simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp -· ܕܘܒܪܗ ܡܥܠܝܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܒܕܩ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܡܠܐܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܐܟܝ ܂ ܘܡܠܐܟܐ ܓܝܪ ܐܬܩܪܝ ܂
BarṢal:ComGosp 0 ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܥܡܐ ܀ ܘܗ̇ܝ ܕܡܐܬܝܢ̈ ܕܝܢܪܐ̈ ܂ ܠܘ ܕܟܣܦܐ ܡܛܠ ܕ ܢܪܝܢ̈ ܠܚܡܐ ܂ ܟܕ ܠܘ ܥܠ ܝܘܩܪܢܗ ܕܠܚܡܐ ܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp 0ܝ ܕܩܪܝܗܝ ܠܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ ܟܝܢܝܐ ܠܐ ܐܣܬܟܠܘܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܂ ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܀ ܀ ܗ̣ܢܘܢ ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܘܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܃ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp 2ܕܟܠܝܘܡ ܡܝ̇ܬܝܢܢ ܂ ܘܡܪܒܥܐ ܠܘܩܒܠ ܡܘܬ ܐ ܡܬܟܬܫ ܂ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܂ ܕܡܝܬܪ ܗܕܡܐ ܡܪܒܥܝܐ ܂ ܩܘܝܡܐ ܓܝܪ ܝ ܕܟܠܒܪܢܫ ܒܗ ܩܒܝܥ ܂
BarṢal:ComGosp X ܂ ܐܟܡܢ ܂ X ܃ ܠܐ ܟܬܒ̣ ܡܬܝ ܕܝܘܫܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܝܩܝܡ ܂ ܡܛܠ ܂ · ܂ ܒܝܫܘܬܗܘܢ X ܂ ܘܩܪܝܗܝ ܨܕܩܝܐ ܂ Xܝ ܝ ̈ ܂ ܒܕܘܟܬ ܫܪܒܬܐ
BarṢal:ComGosp X ܝܝ ܂ X ܗܠܟܗ ܕܥܠ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܠܝܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܡܟܝܠ ܡܘܕܥ ܡܛܠ ܫܥܬܗ ܡ̣̇ܠܠ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚܙܬܗ ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܂
BarṢal:ComGosp X ܦ̣ܨܢܢܐ ܂ ܘܟܕ ܝܕܥܘ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܐܬܝ̇ܢ ܥܠܘܗܝ ܂ ܫܩ̣ܠܘ ܡܛܠ ܣܝܦܐ̈ ܀ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܘܐܢܝܣ ܂ ܣܟܝܢܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܕܡܛܝܒܢ̈
BarṢal:ComGosp X0 XܒܥܠܝXܐ ܒܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܓܡ̣ܪ ܘܫܡܠܝ ܐܢܘܢ ܒܪܘܚܐ ܒܟܠ ܡܛܠ ܕܒܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܒܥܠܝܬܐ ܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܂ ܘܗܕܐ ܠܐ ܡܬܩ̇ܒܠܐ ܂
BarṢal:ComGosp X0ܕܣܩܘܒܠܐܝܬ ܣܝ̣ܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ·ܡܝܢܐ ܕܗ̇ܘ ܨܝܕ ܣܡܠܐ ܡܛܠ ܕܝܡܝܢܐ ܦܣ̣ܩ ܂ ܘܠܐ ܐܕܢܐ ܕܣܡܠܐ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܫܩ̇ܠ ܗܘ̣ܐ ܂
BarṢal:ComGosp Xܝܪ ܝX ܕܩ̣̇ܕܡ ܝ̇ܕܥ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܝ̈ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܂ ܝܐ̇ ܥ̇ܒܕܘܗܝ̈ ܂ ܕ ·ܒ· ܕܢܗܘܐ ܕܗܟܢܐ ܗܝ ܕܠܐ ܫܪܝܪܐ ܂
BarṢal:ComGosp ·ܘܬܪܢܐ̈ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܚܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܡܛܠ ܀ ܕܐܦ ܠܡܕܝܢܬܐ̇̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܠܝ ܠܡܣ̇ܒܪܘ ܃ ܗ ܂
BarṢal:ComGosp ·ܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܬܗܦܟ ܥܡܢ ܥܠ ܡܛܠ ܂ ܘܠܐ ܐܬܩܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܬܡܢ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܃ ܕܗܪܟܐ
BarṢal:ComGosp ̤̤ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܢܨܪܬ ܕܟܝܘܬܐ ܂ ܘܢܨܪܝܐ ܕܟܝܐ ܀ ܡܛܠ ܚܕܬܐ ܂ ܘܝ̇ܐܪ ܛܘܦܣܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܨܒ̣ܐ ܒܪܐ ܕܢܬܒܪܢܫ
BarṢal:ComGosp ܂ X ܝ̇ ܂ ܕܠܐ ܣܥ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ ܒܫܘܒܗܪܐ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܂ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܦܛܪܘܣ ܂ ܘܠܘܩܐ ܕܦܘܠܘܣ ܂ ܘܠܐ ܐܟܬܒܘ ܂ ܕ ܂ ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ · ܂ ܝ ܃ ܝ ܂ ܕܫܘܪܝܐ ܗܘ̣ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܘܫܡܗܐ̈ ܪܡܐ̈ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܒܫܡܐ ܡܨܥܝܐ ܩܪܐܘܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܝܬ ܪ ܢܬܩܒܠ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ·X ܂ ܬܪܬ̈ ܢ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܕܡܙܕܟܝܢ ܡܢ ܡܐܬܝܬܐ ܬܪܝܢܝܬ ܐ ܂ ܡܛܠ ܢܚܫܟ ܃ ܗܕܐ ܝ ܐܬ̇ܐܐ ܫܬܝܬܝܬܐ ܀ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܚܫ̇ܟܝܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܒ ܂ ܩܪܝܢܢ̈ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܩܒܠ ܡܛܠ ܡ̣ܫܚܐ ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ ܩ̇ܪܝܢܢ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܫܝܚܐ ܀ ܬܘܒ ܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܓ ܂ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܩܪܒܘ ܂ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܐܠܦ ܓܒܪܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܦܪܣ ܐܬ̣ܘ ܀ ܘܟܡܐ ܂ ܗܘ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܓ ܂ ܀
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܝܠܘܕܐ̈ ܂ ܂ ܠܒܒܝܠ ܀ ܘܡܢ ܪܚܝܠ ܐܝܪܘܕ ܣ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܡܛܠ ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܢܩܦܢ̈ ܂ ܗܝ̇ ܕܟܠ̇ܝ ܩܠܟܝ ܡܢ ܒܟܝܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܠܐ ܡܫܝܓܢ̈ ܠܨܐܬܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܀ ܠܡܢܐ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܥܡ̣ܕ ܃ ܡܛܠ ܠܛܘܦܣܐ̈ ܕܚܙܝܐ̈ ܕܡܛܠ ܝܘܪܕܢܢ ܂ ܘܒܩܒܝܬܐ̈ ܠܐ ܥܡ̣ܕ ܂