ ܐܢܘܢ ܒܪܘܝܐ ܠܥܒ . . . ܕܘܗܝ : ܘܡܠ̣ܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܠܡܬܚܟܡܘ ܇ ܘܠܡܗܝܡܢܘ ܬܪܝܨܐܝܬ ³⁰ܒܐܠܗܐ ܘܠܡܙܕܕܩܘ .
PhiloxMab:ComProJohn ܐ̇ܝܕܐ ܚܠ̣ܦ ܗ̣ܘܝܐ ܇ ܐܝܠܝܕܘܬܐ ܘܝܠܕܐ ܫܦ̣ܪ ܠܗ ܠܡܦܫܩܘ ܡܛܠ ܗܘܝܐ ܣܝܡ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘܐܦܢ ܠܗ̇ܘ ܕܦܫ̇ܩ ܠܐ ܝܕܥܢܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܒܐ ܆ ܥܠ ܕܝܠܝܕ ܡܢܗ ܟܝܢܐܝܬ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ ܥܠ̣ܬܐ ܕܝܠܗ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ̣ ܕܐܠܗܐ . ⁴ܗܘ ܡܕܝܢ . ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܒܐ ܘܝܠܕܗ ܆ ܡܫܐܠܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܆ ܗܐ ܡܬܚܪܝܢ ܠܡܩܡ ܒܕܘܟܬܗܘܢ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܩܒܘ ܗ̇ܢܘܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܚܪܢܐ . ³⁰ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܫܟܝܚܢ ܠܟܠ ܚܘܫܒܐ ܒܓܘ ܢܦܫܐ : ܘܠܗ̇ ܡܛܠ ܕܚܘܝܬ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܢܐ ܠܚܡܢ ܆ ܥܒ̇ܪܐ ܒܛܟܣܐ ܕܬܒܥܐ ܐܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܚܪܢܐ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܐܦ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܘܢܬܒܪܢܫ . ¹⁵ܠܘܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܟܕ ܠܐ ܥܒܝܕ : ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܝܠܝܕ : ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܘܪܝܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝܩܢ ܡܬܒܥܝܐ ܗܝܡܙܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܠܡܩܒܠܘ ܒܐܝܕܗ̇ ܡܛܠ ܛܒ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ . ¹ . 108 ܕܠܘܬܗ ܐܦ ܠܢ ܘ̇ܠܐ ܠܡܐܡܪ ܆ ܕܠܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܝܚܝܕܝܬܐ ܕܐ]ܝܬ [ܠܗ ܆ ܡܫܬܟܚ X ܕܡܥܠ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܕܐܢ ܢܒܥܐ ܐܢܫ ܠܡܬܪܥܝܘ ܐܢܫܐܝܬ : ܘܠܡܐܡܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܠܗܐ ܐܡܝܪܝܢ . ܕܗܢܐ̣ ܟܠܡܕܡ ܡܫܟܚ . ܘܟܬܒܐ ܒܟܠ ܨܒܘ ܆ ܡܛܠ ܠܡܬܩܒܠܘ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܐܘ ܒܟܬܒܐ ܣܝܡܝܢ ܇ ܐܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܠܗܐX¹ ܘܗܘܠܐ . ܥܠ ܕܠܐ ܗ̣ܘ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܕܚܕܕܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܡܡܬܠܝܢ ܘܐܡܪܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܪܙܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܐ ܓܝܪ ܟܕ ܐܫܬܘܕܝ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܦܓܪܗ ܝܗ̇ܒ ܡܛܠ ܬܘܒ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܫܡܥ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢܗ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܐܬܘܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܡܪܝܐ ܟܕܐܬܒܪܢܫ . ܕܐ̇ܝܟܢܐ ܩܡ ܡܛܠ ܡܘܬܐ ܡܢ ܩܕܣܐ . . ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܘ̇ܠܐ ܕܬܬܐܡܕ̇ܐܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܛܢܐ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘܐ ܘܐܝܟܐ . ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ . ܕܝܫܘܥ ܡܛܠ ܡܢܗܝܢ ܕܡܠܘܗܝ̈ . XXX ¹ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܚܕܐ ܕܫ̇ܪܝ ܕܢܟܬܘܒ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܛܢܐ ܢܪܝܡ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܗ̣ܘܬ ܆ X ܕܢܬܡ̇ܠܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܬܢܐ ܐܦ ܡܠܐܟܐ ܇ ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܕܠܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܠܝܘܣܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܝܫܐ̈ ܇ ܐܢ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܠܕܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܨܒܝܢܐ . ⁰ ܡܛܠ ܠܗܘܢ̣ ܘܠܐ ܨܒܝܢܐ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܡܫܬܒܚܐ ܚܠܦ ܛܒܐ̈ ܘܡܬܟܐܪܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܟܬܝܒ ܕܗ̣ܘܘ ܐܠܗܐ̈ ܘܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ : ܐ ܟ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܗܟܢܐ . 81ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܢܐܡܪܘܢ : ܕܗܐ ܐܦ