simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] : ܕܟܐܦܐ ܡܢ ܐܣܬܐ ܓܥܝܐ : ܘܣܟܬܐ ܡܢ ܩܝܣܐ ܥܢܝܐ . ܘܝ ܠܕܒܢܐ ܡܛܠ ܒܗܬܬܐ ܠܒܝܬܟ : ܒܙܬ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܐܚܛܝܬ ܢܦܫܟ .
P:TweProph [AB] ܕܐܝܟ ܢܘܪܐ ܗܘ ܕܨܪܦܐ : ܘܐܝܟ ܟܒܪܝܬܐ ܕܡܚܘܪܐ . ܕܢܗܦܘܟ ܡܛܠ ܡܣܝܒܪ ܝܘܡܐ ܕܐܬܐ ܒܗ : ܐܘ ܡܢܘ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ ܐܡܬܝ ܕܡܬܓܠܐ :
P:TweProph [AB] ܕܐܝܟ ܬܘܪܬܐ ܕܡܪܕܬ ܡܢ ܢܝܪܐ : ܗܟܢܐ ܡܪܕܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܛܠ : ܘܠܐ ܬܣܩܘܢ ܠܒܝܬ ܐܘܢ : ܘܠܐ ܬܐܡܪܘܢ ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ .
P:TweProph [AB] ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܫܬܝܬܘܢ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܩܘܕܫܝ : ܢܫܬܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ : ܐܝܟ ܕܥܒܕܬ ܗܟܢܐ ܢܬܥܒܕ ܠܟ : ܘܦܘܪܥܢܟ ܢܗܦܘܟ ܥܠ ܪܝܫܟ .
P:TweProph [AB] ܕܐܟܠܬ ܢܘܪܐ ܠܕܝܪܐ̈ ܕܡܕܒܪܐ : ܘܫܠܗܒܝܬܐ ܐܘܩܕܬ ܡܛܠ ܠܗܝܢ ܪܥܝܐ : ܐܦ ܓܙܪܐ̈ ܕܥܢܐ̈ ܣܦܘ . ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܐܩܪܐ :
P:TweProph [AB] ܕܐܠܗܐ ܐܢܐ ܠܐ ܗܘܝܬ ܒܪܢܫܐ ܒܝܢܬܟܘܢ : ܩܕܝܫܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܛܠ ܠܐ ܐܥܒܕ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܝ : ܘܠܐ ܐܗܦܘܟ ܠܡܚܒܠܘܬܗ ܠܐܦܪܝܡ :
P:TweProph [AB] ܕܐܢܐ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܠܐܦܪܝܡ : ܘܐܝܟ ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ ܠܕܒܝܬ ܡܛܠ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܐܣܝܘܬܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܚܠܡ ܡܢܟܘܢ ܟܐܒܝܟܘܢ̈ .
P:TweProph [AB] ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܬܚܠܦܬ : ܘܐܢܬܘܢ ܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܠܐ ܡܛܠ ܐܝܢܐ ܕܡܬܦܢܐ ܠܘܬܝ : ܘܠܐ ܕܚܠܘ ܡܢܝ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ .
P:TweProph [AB] ܕܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܥܢܐ ܐܢܘܢ . ܘܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܓܢܒܪܐ̈ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܡܪܚܡ ܐܢܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܛܥܝܬ ܐܢܘܢ :
P:TweProph [AB] ܕܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ . ܦܬܓܡܐ ܕܐܩܝܡܬ ܥܡܟܘܢ ܡܛܠ ܟܗܢܐ ܪܒܐ : ܘܐܬܚܝܠܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܘܥܒܕܘ :
P:TweProph [AB] ܕܐܢܫ ܠܐ ܕܐܢ ܐܦܠܐ ܡܟܣ : ܘܥܡܟ ܐܝܟ ܟܗܢܐ ܡܬܚܪܐ . ܡܛܠ ܕܕܒܪܐ ܘܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܐܦ ܢܘܢܐ̈ ܕܒܝܡܐ ܢܣܘܦܘܢ .
P:TweProph [AB] ܕܐܢܬ ܒܙܬ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ : ܢܒܙܘܢܟ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܫܬܚܪܘ : ܡܢ ܡܛܠ : ܘܢܬܬܥܝܪܘܢ ܡܙܥܙܥܢܝܟ̈ : ܘܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܒܙܬܐ .
P:TweProph [AB] ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܩܕܝܫܐ : ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܐܢܬ ܡܛܠ . ܨܚ ܝܘ ܗܝܕܝܢ ܬܚܠܦ ܪܘܚܗ ܘܬܥܒܪ : ܘܢܬܚܝܒ ܚܝܠܗ ܠܐܠܗܗ .
P:TweProph [AB] ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܪܝܐ : ܘܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܫܩܠܘܗܝ ܡܛܠ ܠܐ ܢܐܒܕ ܒܢܦܫܗ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ : ܘܠܐ ܬܚܫܘܒ ܥܠܝܢ ܕܡܐ ܙܟܝܐ :
P:TweProph [AB] ܕܐܢܬ ܡܪܚܡ ܐܢܬ ܥܠ ܝܬܡܐ̈ . ܐܣܐ ܬܝܒܘܬܗܘܢ ܘܐܪܚܡ ܡܛܠ ܪܟܫܐ̈ ܠܐ ܢܪܟܒ : ܘܠܐ ܢܩܪܐ ܬܘܒ ܐܠܗܐ̈ ܠܥܒܕ ܐܝܕܝܢ̈ :
P:TweProph [AB] ܕܐܢܬܘܢ ܠܐ ܥܡܝ ܐܢܬܘܢ : ܘܐܢܐ ܠܐ ܐܗܘܐ ܠܟܘܢ . ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܡܛܠ ܘܒܛܢܬ ܬܘܒ ܘܝܠܕܬ ܒܪܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܩܪܝ ܫܡܗ ܠܐ ܥܡܝ :
P:TweProph [AB] ܕܐܣܓܝ ܐܦܪܝܡ ܡܕܒܚܐ̈ ܠܚܛܝܬܐ : ܘܗܘܘ ܠܗ ܡܕܒܚܐ̈ ܠܚܛܗܐ ܡܛܠ ܐܢܘܢ : ܘܢܬܬܢܝܚܘܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܫܩܠܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܕܫܠܝܛܢܐ̈ .
P:TweProph [AB] ܕܐܫܬܒܝܘ ܡܢܟܝ .   ܘܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܫܒܝܢ ܥܬܐ : ܘܥܒܕܝܢ ܡܛܠ ܘܓܘܙܝ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܡܦܢܩܘܬܟܝ : ܐܣܓܝ ܡܪܛܟܝ ܐܝܟ ܕܢܫܪܐ :
P:TweProph [AB] ܕܐܬܒܙܙ ܥܒܘܪܐ : ܘܝܒܫ ܚܡܪܐ : ܘܚܪܒܘ ܙܝܬܐ̈ . ܒܗܬܘ ܡܛܠ ܕܡܫܡܫܝܢ ܠܡܪܝܐ . ܐܬܒܙܙܬ ܚܩܠܐ : ܘܝܬܒܬ ܒܐܒܠܐ ܐܪܥܐ :
P:TweProph [AB] ܕܐܬܟܠܝ ܡܢ ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܟܘܢ ܣܡܝܕܐ ܘܢܘܩܝܐ . ܩܕܫܘ ܨܘܡܐ : ܡܛܠ ܡܕܒܚܐ : ܥܘܠܘ ܒܘܬܘ ܒܣܩܐ̈ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܝ :