simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 1ܒܐܘܪܗܝ ܐܕܪܟܗ ܩ̣ܨܐ ܂ ܘܫܠ̣ܡ ܂ X ܚܝܘܗܝ̈ [ܝܘX ܡܛܠ ܫܢܝܐ̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܘܢܦܩ ܘܐܬܐ ܠܐܘܪܗܝ ܐܟܡܢ ܕܢܬXܪܣ ܝX
Chron1234 1ܫܘܕܪܗ 2ܕܒܐܐܢܘܣ ܪܒܚܝܠܐ ܐܚܪܢܐ ܠܘܩܒܠ ܛܝܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܡܛܠ ܡܢܝܘ ܂ ܘܥܬܪܘ ܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܘܐܫܬܪܬܚܘ ܒܩܢܝܢܐ̈ ܀ ܝ
Chron1234 X0ܓܠܝܠܘܬܗ̇ ܂ ܘܪܨܝܦܬܐ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܐܬܪܝXܪܝ̇ܫܗ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܬܣܝܡ ܒܗ̇ ܪܝܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܘܓܓܘܠܬܐ
Chron1234 Xܒܗܬܐ ܕܒܙܒܢܗ ܕܡܠܟܐ ܀ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܬܬܣܪܚ ܡܪܝ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܆ ܝ· ܘܦܩX ܕܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܬܬܕܝܢ ܙܢܝܬܐ ܘܓܝܪܬܐ ܀
Chron1234 Xܕܦܬܪܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܛܝܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܩܢܐ X ܥܠ ܡܪܕܐ ܕܥܠ ܡܛܠ ܛܝܝܐ̈ ܕܝܘܢ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗ ܂ ܝܘܢܐܝܬ ܃ ܐܠܐ ܒܣܦܪܐ ܝX ܐܪܒܝܐ ܂
Chron1234 Xܕܩܐ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܗܘܐ ܒܐܪܡܢܝܐ̈ ܂ ܘܥܠ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܐܚܪܢܐ ܀ ܡܛܠ ܂ ܘܐܬܚܝܕܬ̇ ܟܠܗ̇ ܡܪܥܝܬܐ ܂ ܘܠܐ ܦܫ̣ ܠܗ ܫܦܝܐ ܀
Chron1234 Xܝܢܝܠܘܬܐ ܕܒܝܕ ܣܝܒܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܐܠܨܢܝ ܕܠܥܘܡܪܐ ܡܛܠ ܠܝ ܒܪܥܝܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܒX ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܂ ܗܝܕܝܢ
Chron1234 Xܢܦܫܐ ܝX Xܟܠ ܒܣܪ ܒXܡܐ ܗ̣ܝ ܀ ܕܢܣ̇ܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܠܗܝܟܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܐܟܠܘܢ ܒܣܪܐ ܒܕܡܗ ܘܒܢܦܫܗ ܐܝܟ ܕܦ̣ܩܕ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܂
Chron1234 Xܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܙܕܝܩܐ ܘܡܝܩܪܐ ܒܢܒܝ̇ܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܣܛܪ ܡܢ̇ ܗ̇ܝ ·ܕܠܐ ܡܘXܐ ܕܐܙܕܩܦ ܡܫܝܚܐ ܀ ܡܬܪܥܐ ܕܝܢ
Chron1234 ·ܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܕܡܒܘܓ ܆ ܕܗ̣ܘ ܒܪ ܐܢܕܪܐܘܣ ܆ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܡܢ ܡܛܠ ܡܢ ܬܡܢ ܣܠ̣ܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܂ ܘܫܪܝ ܝ ܝ ܡܬܟܬܫ
Chron1234 ܂ ܝX ܝ ܕ ܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠܬܝ ܡܛܠ ܝܪܬܘܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܒܥܙ ܆ ܒܪܝܟܐ ܐܢܬܝ ܠܐܠܗܐ ܒܪܬܝ ܂
Chron1234 ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܝX ܬܚܒܘ ܓܢܣܐ ܡܛܠ ܕܚܕܪܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܀ ܒܗܢ ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܫܪܒܐ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܀
Chron1234 ܐܒܕܢܐ ܕܒܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܬܚܪܫ ܂ ܘܕܗܟܢܐ ܐܬܬܕܝܢܘ ܡܛܠ ܂ ܕܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܩܒܘܠܝܐ ܥܒܕܬ̇ ܩܕܡ ܒܗܝܠܘܬܐ ܕܝܠܟ ܂
Chron1234 ܐܒܗܬܐ̈ ܕܒܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܒܗ̇ܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܛܒܝܒܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܫܦܝܪܐ̈ ܘܐܣܛܘܢܝܗܝܢ̈ ܝ ܗܕܝܪܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܀ ܂ X ܝ
Chron1234 ܐܒܝܪܡ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܫܬܒܩ ܕܢܚܙܐ ܠܐܡܝܪܐ ܇ ܡܚܕܐ ܦ̣ܩܕ ܡܛܠ ܂ ܘܐܬܝܢܢ ܠܘܬ ܥܒܕܐܠܗ ܂ ܘܟܕ ܥܠ̣ܢܢ ܠܘܬܗ ܂ ܘܬܫܥܝ ܠܢ
Chron1234 ܐܒܪܗܡ ܪܝܫܩܫܝܫܐ̈ ܗ̇ܘ ܝ ܕܐܬܕܟܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢ ܡܛܠ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܘܪܗܝܐ̈ ܂ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ̈ ܘܫܬ̈ ܂
Chron1234 ܐܕܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܫܘܝܬ ܠܬܐܢܚܬܐ̈ ܕܐܕܪܟܗ̇ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܡܛܠ ܒܐܣܟܝܡܐ ܂ ܟܕ ܠܐ ܬܪܝܨ ܢܝܫܗܘܢ· ܡܢܫܝܠ ܐܕܪܟ ܛܐܒܐ ܒܝܫܐ
Chron1234 ܐܘXܗ̇ܝ ܂ ܘܠܐ̇ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܡܕܡ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥ ܒܩܛܠܗ ܡܛܠ ܒܫܝܢܐ ܂ ܩܘܡܝܣ ܕܝܢ ܓܘܣܠܝܢ ܐܚܝܕܐ ܕܐܘܪܗܝ ܡܬܛܓܢ ܗܘܐ
Chron1234 ܐܘܪܗܝ ܀ ܘܐܬ̣ܐ ܩܘܕ ܒܬܪ ܕܟܒܫ ܠܐܡܝܕ ܆ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܘܫܪܐ ܡܛܠ ܡܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܥܡܗ ܐܝܟ ܓ ܂ · ܐܠܦܝܢ̈ ܚܝܠܐ ܂ ܘܫ̇ܢܝ ܀
Chron1234 ܐܘܪܗܝ ܇ ܘܡܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܣ̇ܝܪܝܢ ܗܘܘ XX ܒܢX ܥXܬܐ ܘܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܂ ܘܐܦ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܒܪ ܣܘܠܛܢ ܒܟܣܝܐ ܐܘܒܕܘܗܝ ܀ Xܟܐ ܀ X