simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc . XX -- ⁸ܢܗܝܪܐXX -- ⁶ X X1 X . -- ⁷ܚ̣̇ܝܠܗ̇ X X ܐ ܠܣܛܢܐ ܆ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ¹¹ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܡܛܠܗ̇ܝ ܕܐ̣ܡܪdd -- ¹⁰ܡܢXܝܢܐ X X --
BarEbr:CandSanc . ܢ̇ܛܪܝܢܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܘܫܦܝܪܬܐ̈ ܣ̇ܥܪܝܢܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܛܠ ܆ ܡܢX ³²¹ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܫܠܝ̣ܚܐ ܢ̇ܗܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐܡ̣ܕ̇
BarEbr:CandSanc X ¹ܡܝܠ̣ܘܬ ܚ̇ܙܝܐX ¹ܕܗ̇ܘ ܕܚ̇ܙܐ ܀ X ܢܝܫܐ ܬܪܝXܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܙ̇ܕܩ ܕܬܗܘܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܚ̣ܙܐ ܒܐܡܝ̣ܢܘ . ܟܒܪ ܕܝܢ
BarEbr:CandSanc X ܕܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܙܕܕܩ ܡܢ X X 306 ܐ . . . . ܕܢܡܘܣܐ . ܡܛܠ ܡܙܕܕܩ ܘܦܘܡܐ X ܒ . ܗX ⁵ܚ̇ܝܐ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ .
BarEbr:CandSanc X ܕܣܦܝܩܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܡܫܚܐ ܐܘܟܝܬ ܥ̇ܒܕܐ̈ XX X XXX4X2 . ܐ ܡܛܠ . ܐܝܟܢܐ ܢܦܩܝ̈ ܗܘܝ̈ ܠܐܘܪܥ ܚܬܢܐ ܕܗܘܝܘ ܒܫܪܪܐ . ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc X ܬܪܥܝܬܐ ܟ̇ܦܪܬ ܒܡܬܡ̇ܨܝܢܘܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ³⁴ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc XXX ܬ ܠܒܟ ܕܠܐ ܬܐ̇ܒ . ܣ̇ܐܡ ܐܢܬ ܣܝ̣ܡܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܠܝܘܡܐ ܡܛܠ ⁰⁴ X ܕܒܣܝܡܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܗܘ ܩ̇ܪܝܐ ܠܟ . ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc XXXX X ܫܩܐ ܕܡܠܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܐܘܪܝܬܐ ܡܝܬܝܢ̈ ܥܠ ܫܪܒܗ ܡܛܠ -- ܡܝܐܘܘܗ̈⬩ X ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܪܥܣܪܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc XXXXX X X ܐ . ܟܕ ܒܒܪܢܫܗܘܢ ܓܘܝܐ ܢܛܪܘܢ ܠܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܡܛܠ X X7 ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܐܠܗܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ⁹ܕܡܨܝܐ ܕܐܦ ܢܟܦܪܘܢ
BarEbr:CandSanc XXXXX X ܕܐܚܒܝܢ̈ ܣܓ̇ܝ ܆ ܘ̇ܬܚ ܠܗܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ ܡܛܠ ܆ ܝܬܝܪX ܝ̇ܗܒ ܠܗܝܢ ܗ̣ܘ ܠܗ . Xܘܝܬܝܪ ܡ̇ܢܗܪ ܠܗܝܢ
BarEbr:CandSanc XXXXX X ܕܠܒܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܠ̇ܚܡܐ ܗܘܬ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܒܪܝܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܡܝܐ Xܐܘ ܐܪܥܐ .
BarEbr:CandSanc Xܕܒܝܫ̣ܐܝܬ ܫ̇ܐܠ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܟܬܒܐ· . ܬܪܬܝܢ̈ X²⁰ܕܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܐ ܓܠܝܢ̈ ܐܦܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܠܗܐ . ܘܐܢ ܫ̇ܐܠ X ܢ̇ܣܒ
BarEbr:CandSanc Xܕܗܝ ܗܕܐ ܐܦ ܠܘܬ ܡܣܬܠܢܘܬܗX ܕܟܬܒܐ X XXX XX ܡ̇ܘܒܐ . ܡܛܠ ܫܟܝ̣ܪܐ . ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܟܬܒܐ ܢܩ̇ܒܠ ܘܠܚܘܫܒܐ ܢ̇ܣܠܐ .
BarEbr:CandSanc Xܝ ܕܚܠܬܐܐܘ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܐ ܚ̇ܝܒܘܬܐ ܚܘ̣ܝ . ܘܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܟܝ̇ܢܐ ܘܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ . ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܐܘ
BarEbr:CandSanc Xܦܫܝܩܘܬ ܡܙܕܟܝܢܘܬܗ̇ ܡܬܐXX . ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܡ̣ܪܚ . ܡܛܠ . ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܗܠܢܐܝܬ . ܘܠܐ ܪܡܠܬܐ̈ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܙܘܓ ܐܢܬ .
BarEbr:CandSanc X⁶ܕܡ̣̇ܛܝ ܩܨܐ ܠܙܒܢܗ . ܘܬܘܒ . ܠܡܬܒ̣̇ܝܢܘ ܥܕ ܥܕܢ ܩ̣ܨܐ ܡܛܠ ܕܒܪܬ ܗܝܘܢ ܙ ܡ̣̇ܛܝ . ܣܗܕܘܬܐXܕܫܝܬ̈ . ¹⁷⁵ܕܢܝܐܠ .
BarEbr:CandSanc X⁹ܕܥܒ̇ܕ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܬܦܪܥ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܡܐ ܕܬܒܥܬܐ ܒܠܒܝ . ܡܛܠ ܘܬܬ̣ܚܪܘܢ ܆ ܒܚܪܒܐ ܬܬܐܟܠܘܢ . ܘܐܪܡܝܐ . ܠܪܫܝܥܐ ܒܝ̣ܫܐ
BarEbr:CandSanc ²¹ܕܠܐ . ܡܪܐ X ²ܡܪܘܬܐ̈ ²¹³ܡܕܡ . ܐܠܐ ܐܢ ܓ̣ܠܐ ܪܐܙܗ ܡܛܠ ܐܡ̇ܕ̇ ܐܘ ܗܘ̇ܝܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܥ̇ܒܕ ܠܗ̇ .
BarEbr:CandSanc ²⁰ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡ̇ܘܕܝܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܛܒ ܡܢ ܡܛܠ ܀ ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ ܀
BarEbr:CandSanc · ܬܫܝܥܝܬܐ ܬܪܥܝܬܐ ⁶ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܗܢܘܢ X ܏ܕܡܬܚܡܘܬ ܩܨܐ ܡܛܠ XX --ܠܝXܝܝܐ XXX XX --ܘܠܝXܝܘܒ . Xܩ-XXX XX .