simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist - ܚܙܘܢܘܗܝ̈ 30ܡܫܟܪẌ ܕܒܥܠܕܒܒܐ 2 ܘܠܐ 3ܬܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ 2ܒܬܒܥܝܢ ܠܦܪܘܫܐ ܝ ܂ 2ܕܠܐ ܢܬܟܪܗ ܘܢܦܘܫ ܡܢ ܥܡܠܗ̣ ܂
JacSer:Epist 0ܝ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ̇ ܂ ܕܗ̇ܘ ·ܕܢܦ̣ܩ ܒܗ ܐܠܗܐ ܗܘ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܘܝܐ̣̈ ܂ ܠܐ ܡܫ̣ܪܝܢ ܕܩܘܝ ܬܪܥܐ ܟܕ ܐܚܝܕ ܂
JacSer:Epist 15ܐܚܪܢܐ ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ ܂ ܐܠܐ ܠܚܕ ܝܚܝܕܝܐ̇ ܝ ܂ ܡܛܠ ܕܪܐ̈ ܐܬ [ܓܠܝ ܒܒܣܪ ܂ ܘܡܬܝܕܥܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ 1 ܕܠܘ ܠܐ]ܚܪܢܐ
JacSer:Epist 1ܕܟܕ ܢܦܩ̣ܬ ܠܐ ܢܦܩ̣ܬ ܫܪܝܪܐܝܬ ܂ 2ܘܙܗ̇ܪ ܐܢܘܢ ܡܪܢ X ܇ ܡܛܠ ܟܝܢܐܝܬ ܂ ܐܝܟ ܟܕ ܐܚܝܕܐ ܒܗ̣ ܂ ܥܡܗ ܕܐܬܪܐ ܒܠ̣ܥܬ ܂
JacSer:Epist [ܕܣܓܝܬ] ܒܝܫܬܐ̣ ܂ ܗܟܢ ܡ[ܘܣܦ ]ܚܝܐ̈ ܘܠܐ ܡܥܩܪ ]ܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ ܕܕܪܐ ܕܒܝܬ ܢܘܚ̣ ܂ [ܗܪܟܐ ]ܡܫܬܟܚ ܃ ܕܐ ܟ [ܕܒܨܪ ]ܥܣܪ̈ ܢ
JacSer:Epist [ܡ[ܠܬ[ܐ 7ܕܝܢ] ܟܬܝܒ̣ ܂ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܂ ܘܐܬܚܙܝܝ ܡܛܠ [ܘܠ]ܐ [ܐ]ܢܫ ܐܡ̇ܪ ܕܐܬܕܡ-ܝ ܡܠܟܐ ܠܠܒܘܫ[ܗ ܒ[ܟܠ ܡܕܡ ܝ
JacSer:Epist [ܥܘܕܪܢܢ ܂ ]ܕܟܕ ܐܬ̇ܐ [ܗ̣ܘ ]ܒܬܪ̣ܢ̣ ܆ ܢܐܙܠ ܚܢܢ [ܥܡ[ܗ ܡܛܠ ܂ [ܕܢܗ]ܘܐ ܡܬܚܫܚ ܥܡܢ ܒܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܝܠ̣ܢ
JacSer:Epist ]ܕܢܚܨܘܕ [ܙܪܥ ܂ ܘܓܢܐ] ܡܛܠ ܕܢܐ[ܟܘܠ ܦܐܪܐ ܢܨ ]ܒ ܡܛܠ ]ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ]ܥܠܬܐ [ܒܠܚܘܕ ܠܗܘܢ ]ܐܟܪܐ [ܓܝܪ
JacSer:Epist X ܫܒܒܘܬ ܐ ܕܙܐܦܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܪܝܣ ܡܚܪܡܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܘܡܢ X· X ܦܘܠܓܐ ܘܡܢ ܓܝܣܐ ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝ̣ܢ ܂
JacSer:Epist Xܐܝܬ ܠܟ ܝܝ ܗܘܢܐ ܦܪܘܚܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܦܫܝܩ ܠܗ ܕܢܕܘܫ ܘܢܥܒܪ ܡܛܠ ܂ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܡܗܠܟܘ ܒܗ ܓܦܐ X 1ܕܦܪܚܬܐ ܂ ܘܠܘ
JacSer:Epist XܗܕܝXܛܐ̈ ܘܨܝܕܐ̈ ܕܢܘܢܐ̈ ܣܕܝܪܝܢ̈ ܒܗ̇ ܂ ܕܬܒܣܘܪ ܡܛܠ ܠܐ ܓܝܪ ܝ ܫܠܝܛܐ ܚܟܡܬܐ ܥܠ ܐܘܪܚܐ Xܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝX ܂
JacSer:Epist Xܙܩܝܦܐ ܒܚܫܘܗܝ̣̈ ܂ ܡܫܗܐ̣ ܘܡ̇ܕܥܟ ܡܢܗ ܕܪܐ ܕܒܥܠܕܒܒܗ ܡܛܠ · ܙܩܝܦܐ̇ ܂ ܢܗܘܐ ܬܟܝܠ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܕܢܬܟ̇ܬܫ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܐ ܂
JacSer:Epist ܂ X XX ܝܝ ܕܐܢܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܡܡ̇ܠܠ ܐܢܐ ܂ ܫܡܥ ܒܪܝ ܆ ܡܛܠ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܦܘܠܓܐ ܐܙܝܥ ܒܟ ܫܘܐܠܐ̣ ܂ ܥܣܝX ܗܘ ܠܝ ܠܡܐܡܪ ܠܟ ܂
JacSer:Epist ܂ X XܝX ܗܢܐ ܐܠ̣ܨܬ ܠܐܠܗܝܐ ܡܬܝ̣ ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܫܘܘܕܝܗ ܡܛܠ ܂ ܡܢ ܝܘܒܠܐ ܕܙܪܥܗ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܝܕ ܗܘ ܕܕܢܚ ܡܢ ܙܪܥܗ
JacSer:Epist ܂ X ܝXX ܕܪܒܐ ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܡܢ ܟܠܗ ܢ ܥܩܬܐ̈ ܂ ܘܗܫܐ ܘ[ܗܐ] ܡܛܠ ܒܝ̣ܫܐ̣ ܠܐ ܐܫܪܢܝܗܝ ܂ ܘܡܣܟܢܘܬܢ ܠܐ ܣ̣ܠܩ̣ܬ ܥܠ ܒܠܢ̣ ܂
JacSer:Epist ܂ X ܥܡܘܪܐ̇ ܂ ܘܠܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܛܠ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܢܚ̣ܙܐ ܗܫܐ ܐܢ ܗܟܢ ܡܛܠ ܕܢܣܒܗ ܣܓܕܝܢܢ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢ̇ ܂ ܘܠܗܝܟܠܐ
JacSer:Epist ܃ ܫܘܐܠܐ̈ ܃ ܕܫܐܠܗ ܃ ܠܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܃ ܡܠܦܢܐ ܀ ܝܘܬܪܢܐ ܡܛܠ ܐܡܝܢ ܀ ܫܠܡܬ ܝ ܀ · X XX X ܬܘܒ ܝ ܃ ܐܓܪܬ ܐ ܃ ܠܘܬ ܃ ܡܪܝ ܃ ܡܪܘܢ ܃
JacSer:Epist ܐܒܘܗܝ̣ ܐܠܗܐ ܂ ܘܥܡܢ ܐܟܘܬܢ ܡܛܠܬܢ ܂ ̣ ܒܪ ܐܢܫܐ ܂ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܐܢܫܐ̣ ܚܕ ܂ ܪܘܚܢܐ̣ ܘܦܓܪܢܐ ܂ ܥܡ ܐܒܘܗܝ XX ܐܝܟ ܐܒܘܗܝ ܂
JacSer:Epist ܐܒܝ̇ܐ ܡ̇ܠܠ ܥܡܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܛ ܂ ܘܒܝܗܘܢ̈ ܠܐܒܝܠܐ̈ ܝX ܡܛܠ ܠܒܘܬܟܘܢ̈ ܒܡܐܟܠܐ ܘܒܡܫܬܐ ܂ ܘܬܘܒ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܬܐ̈
JacSer:Epist ܐܚܪܢܐ ܥܡ ܐܚܪܢܐ · ܢܣ̣ܬܓܕ ܂ ܠܒܪܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܚܕ ܡܛܠ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܦ̣ܪܩ ܢܬܛܠ̣ܡ ܣܓܕܬ ܐ ܕܡܬܚܝܒܐ ܠܗ̇ ܂ ܘܒܛܝܒܘܬ ܐ