simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul 43 ܕܐܝܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܦܪܫܘ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܦܓܪܐ ܘܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܐܘ ܕܦܓܪܐ ܘܒܥܠܠܢ̈ ܥܠܠܢ̈ ܡܬܥܝܪܝܢ ܒܒܪ ܐܢܫܐ . ܐܠܐ
JnSol:OntheSoul ܐܓܪܗ . ܕܗܘ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܕܕܘܒܪܐ ܡܬܩܪܐ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܕܥܒܕܘܬܐ ܡܫܡܫ ܠܡܪܐ ܟܠ ܘܐܝܟ ܐܣܟܝܡܐ ܕܐܓܝܪܐ ܕܦ̇ܠܚ
JnSol:OntheSoul ܐܝܕܐ ܟܕ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܟܗܝܢܐ ܒܝܫܘܬܐ ܒܗܢܐ ܒܨܝܪܐ . ܝܚܝܕܝܐ ܡܛܠ ܕܡܬܚܙܝܢ ܠܐ ܣܓܝܐܐ ܒܗܘܢ ܒܝܫܘܬܐ . 32 ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܐܣܝܪ ܟܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܒܪܚܡܬ ܚܝܘܗܝ̈ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ ܡܢ ܗܢܐ ܚܫܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܡܬܝܠܕܝܢ .
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܐܦ ܗܘ ܐܪܙܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܬܓܠܐ ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܕܡܩܪܒܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܗܢܘ ܫܒܝܠܐ ܕܒܗ ܐܢܫ ܪܕܐ ܨܝܕ ܡܫܝܚܐ .
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܠܕܘܒܪܗ ܪܘܚܢܐ ܘܠܝܕܥܬܗ ܫܒܝܚܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܡܛܠ ܒܙܒܢܐ ܕܥܡܠܐ ܕܨܘܡܐ ܠܐ ܐܬܩܪܒ ܠܘܬܗ ܒܚܙܬܐ ܡܢܣܝܢܝܬܐ .
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܠܩܘܠܣܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܫܬܥܒܕ ܠܐ ܡܬܦܢܐ ܨܝܕ ܩܘܠܣܐ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܪܚܡ ܥܠ ܡܚܝܠܐ̈ .
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܡܢ ܚܡܬܐ ܠܐ ܐܬܕܟܝ ܕܒܪܥܝܢܐ ܫܦܝܪܐ ܢܗܘܐ ܡܣܝܒܪܢܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܗܘ ܐܟܬܢܐ . ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܐܟܬܗ .
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܡܬܙܝܥ ܢܦܫܢܝܐ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܫ̇ܪܟ ܠܗ ܕܢܬܬܥܝܩ ܥܠ ܡܛܠ ܬܘܬ ܢܦܫܐ \ܒܢܦܫܢܝܐ̈ . ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ ܥܠܬܗ̇ .
JnSol:OntheSoul ܕܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܬܕܒܪ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܒܓܠܝܬܗ̈ . ܡܛܠ ܐܒܐ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܐܦ ܠܐ ܡܠܝܐܝܬ ܚܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܒܝܫܘܬܗ .
JnSol:OntheSoul ܕܐܝܢܐ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܕܘܒܪܐ ܠܐ ܣܓܝ ܒܗ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܥܘܬܪܐ ܡܛܠ ܘܠܐ ܕܙܐܦܐ . ܠܐ ܕܙܐܦܐ ܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܐܝܬܝܬ ܐܢܘܢ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܚܘܐ ܠܝ ܒܗܘܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܡܛܠ ܐ̇ܡܪ . ܟܕ ܛܒ ܫܪܒܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܢܡܠܠ ܐܠܐ
JnSol:OntheSoul ܕܐܡܪ ܚܘܒܟ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܪܓܫܘ ܒܣܒܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܐ ܡܨܝܢ ܡܛܠ ܒܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܬܢܢ ܐܠܐ ܒܕܘܒܪܗ ܕܬܡܢ . ܐܘܛܪܦܝܣ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܐܦ ܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܬܣܝܡܬ ܕܬܗܘܐ ܛܘܦܣܐ ܠܗ̇ܘ ܡܘܠܕܐ ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܕܒܪܢܫܢ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܘܠܥܠ ܐܝܬܘܗܝ .
JnSol:OntheSoul ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܫ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܘܠܐ ܕܘܒܪܗ ܫܒܝܚܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܪܘܚܢܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܐܢ ܟܕ ܗܘ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܕܝܢ .
JnSol:OntheSoul ܕܐܦܠܐ ܗܘ ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܨܐ ܡܛܠ ܟܐܢܘܬܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܕܟܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܡܬܡܬܚܐ ܗܘܬ ܘܟܕܘ .
JnSol:OntheSoul ܕܐܪܓܫ ܒܣܒܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܘܒܗ̇ܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܛܝܒܐ ܡܛܠ ܒܕܘܒܪܗ ܘܒܝܕܥܬܗ . ܒܕܘܒܪܗ ܡܢ ܗܕܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܐܬܚܡܬ ܘܛܢ ܣܒܪܬ ܕܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܕܟܝܢܗ ܐܢܘܢ ܡܕܝܢ ܐܦ ܡܛܠ ܣܐܡ 46 ܡܕܡ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܘܐ ܥܠ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܗ . ܐܢ ܓܝܪ
JnSol:OntheSoul ܕܐܬܛܪܕ ܠܗ ܡܢܗ ܒܝܕ ܨܒܝܢܐ ܕܦܓܪܐ . ܐܘܛܪܦܝܣ ܐ̇ܡܪ . ܣܓܝ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܠܡܟܝܟܘܬܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܐ ܚܝܠܗ̇ ܒܗ̇ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ
JnSol:OntheSoul ܕܐܬܝܩܪ ܒܝܕ ܢܦܫܐ ܕܒܗ . ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܗ ܒܝܕ ܡܛܠ ܘܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ . ܟܠܗ ܕܝܢ ܕܦܪܝܫ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈