simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm 25 ܕܝܢ ܪܒܘܬܐ ܘܪܡܘܬܐ ܕܓܘܫܡܗ ܆ ܡ̣ܢXX ܟܠܗܘܢ ܓܒܘܗܝ̈ ܡܛܠ . . ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ X⁹ܛܠܠܐ̈ ܘܟܪܝܟܝܢ ܠܗ ܥܘܪܒܐ̈ ܕܢܚܠܐ . .
BarKoni:ScholUrm 25 ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܛܝܠ ܠܢ ܝܨܦܝܢܢ ܕܠܐ ܢܬܢܟܝܢ̈ . . X ܡܛܠ ܕܐܠܨܐ . ܗ̇ܝ ܗܟܝܠ ܕܐܬܒܥ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܡܬܒܛܠ ܠܝ ܐܡܕ̇
BarKoni:ScholUrm 25ܕܡܢܗ ܢܒܥܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܐܒܐ̈ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܓܒ ܡܛܠ ܡܣܠܝܢ ܗ̣ܘܘ : ܡܣܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܬ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈
BarKoni:ScholUrm 5 ܡܠܟܘܬܐ ܕܩܒܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐXX ܘܒܝܕ ܗܢܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܝܗܘܒܗ̇ ܡܛܠ ܕܥܠ ܟܠ . ܘܐܝܟܢܐ XX ܕܣܓܕܝܢܢ ܠܡܠܟܐ ܘܡܝܩܪܝܢܢ ܠܗ
BarKoni:ScholUrm X ܕܢܒܛܠ ܠܗܠܝܢ X⁶ܝܘܠܦܢܐ̈ ܪܫܝܥܐ̈ ܕܐܡܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ . ܡܛܠ ܕܠܗܐ . X XX 3ܡܕܝܢ ܫܦܝܪ X ܥܒܕ ܡܪܢ ܓܠܝܗ X⁵ܒܦܢܝܬܐ ܗܕܐ ܇
BarKoni:ScholUrm X ܕܢܦܫܐ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܠܐ X ܡܫܟܚܐ ܕܬܚܐ ܠܒܪܢܫܐ ܥܡ ܣܒܪܬܐ ܡܛܠ ܒܐܦܘܗܝ̈ ² 5ܢܫܡܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܪܘܚܐ ³ܕܚܝܐ̈ .
BarKoni:ScholUrm XX7 X ܡܨܛܠܝܢܘܬܗܘܢ ܕܨܝܕ ܒܝܫܐ̈ : ܕܢܫܐ̈ ܢܫܬXܛ̇ܢ ܡܛܠ ܪܒܘܬܐ ܕܒܝܬ ܡܘܫܐ ܘܝܫܘܥ : ܠܘܬ ܗܕܐ ܫܝܛܘܬܐ ܐܬܬܚܬܝܘX X
BarKoni:ScholUrm XXX09ܐܠܗܐ X⁹ܕܥܡܪ ܒܗ : ܘܡܛܠ ܛܒܬܐ̈ X ܕܐܬܝܗܒ ܡܛܠ ܒܟܝܢܐ . 0 ܚܢܢ ܕܝܢ ܣܓܕܝܢܢ ܠܒܪܢܫܐ ܠܘ ܡܛܠ ܟܝܢܗ : ܐܠܐ
BarKoni:ScholUrm Xܕܐܦ ܫܪܟܐ²⁴ ܕܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܐܫܬܘܝ ܠܗܝܢ ܢܫܐ̈ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܛܠ ܒܟܬܒܐ ܕܝܢ ܠܝܬ . ܘܟܒܪ ܕܗ̣ܘXX ܐܠܗܐ ܦܪܓܠ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܗܕܐ
BarKoni:ScholUrm Xܕܗܢܐ ܐܣܪܐX ⁴ܩܒܠܬ : ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܟܠܗ̇ ܒܚܕܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ X ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܘܠܐ 20 ܡܬܓܫܫܝܢ ܡܚܝܢܝܢܢ . ܐܠܐ
BarKoni:ScholUrm Xܢ . ܐ . Xܝܢdd ܫXܝܝܐ ܕܢܝXܝܝẌ ܘܐܝX ܐܟܐ . Xܪ XXX ܡܛܠ ܡܕܒܪ . . ܐܠܐ ܟܒܪ ܡܗܦܟ ܐܢܫ ܘܐܡ̇ܪ : ܕܐܦܢ ܗ̇ܝ ܕܫܠܝܚܐ
BarKoni:ScholUrm ²ܥܡܘܪܝܐ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܒܗ : ܡܩܒܠ ܣܓܕܬܐ ܡܢ ܟܠܐ ܡܛܠ ܢܝܒ . Xܘܢ ܠܘܢ XܘXܐ̈ ܇ ܘܩܒܠ ܡܘܬܐ ܠܦܘܬ ܟܝܢܗ ܐܢܫܝܐ :
BarKoni:ScholUrm ³ ܕܬܥܪܩ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܆ ܨܒܐ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܕܟܝܘܬܐ : ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܫܡܘܥܐ̈ X ܕܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ
BarKoni:ScholUrm ܐܚܝܢܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ : ܐܝܟܢܐ X ܕܐܦ ܓܢܣܐ ܝܣܪܠܝܐ ܆ ܡܛܠ : ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܫܬܩܠܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܕܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ
BarKoni:ScholUrm ܐܝܕܐ ܚܕܐ ܕܠܐ XX ܬܗܘܐ ܠܗ XX ܛܒܬܢXX ܒܩܛܝܪܐ . ܡܛܠ ܐܝܕܐXX ܕܫܦܝܪܐ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܚܟܡܬܗ ܕܦܩܚܐ :
BarKoni:ScholUrm ܐܝܠܝܢ ܕܕܝܫܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ : ܕܐܢ ܢܣܥܪܘܢ ܗܠܝܢ ܡܩܛܪܓ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܣܥܪ ܢܘܟܪܝܐ ܗ̣ܘ ܠܐܠܗܐ . ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܢܡܘܣܐ ܗܢܐ
BarKoni:ScholUrm ܐܠܝܨܬܐ̈ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܬܥܗܕܢ̈ ܢܫܐ̈ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܛܠ 25ܠܡܐܡܪ : ܟܕ ܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܡܛܠ ܫܘܝܘܬܐ ܕܢܫܐ̈ ܐܬܝܩܪ : ܐܘ
BarKoni:ScholUrm ܒܛܝܠܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . Xܐܦ ܠܦܘܠܘܣ X ܡܛܠ ܗܘܘ ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܘܠܝܬ X ܥܠܝܗܘܢ ܡܪܫܘܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܒܝܫܘܬܐ ܕܥܒܕܝܗܘܢ ܐܘ ܒܙܘܥܐ ܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܫܝܘܠ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܐܘ X ܒܢܘܪܐ ܐܛܠܩ ܐܢܘܢ ܆ ܟܕ ܠܐ ܫܒܩ ܐܢܐ ܘܠܐ ܚܕ X ܫܪܟܢܐ :
BarKoni:ScholUrm ܒܝܫܘܬܗܘܢ . ܘܕܫܒܥ ܕܠܐ ܢܣܒܪܘܢ . Xܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܡܛܠ . ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܒܕܘ X ܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܒܕܘ ܆ X ܐܠܐ