simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc X XXXX ܗܕܐܟܝܬܐܦ ܗܫܐܟܢܘܫܝܐ̈ ܡܦܪܫܐ̈ ܡܛܠ ܕܟܠ ܪܘܫܥܝܢ̈ ܘܠܩܘܝܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ .
Ath:Inc X ܕܒܟܠܗ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܕܥܘܢܝܗܝ ܐܦܢ ܒܡܢܬܐ ܢܕܥܘܢܝܗܝ . ܡܛܠ . ܡܢܬܐ ܡܢ ܟܠܗ ܢܣܒ ܠܗ ܦܓܪܐ ܐܢܫܝܐ ܘܐܬ̣ܐ ܠܗ ܠܗܢܐ .
Ath:Inc X ܕܒܠܚܘܕ ܡܢ ܫܝܛܘܬܐ ܕܙܩܝܦܐ ܢܥܪܘܩ . ܐܠܐ ܘܟܕ ܗܕܐ ܥܒ̇ܕ ܡܛܠ ܬܬܗܝܡܢ . ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܐܦܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܢܫܟܚ ܡܘܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ .
Ath:Inc X ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܗܘܬ . ܐܦ ܠܐ ܟܣܝܐܝܬ ܡܛܠ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܗ̣ܘܬ ܥܠ ܡܘܬܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܥ̣ܠܬܐ ܠܐ ܒܟܘܪܗܢܐ .
Ath:Inc X ܡܢܐ ܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܢܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡܛܠ . ܘܗ̇ܘ XXX ܕܠܡܠܬܗ ܨ̇ܥܪܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܣ̇ܓܕܝܢ ܥܡܡܐ̈ .
Ath:Inc X ܡܢܘ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ ܢܒܝܐ̈ . ܐܬ̇ܓܠܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܒܥܐܘܢܝ ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܬܛܦܝܣܘܢ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܬܘܒ ܐܝܬ .
Ath:Inc X ܬܪܥܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ . ܡܢ̣ܘ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܓܠܐ ܡܛܠ ܘܕܢܩܒܬܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ ܥܠܝܡܐ̈ . ܕܒܚܐܦܐ ܫܘܪܝܢ ܥܠ ܡܘܬܐ
Ath:Inc XX 8ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܡܐܠܦ . ܣܛܪ ܓܝܪ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܟܝܬܐ ܡܛܠ ܕܪܐ̇ܢ X ܘܢܫܟܚ ܕܢܕܪܟ . ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܟܝܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈
Ath:Inc ܐܒܐ . ܕܒܪܢܫܐ ܐܡ̣ܪ ܐܢܫ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܛܫܝܐ ܗܘܬ . ܕܡܢ̣ܘ ܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܕܢܠܦ X ܠܬܒܝܠ
Ath:Inc ܐܒܐ ܐܠܦ . ܠܡܘܬܐ ܕܝܢ ܒ̇ܛܠ . ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢܫ ܢܣ̣ܒ ܦܓܪܐ . X ܘܠܬܒܝܠ ܡ̇ܢ
Ath:Inc ܐܒܘܗܝ . ܐܝܬ ܗܘܐ ²ܕܐܦ ܠܗ̇ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܢܚ̇ܕܬ ܡܢܕܪܝܫ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܝܠܗ ܘܨܦܬܐ ܕܟܠܗܝܢ XXX ܡ̇ܠܦ ܐܦ
Ath:Inc ܐܒܘܗܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܫܪܝܪܬܐ ܘܐܠܗܝܬܐ . ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܐܬ̣ܐ ܡܫܝܚܐ . ܘܕܗ̣ܘ ܡܢ ܟܕܘ ܒܢܘܗܪܐ ܕܝܠܗ ܐܢܗܪ . ܘܐܠܦ
Ath:Inc ܐܝܕܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܒܪܡ ܠܐ ܢܗܘܐ ܩܫܝܐ ܠܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܒ̣ܛܠ ܡܘܬܐ ܘܢܣ̣ܒ ܫܘܠܡܐ . ܫܦܝܪ ܡܢ ܥܒ̇ܕ ܕܬܗܪ
Ath:Inc ܐܠܗܐ X ܡܢ ܫܘܪܝܐ . ܐܢܗܘ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܐ ܗܫܐ ܫܘ̇ܐ ܠܡܣܒ . ܡܛܠ ܢܚܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܣܟ ܐܝܬ ܗܘܐ ܣܘܢܩܢܐ ܕܢܣ̣ܒ ܬܪܥܝܬܐ
Ath:Inc ܐܠܗܘܬܐ ܕܡܠܬܗ ܕܐܒܐ . ܘܡܛܠ ܝܨܝܦܘܬܗ ܘܚܝܠܗ ܕܒܟܠ ܡܕܡ . ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܐܫܟܚܘ . ܐܠܐ ܓܝܪ ܟܕ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
Ath:Inc ܒܢܝܢܫܐ̈ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܟܘܠܗ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝܐܝܕܐ ܐܘ ܥܝܢܐ ܡܛܠ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ . ܐܦ
Ath:Inc ܒܪܝܬܐ ܕܟܘܠ ܡܕܡ . ܘܕܥܒܘܕܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܠܗܐ ܢܐܡܪ . ܘܗܟܢܐ ܡܛܠ ܦܐܝܐ ܕܝܢ ܕܟܕ ܚܢܢ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܛܠ ܗܢܐ . ܠܘܩܕܡ
Ath:Inc ܒܬܘܠܘܬܐ ܐܠܦ . ܘܠܐ ܣ̇ܒܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܀ X|ܡܢ̣ܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ . ܐܘ ܣܟ ܟܕ ܚܝ
Ath:Inc ܓܝܪ ܕܐܬ̣ܐ ܗ̣ܘ ܠܐܬܪܐ ܕܝܠܢ . ܘܥܡ̣ܪ ܒܚܕ ܦܓܪܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܒܬܐ̈ Xܢ ܕܝܠܗ̇ ܥܡ̣ܪ . ܗܟܢܐ ܘܡܛܠ ܦܪܘܩܐ ܕܟܘܠܢ ܗ̣ܘܐ .
Ath:Inc ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܐܦ ܒܝܕ ܒܪܢܫܐ ܩܝܡܬܐ ܡܛܠ ܘܩܝܡܬܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܠܒܝܫ ܠܡܫܝܚܐ .