simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion 2 ܣܒܪܢ ܘܬܘܟܠܢܢ ܘܚܘܪܢ ܕܠܘܬܗ ܒܟܣܝܐ ܘܒܓܠܝܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܛܠ ܡܢܗܘܢ ܒܚܝܠܗ ܕܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܠܘܐ ܠܬܚܘܒܘܬܢ ܘܠܕܘ ܘܬܢ ܂
Babai:BookUnion X ܕܐܬܥܠܡܘ ܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܃ ܘܗܟܢܐ ܡܛܠ ܃ ܘܝܘܡܢܐ ܟܣܝܐܝܬ ܢܣ̇ܒܝܢܢ ܂ ܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢܢ ܂ ܠܚܙܬܐ ܂
Babai:BookUnion ܐܕܡ ܃ ܕܐܘܠܕ ܒܕܡܘܬܗ ܐܝܟ ܨܠܡܗ ܂ ܘܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܕܘܡܝܐ ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܒܪܐ ܒܪ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܫܡܗ ܨܠܡܐ ܆ ܐ ܟ ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܬܐܡܪܬ
Babai:BookUnion ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ ܃ ܘܕܚܕܘ̣ ܨܒܝܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܡܛܠ ܕܫܕܪܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢܝ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ
Babai:BookUnion ܐܘܝܘܬ ܨܒܝܢܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܫܬܕܪ ܂ ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܕܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܘܗܘ̣ܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܂ ܗܝ ܕܐܫܬܕܪ ܐܡܝܪܐ ܃
Babai:BookUnion ܐܘܝܘܬܐ ܘܫܠܡܘܬ ܨܒܝܢܐ ܂ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܒܪܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܃ ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢܦ̇ܩ ܃ ܠܘ ܓܝܪ ܡܫܥܒܕܐܝܬ ܦܩܘܕܐܝܬ ܃ ܐܠܐ
Babai:BookUnion ܐܘܟܦܢܗ ܘܝܨܝܦܘܬܗ ܕܠܘXܘܢ ܃ ܐܘ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ ܘܛܒܘܬܗ ܃ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܝ ܂ ܕܐܠܗܘܬܐ ܃ ܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܂ ܐܠܐ
Babai:BookUnion ܐܝܩܪܗ ܕܦܓܪܐ ܕܡܛܠ ܥܘܗܕܢ ܚܫܗ ܕܬܦܢܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܗ ܡܛܠ ܡܘܕܝܬܘܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗ ܠܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܟ̇ܠܝܬܘܢ ܃ ܐܘ
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܐܚܝܕ ܘܡܚܝܕ ܠܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܬܒܪ ܒܝܘܡܐ ܡܛܠ ܡܢ ܨܗܝܘܢ ܘܢܫܬܠܛ ܒܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܂ ܘܡ̇ܢܘ ܕܣܥܪ ܚܘܛܪܐ ܃
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܚܝܕܐ ܬ ܫܪܐ ܒܗ ܘܠܥܠܡ ܂ ܐܬܝܕܥ ܠܡ ܕܒܪܐ ܗܘ ܡܛܠ ܘܠܐ ܝܕ ܥ ܗܘܐ ܥܕܟܝܠ ܕܒܐܝܕܐ ܡܥܠܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ ܃
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܥܡ̇ܪ ܒܗ ܡܢ ܫܘܪܝ ܓܒܝܠܬܗ ܂ ܐܠܗܐ ܐܣܬܓܕ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܒܚܕ ܘܬܐ ܂ ܘܡܣܬܓܕ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܂
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܥܡ̇ܪ ܒܗ ܡܚܝܕܐܝܬ ܠܐ ܡܣܝܟܐܝܬ ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܐܙܕܩܦ ܥܠܘܗܝ ܂ ܘܣ̇ܓܕܝܢܢ ܠܗ̇ܘ · Xܝ X ܕܐܙܕܩܦ
Babai:BookUnion ܐܠܗܘܬܐ ܕܒܗ 0ܝ- ܥܡ̇ܪܐ ܡܚܝܕܐܝܬ ܠܐ ܡܫܢܝܢܐܝܬ ܠܐ ܡܛܠ ܕܝܢ Xܡܪܢ ܃ ܡܪܢܐܝܬ ܡܚܝܕܐܝܬ ܐܝܬܗܘܝ ܗ ܥܠܐ ܣܓܝܕܐ ܃
Babai:BookUnion ܐܠܗܘܬܐ ܕܒܗ ܂ ܒܚܕܐ ܣXܢܕܬܐ ܒܚܕ ܐܝܩܪܐ ܘܠܥܠܡ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܣܬܓܕ ܘܡܣܬܓܕ ܝX ܒܗܝܟܠܗ ܂ ܘܗܝܟܠܗ ܐܣܬܓܕ ܘܡܣܬܓܕ
Babai:BookUnion ܐܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ ܬܐ ܂ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܃ ܒܗ ܥܡ̇ܪ ܟܠܗ ܡܛܠ ܐܝܟܢܐ ܝ ܕܐܫܬܡܗ ܐܕܡ ܐܒܐ ܕܝܠܕܐ̈ ܨܠܡܐ ܘܕܡܘܬܐ ܃
Babai:BookUnion ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܗ ܂ ܘܦܬܚ ܠܢ ܬܪܥܐ ܝX ܕܪܚܡܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܝܬ ܠܢ ܦܪܗܣܝܐ ܘܬܘܟܠܢܐ ܠܡܥܠ ܠܚܝܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̈ ܂
Babai:BookUnion ܒܛܝܠܘܬܗ ܘܝܨܝܦܘܬܗ ܘܦܘܪܢܣܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܒܩܢܘܡܐ ܐܟܘܬܗ ܂ ܐܠܐ ܒܗܕܐ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܒܐ ܂
Babai:BookUnion ܒܝܫܘܬܐ ܕܗܪܣܝܣ̈ ܒܝܫܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܃ ܕܡܚܫܝܬܘܢ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܝܟ ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܂ ܚܠܝܛܝܢ ܐܢܘܢ ܫܡܗܐ̈ ܂ ܐܠܐ
Babai:BookUnion ܒܣܝܡܘܬܗ ܘܛܒܘܬܗ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܪܘܚܟ ܡܒܣܡܬܐ ܬܕܒܪܢܝ ܡܛܠ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܘܟܦܢܗ ܘܝܨܝܦܘܬܗ ܕܠܘXܘܢ ܃ ܐܘ
Babai:BookUnion ܓܝܪ 0ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܡܝܢ̈ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܒܥܘܒܐ ܡܛܠ ܂ ܘܢܝܬܐ ܩܕܡܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܐܪܙܗ ܕܟܝܢܐ ܕܣ̣ܡ ܒܗ ܒܪܘܝܐ ܂