simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs [ܩܬܪܣXܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܪܫܝܥܐ ܘܕܝܘܠܦܢܘܗܝ̈ ܫܟܝܪܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܥܡ ܪܘܚܐ ܂ ܬܚܡܬܗ ܬܘܒ ܐܦ ܗ̣ܝ ܕܒܐܦܣ[ܘܣ 3]ܐܬܟܢ̣ܫܬ
MiaphysiteDocs · ܡܢܐ ܥܠ ܗܕܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܒܟܣܝܐ ܘܠܐ ܡܚܦܝܐܝܬ ܡܛܠ ܕܬܒ̇ܥ ܛܟܣܐ ܢ̇ܒܚܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܘܗܟܢܐ ܢܣܠܝܘܗܝ ܂ ܐܘ
MiaphysiteDocs ܂ ܕܢܚܣܕܘܢ ܂ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܘܠܘܣ ܐܠܗ ܐ ܝ ܢܫܡܥ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܡܛܠ ܡܥܩ̇ܒܝܢ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܢܬܐܟܠܘܢ ܃ ܐܠܐ
MiaphysiteDocs ܂ ܛܡܐܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܝ ܡܢܝ ܘܠܗܠ ܒܡܒܥܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܡܘܕܥ ܣܘܩܪܛܝܣ ܕܐ̇ܩܨܘܡ ܡܬܐܠܨ ܐܢܐ ܂ ܢܒܝܘܬ ܐ ܓܝܪ
MiaphysiteDocs ܐ ܠܝܢ ܝ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܐܣܬܥܪ̈ ܂ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܥܡ ܩܕܝܫܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܫܡܥܢ ܚܢܢ ܂ ܕܚܪ ܢܐ ܡܕܡ ܢܒܥ ܬܡܢ ܃
MiaphysiteDocs ܐ ܠܝܢ ܩܛܠܐ̈ ܘܡܛܠ ܐܝ̇ܕܐ ܚܪܫܘܬܐ ܐܬ̇ܛܪܕܬ ܐܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܢܣܛܘܪܘܣ ܃ ܟܬ̣ܒ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܝ ܂ ܕܓܪܡܢܝܩܝܐ ܗܠܝܢ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܟܕ ܠܐ ܓܝܪ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܕܝܕ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܕܠܐ ܒܠܝܠܐ ܘܓܠܝܐ ܢܗܘܐ ܒܢ ܣܘܟܠܐ̇ ܂
MiaphysiteDocs ܐܘܣܝܐ ܘܩܢܘܡܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܂ ܂ ܐܘܣܝܐ ܕܝܢ ܘܩܢܘܡܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܬ̣ܒ ܂ · ·̈- ܓܝܪ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܡܦܝܠܘܟܝܘܣ
MiaphysiteDocs ܐܚܐ ܗ̇ܘ ܘܢܬܬܕ ܢ ܕܫ̇ܘܐ ܗ̣ܘ ܠܡܣܡ ܝ ܂ ܝ ܒܪܝܫܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܐܣܟܠ ܂ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܡܟܬܪ ܥܕܡܐ ܕܗܘܝܐ ܒܥܬܐ ܒܘܠܝܬܐ
MiaphysiteDocs ܐܛܟܣܝܐ ܕܝܠܗ ܘܗܦܟܘ ܘܟܝܪXܛܘܢܝܐ ܕܝܠܗ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ ܡܛܠ ܠܡ ܡܟܣܝܡܐ ܩܘܢܝܩܝܐ̣ ܂ ܡܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ̣ ܂
MiaphysiteDocs ܐܛܟܣܝܐ ܝ ܕܝܠܗ ܂ ܘܗܦܟܘ ܘܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘ ܡܛܠ ܘܬܘܒ ܡܟܣܝܡܐ ܩܘܢܩܝܐ ܡܢ ܣܘܢܗܘܕܘܣ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܃
MiaphysiteDocs ܐܝܚܝܕܝܐ̈ ܐܝܬ ܒܗ ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܘܓܕܟܘܢ ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܚܕܐ ܝܝ ܡܛܠ ܠܗ̇ܘ ܕܒܪܝܫ ܡܘܬܒܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ ܃ ܕܡܕܡ ܕܕܠܩܘܒܠܐ
MiaphysiteDocs ܐܝܛܠܝܐ̈ ܡܫܬܥܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܣܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ ܡܛܠ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬ̣ܒ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܡܫܡܗ ܒܟܠ ܐܬܢܣܝܘܣ̇ ܂ ܟܕ
MiaphysiteDocs ܐܝܟܐ ܟܝܬ ܕܐܦ ܠܐ ܥܠܝܗܝܢ ܕܡܪܢܝܬܐ̈ ܐܡܐܢ ܕܗܕܐ ܢܣܥܘܪ ܡܛܠ ܐܡܝܪܢ̈ ܘܟܬܝܒܢ̈ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܘܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܝܒܝܢ ܕܐܦ
MiaphysiteDocs ܐܝܩܪܐ ܕܠܘܬ ܐܒܗܘܬܟ ܘܡܛܠ ܦܘܩܕܢܟ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܒ̇ܝܢܬ ܡܛܠ ܂ ܘܠܐ ܐܢ Xܕ ܡܒ̇ܣܪ ܘܫܐ̇ܛ ܠܗܕܝܘܛܘܬܝ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢܐ ܃
MiaphysiteDocs ܐܝܩܪܐ ܘܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܐܒܗܘܬܟܘܢ ܕܒ̇ܪܬ ܠܢܦܫܝ ܒܩܛܝܪܐ ܡܛܠ XܠܝX XܣܝẌ ܒXܪܝܫXܘX ܪ ܂ XܠXܠXܝX· ܃ · ܗܠܝܢ ܡܪܝ
MiaphysiteDocs ܐܝܩܪܗ ܐܘ ܠܩܠܐ̈ ܪܡܐ̈ ܕܒܦܪܗܣܝܐ ܟܠܗ̇ ܡܙܕܥܩܝܢ ܡܛܠ ܕܠܫܢܐ ܘܢܝܐ ܂ ܠܫܪܒܗ ܓܝܪ ܕܣܒܐ ܂ X ܡܝܩܪܐ ܫ̇ܒܩ ܐܢܐ
MiaphysiteDocs ܐܝܩܪܗ ܕܗ̇ܘ ܕܩܒ̇ܠܗ ܘܩܠܐ̈ ܪܡܐ̈ ܕܒܡܘܡܬܐ̈ ܕܚܝܠܬܐ̈ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟܢܐ ܡܛܟܣܐ ܬ ܐܬܩ̇ܒܠܬ ܥܒ̇ܪ ܐܢܐ
MiaphysiteDocs ܐܝܩܪܗ ܕܚܘܒܐ ܂ X Xܝ ܘܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܕܢܩ̇ܬ ܚܘܪܢ ܡܛܠ ܕܡܬܠܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܫ̇ܬܩ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܕܫܥܬܐ ܃
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ̣ ܂ ܕܫܪ ܪܐ ܬ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܟܕ ܩ̇ܘܝ ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܬܚܬ ܡܛܠ ܃ ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܫܒܩܗ ܚܫܘܫܐ ܘܡܝܘܬܐ