simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod 20ܗܟܝܠ ܕܒܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܪܩܝܥܐ ܘܒܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܆ ܣ̇ܐܡ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܦܩ̣ܕ ܐܠܗܐ . ܡܘܣܦ . ܕܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܪܩܝܥܐ .
ComGenExod 25 ܡܠܝܠܘܬܗ . ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܕܐܡ̇ܕ̇ ܕܡܛܠ ܫܘܠܛܢܗ ܠܡ ܒ . X ܡܛܠ . ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ . ܕܡܛܠܗܕܐ ܐܬܩܪܝ ܒܪܢܫܐ ܨܠܡܐ
ComGenExod 5 ܓܝܪ ܕܒܥܠܬ ܐܝܠܢܐ ܚ̣ܛܐ . ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܐܪܐ̈ ܡܛܠ ܥܣܒܐ ܕܚܩܠܐ . ܕܢܐܡܪ ܕܒܠܚܘܕ ܡܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܙܪܥܐ ܬܬܪܣܐ .
ComGenExod 5 ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܘܬ ܝܪܬܘܬܗ . ܐܬܦܫܛ ܘܝ̣ܪܬ ܒܪܝܫ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܢܐܠܦܘ ܘܠܝܬܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܬ ܐܦ ܠܘܬ ܫܡܥܘܢ .
ComGenExod 5ܩܘܝܡܐ ܕܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܠܐ ܡܢܟܠ ܦܪܘܣ ܡܝܬܐ²⁵ ܡܛܠ . ܕܒܚܡܬܐ ܥ̣ܠ ܥܠܝܢ ܡܘܬܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦܢ ܠܐ ܐܡܝܬܗ
ComGenExod ]ܗܟܝܠ ܕܨܒ̣ܐ ܐ[ܟܠܩܪܨܐXX ܕܢܥܒܕ ܠܗ ܫܘܬܦܐ ܠܒܝܫܘܬܗ . ܡܛܠ ܘܨܢܝܥ ܙܢܐ ܕܢܟܝܢܗ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܕܕܒܪܐ .
ComGenExod XX[ · . . ] ܥܠ ܗܘܝܗܘܢ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܩܪܝܚܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ ܫܬܩܐ ܡܛܠ ܘܐܪܥܐ ܐܬܒܪܝ . X ܡܕܝܢ ܓܠܝܐ ܕܐܦ ܠܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ .
ComGenExod ܐܒܠܗ ܠܐ ܡܦܣ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܥܠ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ . ܘܐܡ̣ܕ̇ ܐܒܝ ܠܡ ܡܛܠ 5 . ]ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܦܝܣ ܝܘܣܦܠܪܘܪܒܢܝ̈ ܦܪܥܘܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ
ComGenExod ܐܝܟ ܕܒܢܘܪܐ ܒܟܘܪܗ̇ X ܕܡܨܪܝܢ ܪܡܝܢ ܗܘܘ . ܫܦܝܪ ܒܝܕ ܡܛܠ ܡܬܚܫܚ ܠܘܬܗܘܢ ܒܪܚܡܐ̈ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ . ܘܬܘܒ
ComGenExod ܐܝܩܪܐ ܕܚܐܪܘܬܗ . ܥܠܘܗܝ ܟܐܡܬ ܡܬܬܣܝܡܐ ܟܠܗ̇ ܥܠܬܗ ܡܛܠ ܚܝܠ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܟܕ ܫܒ̇ܩ ܠܗ ܕܝܢ ܕܢܬܕܒܪ X0 ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ
ComGenExod ܐܢܬܬܗ . ܘܐܢ ܗ̇ܝ ܕܣ̣ܠܩ ܡܢ ܬܡܢ ܒܩܢܝܢܐ ܪܒܐ . X ܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܕܠܡܨܪܝܢ ܒܥܠܬ ܟܦܢܐ . ܘܐܢ ܐܓܘܢܐ̇ ܕܩ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܬܡܢ
ComGenExod ܐܢܬܬܗ ܕܥܩܪܬܐ ܗܝ . ܘܥܢܝܗܝ ܡܪܝܐ . ܓܒ̣ܐ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܛܠ . ܐܝܟ ܛܝܝܐ̈ [ . . . ] [25 , 21]ܘܨܠܝ ܐܝܣܚܩ ܩܕܡ ܡܪܝܐ
ComGenExod ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܬܓܠܐ X ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܠܗܐ . ]ܘ[ܓܠܝܢܗ ܡܛܠ ܕܫܢܘ ܐܚܪܢܐ̈ . ܡܬܩܪܝܢ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܫܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ .
ComGenExod ܒܘܣܡܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܫܛܘܗܝ . ܘܒܕܓܘܢ ܡܛܠ . ܕܐܬܚܫܒ ܐܡ̇ܕ̇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܬܪܥܝ ܘܐܬܚܫܒ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘ
ComGenExod ܒܝܬܝܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܕܠܘܬܐܠܗܐ . ܘܡܠܘܢ ܗ̇ܝX ܕܡܢܗ ܥܬܝܕ ܡܛܠ ܬܢ̇ܐ X ܫܪܒܬܗܘܢ̈ ܠܝܦܬ ܡܩܫܫ . ܫܝܡ ܕܝܢ ܐܬܬܣܝܡ ܒܘܟܪܐ .
ComGenExod ܒܢܝ̈ ܝܘܣܦ . ܕܥܠ ܫܡܐ ܕܐܚܝܗܘܢ̈ ܢܬܩܪܘܢ . ܕܢܐܡܪ ܕܟܠܚܕ ܡܛܠ . ܠܐ ܐܫܬܘܝܬ ܠܥܘܦܝܐ ܕܥܡܗܘܢ . [6] 25ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ
ComGenExod ܒܢܝܡܝܢ . [45 , 16]ܗ̇ܝ ܕܫܦ̣ܪ ܦܬܓܡܐ̈ ³ܒܥܝܢܝ̈ ܦܪܥܘܢ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܐܚܘܗܝ̈ . ܥܠܗܕܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥ̣ܠ ܘܡܠܠ ܥܡ ܝܘܣܦ
ComGenExod ܒܢܝܡܝܢ . ܕܠܡܐ ܢܓܕܫܠܗ ܩܐܪܣܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܬܐܙܠܘܢ . ܡܛܠ ܕܢܙܕܒܢ ܝܘܣܦ . ܨܚܚܐ . ܠ . X| [42 4]ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܝܥܩܘܒ
ComGenExod ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܡܩܕܡܘܬ ܚܘܪܩܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܙ̇ܒܢܬܘܢܢܝ ܠܗܪܟܐ . ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܠܡܣܡ ܠܟܘܢ ܫܪܟܢܐ .
ComGenExod ܓܝܪ ܕܐܟ̣ܠ ܐܕܡ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ 0 ܡܢ ܦܐܪܗ . ܘܢܬ̣ܦ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܠܐܕܡ . ܕܒܗ ܐܬܓܠܝܬ ܦܪܘܫܘܬܗ .