simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist 1ܗܕܐ ܗ̣ܘ ܩܢܘܡܗ ܥܡ ܩܠ̣ܝܪܘܣ ܕܝܠܗ ܐܙ̣ܠ ܠܘܬܗܝܢ ܆ ܡܛܠ ܡ̇ܫܡ̣ܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܃ ܗܝ̇ ܝ ܕܐܨܠܠ̣ܒܬ ܚܠܦܝܢ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܆
JnEph:EccHist 1ܗܕܐ ܩܡ̣ ܡܪܝܐ ܩܕܡ ܐܦܝܗܘܢ̣̈ ܘܐ̇ܒ̣ܪܟ ܐܢܘ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܡܛܠ ܕܢܗ̇ܡ ܠܡܬ̣ܒܪ ܃ ܘܐܝܟ ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ ܕܝܬ̇ܒ ܒܛܘ̣ܫܝܐ ܃
JnEph:EccHist 3ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܒܝ̣ܕܥܬܐ ܕܐܠܟ̣ܣܢܕܪܝܐ̈ ܐܬ̇ܥܒ̣ܕ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܥܕܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܕܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ ܐܬ̇ܚܫܚܘ ܘܣܥ̣ܪܘ ܂
JnEph:EccHist 3ܗܕܐ ܠܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܢܘܬ ܐ ܐܬ̣ܘ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܚܐܦܐ ܕܚܡ̣ܬܐ ܡܛܠ ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܗܘܐ ܕܒܦܣ̣ܝܦܝܣܡܐ 2ܕܝܠܗܘܢ ܝX ܢܗܘܐ ܗܘܐ ܃
JnEph:EccHist X ܝܐ ܕܝܢX ܆ ܠܐ ܬ ܐ̣ܨܦܘܢ̇ ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨܒ̇ܝܢ ܐܢܬܘ ܂ ܠ ܂ Xܐ ܡܛܠ ܂ ܢܝXXܝ Xܢ 0ܐܣܘܪܝܐ ܕܦܪܙܠܐ̈ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂
JnEph:EccHist X ܡܬ̣ܢܐ ܂ ܣܓܝܐܐ ܐܗ̣ܡܝ̣ ܘܥܒ̣ܪ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܬ ܐ̣ܝܟܐ̣ ܡܛܠ ܗ̣ܘ ܐܬ̇ܚܫܚ ܇ ܐܝܟ ܕܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܡܢ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܆
JnEph:EccHist XXܝ̇ ·ܗܐ ܟܕ ܣܒ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܕܢ̣ܥܠܘܢ ܘܢܣ̇ܒܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܇ ܡܛܠ ܥܠ ܡܕܡ ܕܓܕܫ̣ܗ Xܙ ܝܫܗܘܢ ܓܒܪܐ ܛ ܂ ܒܐ ܂ ܘܡܗܝܡܢܐ ܂ ܘܬܘܒ̣
JnEph:EccHist Xܗܪܛܝܩܐ ܗܘ ܘܡ̇ܓܕܦܢܐ ܆ ܟܕ ܦ̣ܘܛܝܣ ܒܪ ܐܢܬܬܗ ܡܛܠ ܕܟܕ ܒܗܢܐ ܛܟ̣ܣܐ ܫܟ̣ܝܪܐ ܘܡܬ̇ܩܪܒ ܐܢܐ ܒܗ̇ ܂ ܘܗܟܢܐ
JnEph:EccHist Xܢܫ̇ܕܪ ܠܗ ܂ ܕܗܒܐ ܆ ܪܓ̣ܙ ܘܐܬ̇ܚܡܬ̣ ܛܒ ܂ ܘܨ̇ܥܪܗ ܘܓ̣ܙܡ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܗ̣ܘ ܝܘܣܛܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ ܫܡ̣ܥ ܃ ܕܟܬ̣ܒ
JnEph:EccHist ܂ X Xܝ ܂ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܚܟܝܡܐ ܘܝ̇ܕܘܥܬܢܐ ܆ ܘܕܡܢ ܩ̣ܪܝܢܐ ܡܛܠ ܡܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܠܟܐ ܘܡ̇ܡܠܠ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂
JnEph:EccHist ܐ̇ܪܝܢܐ̈ ܇ ܐܬXܒܫ ܠܗ̣ ܛܒ ܂ ܘܬܡܢ ܡܢ ܥܕܬܐ̣ ܠܐ ܐ̇ܘ̣ܕܥ ܂ ܡܛܠ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܫܡ̣ܥ 1ܥܡ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ 2ܕܩ̣ܥܘ ܠܗ
JnEph:EccHist ܐ̇ܪܡ̣ܢܝܐ̈ ܡܬ̇ܥܣܩ ܗܘܐ ܕܢ̇ܫ̣ܠܡ ܐܢܘܢ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܂ ܗ̣ܒ ܠܝ ܠܐ̇ܪܡܝܢ̣ ܘܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܝ ܠܟ ܕܪܐ ܂ ܘܟܕ ܩ̣ܣܪ
JnEph:EccHist ܐܝ̇ܕܐ ܡܪܫܘܬܐ ܆ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܐ̇ܝܕܐ ܗܪܣܝܣ̈ ܇ ܐ ܟ ܕܦܩ̣ܝܕ ܡܛܠ ܕܪܝܫ ܐܚܪܬܐ ܕܣܘܢܗܕܝܛܐ̈ ܂ ܡܛܘܠ ܝ ܐܝ̇ܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܆ ܐ̇ܘ
JnEph:EccHist ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܫܚܢ̈ ܠܢܝ̣ܫܗܝܢ ܕܬܫܥܝ̣ܬ̣ܐ̈ ܇ ܠܘܬ ܪܘܫ̣ܡܐ ܡܛܠ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܐ̣ܡܪ Xܥܠ ܓܒܪܐ ܚܢܦܐ ܘܛܥ̣ܝܐ ܂ ܐܠܐ
JnEph:EccHist ܐܢ̣ܩܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܗܕܐ ܇ ܘܡܢ ܫܚ̇ܩܐ ܕܐܘܪܚܐ ܐ̣ܝܬܝ ܃ ܘܐܢ ܡܛܠ ܂ ܘܗܝ̇ܕܝܢ ܝܝ ܒܢܟ̣ܠܐ ܆ ܫܠ̣ܚ ܠܗ ܠܡ̣ܢܕܪ ܆ ܕܡܛܠ ܕܐܬ̇ܝܬ
JnEph:EccHist ܐܢܬܬܗ ܆ ܕܬ̣ܐܬܐ ܘܬ̣ܥܘܠ ܠܘܬܗ ܇ 3ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܗ̣ܝ ܡܛܠ ܝܝ ܘܦܩ̣ܘܕܝ 2ܠܝ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܝܬ ܂ ܫ̇ܪܝ ܕܝܢ ܡܦ̣ܝܣ ܠܗ̇
JnEph:EccHist ܒܝ̣ܫܘܬܗ̇ ܕܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܆ ܢܚ̇ܘܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܡܢ ܕܪܝܫ ܐܝܠܝܢ ܂ X ܕܫ̇ܘܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܗܕܐ
JnEph:EccHist ܒܝ̣ܫܬܗ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܂ ܕܗܘ̣ ܬܘܢ ܝܝ ܝ̇ܕܥܝܢ ܆ ܡܛܠ ܒܩܣܪܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܃ ܕܥ ܠܗ ܠܓܙܪ ܕ ܢ̣ܐ ܕܥܠܘܗܝ ܇
JnEph:EccHist ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐ̣ܝܬ ܠܝ ܂ ܗܝ̇ܕ ܢ ܐܬ̇ܚܘܝ ܚ̇ܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܝXܗ ܘܒܝ̣ܫܬܗ̈ ܀ ܟܕ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܫ̣ܡ̣ܥ ܗܘܐ ܛܝܒ̣ܪܝܘܣ
JnEph:EccHist ܒܥ̇ܬܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܀ ܟܕ ܓܝܪ ܪܛܢ̣ܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘ̣ܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܃ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘܬ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܕܒܛܢ̣ܢܐ ܇ ܡܢ ܥܡܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈