simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost 0 ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܆ ܠܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܘܫܛ ܐܝܕܗ . ܐܢܕܝܢ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܆ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܟܘܪܗܢܐ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܬܪܒܝܬܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܆ ܐܘ̇
DidascApost 0ܗܢܐ ܢܬܬܒܥܘܢ ⁵⁸ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܢܣܒܝܢ . ܥܠ ܕܐܠܨܘ ܕܘܟܬܐ ܡܛܠ ܕܢܦܠܚܘܢ ܘܢܥܕܪܘܢ ⁵⁶ܠܐܚܪܢܐ̈ ܢܣܒܝܢ ܗܢܘܢ ܡܣܒ X ܆
DidascApost 20ܕܥܡܐ ܗܘ ܕܠܝܬ ܒܗ ܣܘܟ-ܠܐ . ܢܫܐ̈ ܗܟܝܠ ܠܥܕܬܐ̈ ⁴ܢ ܗܘ ܡܛܠ ܀ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܕ̇ ܢܫܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ̈ ܡܢ ܚܙܬܐ ܬܚܢ̈ X¹ܢ .
DidascApost 5 XX X ܕܥܒ̇ܕܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܒܝܘܡܬܟܘܢ̈ X . ⁶⁹ܗ̇ܘ ܕܐܢ ܐܢܫ ܡܛܠ ܪܫܝܥܐ̈ ܘܚܙܘ ܘܐܣܬܟܠܘ ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܘܗܦܘܟܘ ⁶⁸ܠܚܒܠܐ ܆
DidascApost 5 ܕܐܡܪ ⁶⁰ܟܬܒܐ ܢ⁶ܕܛ̇ܒܐ ܗܝ ܫܪܘܬܐ ܕܝܪܩܐ ܝ ⁶ܒܚܘܒܐ ܡܛܠ X⁸ ܚܝܒܐ̈ ܢܫܬܟܚܘܢ ܒܕܝ̣ܢܐ ܒܝܘܡܗ X⁹ܕܡܪܝܐ .
DidascApost X XXX1ܡܫܝܝܢܐ ²⁵² ܐܒ̣ܠ ܐ ܕܫܒܬܐ ܗܟܢܐ XXX ܕܠܐ ܬܪܝܡ ܡܛܠ . ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܐܦ ܥܡܐ ܒܫܒܬܐ . ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܥܡܐ
DidascApost X ¹⁵ܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܢܣܒܝܢ 5ܐܢܬܘܢ . : ¹⁵⁴ܘܬܫܚܠܦܘܢ ܕܝܢ̣ܐ ܡܛܠ ܠܕܓܠܘܬܐ ܐܝܟ ܫܪܪܐ : ܐܘ̇ ܢX ¹ܡܛܠ ܡܣܒ ¹X²ܒܐܦܐ̈ : ܐܘ̇
DidascApost X ܕܒܪ ܥܡܐ ܆ X⁰ܕܢܦܫܗ X¹ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܨܦ XX . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܒܛܝܠ ܠܟ ܥܠ ܟ-ܠܢܫ . X⁹ܕܠܡܐ ܐܢܫ ܢܬܟܫܠ ܘܢܐܒܕ ܡܛܠܬܟ .
DidascApost X ܕܟܦܢ ܗܘܝܬ X ܘܐܘܟܠܬܘܢܢܝ . ܘܨ̇ܗܐ ⁶ܗܘܝܬ ܡܛܠ ܗܝ ܢ ܕܡܛܝܒܐ ܗܘܬ ܠܟܘܢ X ܡܢ ܩܕܡ ܬܪܡܝܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ .
DidascApost X ܗܢܐ ܥܠ ܦܘܡ ܬܪܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ X ⁴ܣܗܕܝܢ̈ ܬܩܘܡ ܟܠ ܡܠܬܐ . ܡܛܠ . ܬܡܢ ܐܝܬ ܐܦ ܡܪܕܘܬܐ ܆ ܘܦܘܢܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܛܥܝܢ .
DidascApost X ⁶ܕܐܡ̣ܪ ⁶⁴ܡܪܝܐ ⁶⁵ܕܛܘܒܝܗܘܢ XX ܠܥܒ . . . ܕܝ ܫܠܡܐ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܘܐܪܬܘ ܐܢܘܢ . ⁶ܘܥ̇ܒܕܘ X ⁶ܫܠܡܐ X ܒܝܢܬܗܘܢ .
DidascApost X ⁶ܕܐܦ ²⁴⁷ܦܪܘܩܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܛܝܢ ܗ̣ܘ ܡܦܝܣ X ܠܐܒܘܗܝ ܆ ܡܛܠ ܡܢ XX ܩ ܥܕܬܐ . ܘܗܝܕܘܢ X X ܢܥܠܘܢ ܘܢܦܝܣܘܢ ܥܠܘܗܝ .
DidascApost X0 X X69ܕܡܕܡܟܗ ܗܝ ܕܡܪܢ . ܝܘܡܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܩ̣ܛܠ ܥܡܐ ܢܦܫܗ ܕܨܠܒܘ ܠܦܪܘܩܢ . ܘܫܒܬܐ ܬܘܒ
DidascApost XX ܕܕܡܝܗ̇ ܡܪܢ ܠܡܠܬܐ ܕܣܒܪܬܗ ܠܚܕܪܠܐ XX . ܘܗ̣ܘ X⁴ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܡܠܠܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ . ܓܘܕܦܐ ܡܝܬܝܢ ܥܠ ܡܠܬܐ .
DidascApost XX ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ X¹⁴ܕܐܝܬ ܡܠܐ ܗܘ X¹ܝ . ܐܝܬ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ X X¹ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܇ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܠܗ̇ ܢܝܚܐ ܒܕܘܟܐ XܢX .
DidascApost XX ܕܫܡ̣ܥX10ܩ ܩܠܐ ¹⁵⁶ܕܩܪܢܐ ¹⁵⁷ܘܠܐ ܐܙܕܗܪ . ܕܡܗ ܡܛܠ ܠܐ ܢܙܕܗܪ ܘܬܐܬܐ ܚܪܒܐ ܘܬܣܒܝܘܗܝ ܆ ܕܡܗ ܒܪܝܫܗ ܢܗܘܐ .
DidascApost X²ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܫܦܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܘܐܢ ܗܠܝܢ 20ܬܥܒܕ ܡܛܠ ܕܟܝܢܗ ܕܦܪܨܘܦܟ ܘܬܫܚܠܦܝܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܒܪܝܬܗ ܕܐܠܗܐ .
DidascApost X¹⁹ ܫܡܗ ܆ ¹⁹⁶ܘܢܦܘܩ ¹⁹⁷ܡܢ ܥܠܡܐ ¹⁹⁸ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܆ ܡܛܠ X⁹ܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܀ ܐܢ ܗܟܝܠ X ¹⁹ܢܬܩܪܐ ܝ ¹ܠܣܗܕܘܬܐ
DidascApost X⁰⁷ܕܗ̇ܘ ܕܚܢܦܐ ܗܘܐ ܘܡܢ ܥܡܐ ܢܘܟܪܝܐ : X⁰⁸ ܣܝܡ ܠܒܠܟ ܡܛܠ ܐܬܪܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܘܦܘܢܝܐ ܘܫܘܒܩܢܐ X X⁰ܕܪܘܫܥܗܘܢ . X⁰⁶
DidascApost X⁴⁰ܡܘܗܒܬܐ̈ X⁴¹ܕܝܘܬܪܢܐ̈ ܛܢܦܐ̈ ܕܢ̇ܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ X : ܡܛܠ ܪܥܝܢܟܘܢ : ܐܘ̇ ⁶ܝX ܡܛܠ ⁷ܝX ܡܣܒ ⁸ܝX ܒܐܦܐ̈ ⁹ܝܝ . ܐܘ̇