simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol 0ܕܡܟܪܐ ܂ ܟܡܝܪܘܬܐ ܕܝܢ ܡܫܚܠXܐ ܩܠܝܠ ܂ ܡ̣ܢ ܥܩܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܂ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܘܠܨܢܐ ܐܬܩܪܝ ܥܩܬܐ ܡܛܠ ܕܡܥ̇ܝܩ ܂ ܘܟܪܝܘܬ ܐ
BarKoni:Schol 11ܕܢܚܫܐ ܫܪܝܪ 2ܘܡܒܪܩ ܂ ܗܟܢܐ ·X ܝ ·ܝ ·X ܘܠܡܠܟܘܬ ܦܪܣ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܝܢ 10ܕܡܢ ܒܝܢܬ ܛܘܪܐ ܕܢܚܫܐ ܂ ܥܠ ܡܫܪܪܘܬܗܘܢ ܪܡܙ ܂
BarKoni:Schol 2ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܘܘ ܠܘܬX 1ܐܒܪܗܡ ܥܠ ܡܫܪܬܚܘܬܐ ܡܛܠ ܕܗܘܝ̈ ܐܘ ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̣ܢ̈ ܂ ܂ X XXܒX ܝXܒXXX ܂
BarKoni:Schol 3ܕܫܘ̇ܐ ܗܘܐ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒX ܂ ܕܥܕܠܐ ܠܡ ܢܬܝܠܕܘܢ ܂ ܩܕܡܬ ܡܛܠ ܡܛܠ ܬܥܝܫܘܬ ܙܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܝܥܩܘܒ ܐܬܒܪܟ ܝ
BarKoni:Schol X0 ܂ Xܝ ܂ ܝ ܂ XX ܢܢܝܠܬܝܘܬܗܘܢ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܗܘܐ 22ܐܠܗܐ ܠܒܝܫܘܬܗܘܢ ܕܕܠܐ ܬܘܪܨ ܗܝ ܂ ܘܕܐܪܒܥ̈
BarKoni:Schol Xܦ X XܝܘܝX ܂ ܫܩܠXܢܝ ܐ ܃ ܝX ܃ ܥܢܐܝX XXܝܬܝXܕ ܂ XܝܝܝX X ܂ ܡܛܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܡܝܗܘܢ ܐܬܚܟܡܘ ܂ ܘܗܕܐ ܐܡ̇ܪܬ
BarKoni:Schol · ܝ· · ܂ ܝ ܒܝܫܘܬܗܘܢ 2ܕܥܡܡܐ̣̈ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ̤ ܝ ܂ · ܡܛܠ ܂ ܡܢ ܕܦܢ̣ܘ ܥܕܡܐ ܕܐܬܒܢܝ ܗܝܟܠܐ ܘܐܬܟܗܢܬ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܚܕܐ
BarKoni:Schol ·ܝXX ·ܝ ܕܐܦ ܒܗ ܡܪܝ ܕܢܕܡܐ ܝ ܂ ܐܣܟܝ̇ܡܐ̈ ܘܠܒܝܫܘܬ ܡܛܠ XܒXܪ ܘXܝXܝX ܂ ܚܕ ܗܘ ܢܝܫܗ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܟܬܒܝ ܫܠܝܡܘܢ ܂
BarKoni:Schol ̤ ܝ ܂ · ܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܓܝ ܡܚܣܕ ܠܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܂ ܚܕܐ ܡܛܠ · ܝ· · ܂ ܝ ܒܝܫܘܬܗܘܢ 2ܕܥܡܡܐ̣̈ ܘܕܬܪܬܝܢ̈
BarKoni:Schol ܂ ܙ ܪ Xܢܘܢ ܠܝ ܠܫܝXܝẌ ܥܝܝܩẌ Xܝܬ ܒܬ ܥܝX ܂ ܠܚܘXẌ ܂ ܡܛܠ ܫܠ̣ܡܬܐ ܝ · ܕܐܕܘܡ ܕܐܡ̇ܪ ܕܫܒܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܘܨܘܪܝܐ̣̈ ܂
BarKoni:Schol ܂ ܝ ܝ· ܂ ܝ · ܝ ܝ·ܝ ܕܚܠܦ ܚܛܗܐ ܡܬܩܪܒ ܗܘܐ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܡܛܠ 5ܝܩܕܝܢ ܗܘܘ ܂ ܐܘ ܕܠܐ ܝ 1ܡܘܡ ܂ ܚܛܗܐ ܫܡܗܗ ܠܕܒܚܐ ܂
BarKoni:Schol ܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܦܢ ܠܘ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܂ ܡܛܠ ܬܩܨܦ 2ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܨܪܝܟܐ̈ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܕܐ ܡܘܣܦ ܐܢܐ
BarKoni:Schol ܐܝܩܪܐ ܕܕܒܚܐ̈ ܕܝܩܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܢܡܘܣܐ ܕܠܐ ܬܕܥܟ ܠܘ ܂ ܝ · ܂ ܂ XX ܡܛܠ ܡܝܩܪܘܬ ܟܝܢܗ̇ ܂ 5ܐܠܐ
BarKoni:Schol ܐܝܩܪܗ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗܝܡܢܘ ܒܡܪܝܐ ܘܒܡܘܫܐ ܥܒܕܗ ܡܛܠ ܫܡܘܐܝܠ ܕܢܐܡܪ ܕܡܬܟܚܕܝܢ ܝ ܃ ܗܘܘ ܡܢܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܂
BarKoni:Schol ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܒܠܥܕ ܫܘܥܒܕܐ ܕܒܡܨܪܝܢ ܘܛܘܪܦܐ ܡܛܠ ܡܢܩܕܝܡ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܐܫܬܘܕܝ ܐܠܗܐ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܃
BarKoni:Schol ܐܬܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ̈ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܢܓܙܪܘܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܠ ܃ ܂ · ܚܕܬܘܥܐܕܐ ܕܐܒܠܐ ܂ ܘܐܫܬܘܬܦܘܠܗܘܢ1ܐ̇ܦܥܡܡܐ ܂ 2̈
BarKoni:Schol ܒܘܠܒܠܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܘܒܕܪ ܐܢܘܢ ܡܢ ܨܝܕ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܠܗ̇ܘ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܡܗ ܒܘܠܒܠܐ ܝ ܙXܩ ܂ ܐܝܬ̣ ܂
BarKoni:Schol ܒܘܨܪܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ - ܝ ܡܟܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܂ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܡܛܠ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܘܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚܪܪ ܡܢ ܒܒܠ ܂
BarKoni:Schol ܒܝܫܘܬܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܐܘܪܚܐ ܠܡܪܝܪܘܬܐ ܡܛܠ ܂ ܡܬܬܚܕܝܢ ܗܘܘ ܒܓܘܡܨܐ ܕܣܓܕܬ ܕܝܘܐ̈ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈
BarKoni:Schol ܒܪܢܫܐ ܐܢܝܢ̈ ܝ ܂ 1ܘܐܡܬܝ ܕܒܪܢܫܐ ܐܚܫܟ ܠܒܗ ܡܢ ܒ̇ܘܝܢܐ ܝ ܡܛܠ ܝ ܂ 1ܘܕܬܪܬܝܢ̈ 17ܕܢܠܦ̣ ܂ ܕܟܠܗܝܢ ܝ ܨܒܘܬܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈