simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܕܐܗܦܟܬ ܐܦܝܟ̈ ܡܢܢ : ܘܐܫܠܡܬܢ ܒܝܕ ܚܛܗܝܢ̈ . ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܫܩܠܘܢ ܚܛܗܝܢ̈ . ܘܠܝܬ ܕܩܪܐ ܒܫܡܟ : ܘܕܥܗܕ ܠܡܚܡܣܢܘ ܒܟ .
P:Isa [AB] ܕܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܡܛܢܦܢ̈ ܒܕܡܐ : ܘܨܒܥܬܟܘܢ̈ ܒܥܘܠܐ . ܡܛܠ . ܘܚܛܗܝܟܘܢ̈ ܐܗܦܟܘ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢܟܘܢ ܕܠܐ ܢܫܡܥ .
P:Isa [AB] ܕܐܝܟ ܕܒܥܠ ܓܕܘܕܐ ܠܒܬܘܠܬܐ : ܗܟܢܐ ܢܒܥܠܘܢܟܝ ܒܢܝܟܝ̈ . ܡܛܠ ܘܐܪܥܟܝ ܒܥܝܠܬܐ . ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܒܟܝ ܡܪܝܐ . ܘܐܪܥܟܝ ܬܬܒܥܠ .
P:Isa [AB] ܕܐܝܟ ܕܝܢܝܟ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܙܕܝܩܘܬܐ ܝܠܦܘ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܡܛܠ . ܢܦܫܝ ܐܬܐܘܒܬ ܠܟ ܒܠܠܝܐ : ܐܦ ܪܘܚܝ ܒܓܘܝ ܡܩܕܡܐ ܠܘܬܟ .
P:Isa [AB] ܕܐܝܟ ܕܠܐܢܬܬܐ ܫܒܝܩܬܐ ܘܥܝܝܩܬ ܪܘܚܐ ܩܪܟܝ ܡܪܝܐ . ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܘܦܪܘܩܟܝ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܠܗܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܢܬܩܪܐ .
P:Isa [AB] ܕܐܝܟ ܕܠܥܡܪܐ ܘܐܝܟ ܕܠܠܒܘܫܐ ܢܐܟܘܠ ܐܢܘܢ ܣܣܐ . ܡܛܠ . ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܚܣܕܐ ܕܐܢܫܐ . ܘܡܢ ܓܘܕܦܗܘܢ ܠܐ ܬܙܘܥܘܢ .
P:Isa [AB] ܕܐܝܟ ܕܪܡܝܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܗܟܢܐ ܪܡܢ̈ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܐܘܪܚܬܝ̈ ܠܐ ܗܘܝ̈ ܐܝܟ ܐܘܪܚܬܟܘܢ̈ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ .
P:Isa [AB] ܕܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܢ̈ ܥܬܕܬ ܠܢ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ : ܗܘܘ ܥܠܝܢ ܡܛܠ ܬܢܘܪܐ ܬܐܟܘܠ ܐܢܘܢ ܠܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ . ܡܪܝܐ ܬܛܪ ܠܢ ܫܠܡܐ :
P:Isa [AB] ܕܐܝܟ ܡܢܐ ܚܫܝܒ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܡܥܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܠܐܪܥܐ . ܫܠܘ ܠܟܘܢ ܡܢ ܐܢܫܐ ܕܢܫܡܬܐ ܒܢܚܝܪܘܗܝ̈ :
P:Isa [AB] ܕܐܝܟܢܐ ܕܢܚܬ ܡܛܪܐ ܘܬܠܓܐ ܡܢ ܫܡܝܐ : ܘܠܬܡܢ ܠܐ ܗܦܟ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܡܢ ܐܘܪܚܬܟܘܢ̈ . ܘܬܪܥܝܬܝ̈ ܡܢ ܬܪܥܝܬܟܘܢ̈ .
P:Isa [AB] ܕܐܠܒܫܢܝ ܠܒܘܫܐ ܕܦܘܪܩܢܐ : ܘܐܥܛܦܢܝ ܦܪܝܣܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܡܛܠ . ܨܚ ܟܛ ܡܬܒܣܡܘ ܐܬܒܣܡ ܒܡܪܝܐ . ܘܬܕܘܨ ܢܦܫܝ ܒܐܠܗܝ .
P:Isa [AB] ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܝܢܐ ܡܪܝܐ . ܘܛܘܒܝܗܘܢ ܠܟܠ ܕܡܣܟܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܠܡܪܚܡܘ ܥܠܝܟܘܢ . ܘܢܬܬܪܝܡ ܠܡܪܚܦܘ ܥܠܝܟܘܢ .
P:Isa [AB] ܕܐܡܠܟ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܒܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ : ܘܒܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܢܬܦܪܩܘܢ . ܘܢܚܦܪ ܣܗܪܐ : ܘܢܒܗܬ ܫܡܫܐ .
P:Isa [AB] ܕܐܡܪ : ܕܗܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܐܟܚܕܐ . ܡܠܟܐ̈ ܐܢܘܢ . ܗܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܗܟܢܐ ܐܬܚܫܒ . ܐܠܐ ܕܢܘܒܕ ܒܠܒܗ : ܘܢܣܝܦ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ .
P:Isa [AB] ܕܐܡܪ ܕܒܚܝܠܐ ܕܐܝܕܝ ܥܒܕܬ : ܘܒܚܟܡܬܝ . ܡܛܠ ܕܣܟܘܠܬܢ ܡܛܠ ܪܒܐ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܘܥܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܪܘܡܐ ܕܥܝܢܘܗܝ̈ .
P:Isa [AB] ܕܐܡܪ ܝܡܐ ܘܥܘܫܢܗ ܕܝܡܐ : ܠܐ ܚܒܠܬ : ܘܠܐ ܝܠܕܬ . ܘܠܐ ܪܒܝܬ ܡܛܠ ܕܢܗܪܐ . ܥܠܠܬܗ ܗܘܬ ܬܐܓܘܪܬܐ ܠܥܡܡܐ̈ . ܒܗܬܝ ܨܝܕܢ :
P:Isa [AB] ܕܐܡܪܬܘܢ ܕܐܩܝܡܢ ܩܝܡܐ ܥܡ ܡܘܬܐ . ܘܥܡ ܫܝܘܠ ܥܒܕܢ ܚܙܘܐ . ܡܛܠ ܓܒܪܐ̈ ܡܡܝܩܢܐ̈ : ܫܠܝܛܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܗܢܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ .
P:Isa [AB] ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܟ . ܚܝܠܬܟ : ܐܦ ܥܕܪܬܟ . ܐܦ ܣܡܟܬܟ ܒܝܡܝܢܝ ܡܛܠ ܓܒܝܬܟ ܘܠܐ ܐܣܠܝܬܟ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܛܠ ܕܥܡܟ ܐܢܐ . ܘܠܐ ܬܬܪܗܒ
P:Isa [AB] ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܡܚܝܠܢܐ ܕܝܡܝܢܟ : ܐܡܪܬ ܠܟ ܠܐ ܡܛܠ ܥܡܟ . ܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܓܒܪܐ̈ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡܟ .
P:Isa [AB] ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܦܪܘܩܟ . ܝܗܒܬ ܡܛܠ . ܐܢ ܬܗܠܟ . ܥܠ ܢܘܪܐ ܠܐ ܬܬܟܘܐ : ܘܫܠܗܒܝܬܐ ܠܐ ܬܘܩܕܟ .