simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints . -ܝܕܝܗ-X ܆ ܠܐ ܕܢ ܘ̇ܝ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܕܐܡ̣ܪ̇X ܠܘ̣ ܕܒܐܝܣܚܩ ܡܛܠ ܠ̇ܥܠܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܛܘܪܐ̈ . ܘܟܕ ܘܢܐ ¹ܩܒܝ̇ܠ ܦܘܩܕܢܐ
JnEph:ActsEastSaints X XX X ܬܡܝܗܘܬ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܐܫܬ̣Xܝ ܗܘܐ ܒܥܨܝܢܐ̣ ܡܛܠ ܕܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ ܒܬܪ ܬܘܠܡܕܗ ܆ ܠ̇ܣ̣ܝܘX ܐܝܕܐ ܕܩܫܝܫܘܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints X ܕܥܫ̣ܢ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝXXX X ³ ܢܣܝܘܢܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܛܠ ·XXXXXX ܡܒ̣ܟܐ Xܘܘܐ . ܘܟܕ ܘܘ̣ܐ ܒܓܘܒܐ ܗ̇ܘ ܫܢܝܐ̈ ܫܬ ܆
JnEph:ActsEastSaints X ܛܒܘܬ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܒܝܕ ܬܫܒܘܚܬܗ̣ ܠܢ ܗ̣ܘ̇X ܢܓ̇ܕ ܠܘܬܗ̈ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܗ ܢ̇ܨܥܪ . ܕܗ̣ܘ̣ ܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܢ . ܐܠܐ
JnEph:ActsEastSaints X ܡܘܟܟܗ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܟܠ ܬܪܘܕܐ ܕܡܘܫܛ ܗܘܐ ܆ ܡܛܠ ܐܠܨܘ̣ ܠܐ ܩ̇ . ܒܠ . ܘܬܘܝܪܝܢ ܘܘܝܢ ܒܚܪܝܝܘܬܗ ܕܣܒܐ
JnEph:ActsEastSaints Xܘܟܝܠ ⁴ܕܒܡܫܠܡܢܘܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ⁵ܡܫܟܚܝܢܢ : ܡܛܠ ܕ ܒ̣Xܒܪܐ ܕ ܣܘܩܘܣ ܕ ܠX X XXXXX ܡܢ ܒܝܬ ܡܪܝ ܡXܐ²̈̈
JnEph:ActsEastSaints ¹¹ܕܠܐ ܢܬܠܘܢ ܐܬܪܐ ܠܨܘܚܝܬܐ ⁷ܕܒܪܝܐ̈ . ܘܡܛܠ ܛܘܒܢܝܬܐ ܡܛܠ ܕܢܛܝܒܘܢXXXXXXXX ¹ . . ܠܗܝܢ ܕܘܟܬܐ ܡܦܪܫܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܚܝܐ̈ ܐܟܣܢܝܐ̈ X ܕܨ̇ ܝܒܝܢ ܘܘܘ ܠܘܬܘ . ܘܗܟܢܐ ܡܟܝܠ ܡܛܠ . ܘܥ̣ܒܕ ܠܗ XX ܒܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܡܣܩܢܐ ܘܡܚܬܢܐ ܒܐܣܬܐ ܇
JnEph:ActsEastSaints ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ⁵ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܒܠܚܘܕ ܫ̇ܡܥ ·X XXXX X ܗܘ̣ܝܬX ܡܛܠ ⁴ܕܚ̇ܕܝܬ ܠܫܐܕܐ̈ . ·XXXXX XX ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܬܒܥܝܐ ܐܠܐ ܐܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܠܗܐ . ܕܘ . ܘ ܢܗܘܐ ܡ̇ܛܝ̣ܒ ܠܡ̇ܫܠܡܘ ܡܕܡ ܕܐܬܦ̣ܩܕ ܠܗ ܆ ܡܛܠ . ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܘܟܢܐ ܘܟܝܠ ܙܕ . ܩ ܝܗ ܠܗ . ܘ ܕܡܫܬܥܒܕ
JnEph:ActsEastSaints ܐܠܗܐ ܆ ܥ̣ܒܕ ܚܘܒܐ . ܘܣ̣ܒ ܗܢܐ ܩܕܡܐܝܬ . ܘܟܕ ܗ̇ܘ ܫܩ̇ܠ ܡܛܠ ܆ ܘܕܢܠܥܣ ܗ̇ܘ ܩܠܘܪܐ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܡ̣ܛܪܦ ܐܢܬ . ܐܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܠܗܐ ܠܒܪ ܫ̇ܘܘ ܠܝ̣ ܒܚܕܐ ܓܘ̣ܢܝܐ . ܗܝ̇ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܕܠܡܐ ܡܛܠ ܐܢܐ ܘܡ̇ܛܪܦ ܐܢܐ̣ ܘܠܐ ܡ̣ܨ ܐ ܐܢܐ ܕܐ̇ܩܘܡ ܠܬܫܡܫܬܐ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܐܠܗܐ ܫܒܘܩ ܠܝ ܕܐܓܪ ܥܡ ܕܒܝܬ ܡܪܝ . ܕܬܬܦܫܪ ܡܐܟܘܠܬܝ ܡܛܠ ܡܢ ܛ̣ܟܣܐ ܠܥ̇ܣܬ ܒܪܡܫܐ ܆ ¹ܘ̇ܐܪܓܫܬ - ܒܐܣܛܘܡܟܝ . ܐܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܦܘܩܪܝܣܝܣ ܕܝܠܢ . ܩ̇ܒܠ ܥXܝܟ . ܘܗܟܢܐ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܡܛܠ ܕܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ . ܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ ܕܬܫܒܩܝܗ̇ ܠܦܠ̣ܚܘܬܐ . ܐܠܐ ܠܡ
JnEph:ActsEastSaints ܐܫ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ . ܕܐܬܝܠ̣ܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ . ܒܕܡܘܬܢ . ܡܛܠ ܠܗ ܒܒܝ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܡܪܝ ܆ ܡܛܘܠ ܗܝܡܢܘܬܢ ܐܝܬ ܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܒܘܪܟܬܗܘܢ̈ ܘ̈ ܨܠܘܬܗܘܢ : ܘܕܢܫܬܘܘܢ ܠܩܘܪܒܢܐ ܕܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܕܣ̇ܠܩ ܠܡܢܝܢܐ ܕ̈ ܐܠܦܐ ܡܬ̇ܟܢܫ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܛܘܒܢܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܒܙܬܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܐܢܩܬܐ ܪ̣ ܒܝܫܐ̈ ܆ ܡܟܝܠ . ܐܩܘܡ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܝ̇ܬܝ ܐܒܐ ܕܝܬܡܐ̈ ܘܕܝ̇ܢܐ ܕܐܪܡܠܬܐ̈ . ܘܬܘܒ ܠܝܡ
JnEph:ActsEastSaints ܓܘܒܐ ܚܕ ܪܒܐ Xܕܠܘܥܕܘ̇ ܕܕܘܟܬܐ ܒܡܕܒܪܐX ܥܠ ܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܐܦ ܠܫܠܝܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ- . ܒܝ̇ܕܩܘ ܗܘܘ ܠܘܘܢ ܕܝܢ ܆ ܐܦX
JnEph:ActsEastSaints ܓܢܝܚܘܬܘ̇ ܘܪܒܘܬܗ̇ X ܕܨܒܘܬܐ . ܛܘܒܢܐ ܘܟܝܠ ܣܪܓܝܣ ܟܕ ܡܛܠ ܩ̇ܒܠ . ܘ̇ܝ ܕܡܫܬ . ܐܠ̈ XܝܢX ܚܢܢ ܐܦ ܕܢܟ̣ܬܒܝܗ̇ ܆ X X
JnEph:ActsEastSaints ܓܢܣܐ ܇ ܐܘ ܡܛܠܥ ܐܢܬܬܐ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܩܢܝܢܐ ܡܕܡ . ܗܪܟܐ ܬܒ . ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܝ X ܕܕܠܡܐ ܥ̇ܨ ܐ ܠܟ ܚܘܫܒܟ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܬܗܦܘܟ ܇ X X X ܐܘ