simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs . . . ܘܚܠܦ . . . ܕܝܠܗ . . . ܒܥܠܪ . . . ܥܠܝ . . . XXX | ܡܛܠ ܕܐܗܦܟܬ . . . ܠܚܕܘܬܐ . . . . ²¹ܐܢܐ ܐܡܪܬ . . . ܪܚܡ ܥܠܝ . . .
Ath:ExposPs . . . ܩܒܠܘ . . . XXXXXXXXXX . . . 5|ܘܥܠ ܒܝܫܐ̈ . ܡܛܠ ܘܕܣܒܐ . . . ܢܩܪܒܘܢ . . . ܟܠܗܘܢ . . . ܟܠܗܘܢ . . . ܠܗ . . .
Ath:ExposPs . . . ܟܕ ܛܒ ܒܡܐܟܠܘܬܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܡܬܦܢܩܝܢ . ܗ̣ ܓܝܪ ܗܢܐ ܡܛܠ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܥܡܠܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ . . . ܣܢܝܩܝܢ . . . ܕܝܘ
Ath:ExposPs . . . ܫܡܗ . . X48X⁰ܘܕܝܬܗ |ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܠ ܫܡܝܐ . ܘܢܪܝܡ ܡܛܠ . . . ܘܬ ܐܪܥܐ . . ܡܫܘܬܦܘܬܐ . ܬܕܥܝܬܐ . . . ܢܫܒܚܘܢ . . .
Ath:ExposPs . ܚܘܝܬܢܝ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܒܝܫܬܐ̈ . ܘܐܗܦܟܬ ܡܛܠ ܬܬܚܪܪ ܥܒܕܘܬܐ ܕܚ̇ܒܠܐ . ⁵⁴ܐܠܗܐ ܡܢ̣ܘ ܕܕܡ̇ܐ ܠܟ .
Ath:ExposPs . ܟܕ ܥܘܠܐܝܬ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܫܒܝܬܐ ܫܘܙܒ ܠܢ . ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܝ ܕܐܣ̣ܪ ܠܚܣܝܢܐ ܘܚܛܦ ܡܐܢܘܗܝ̈ . ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܢ
Ath:ExposPs XX 22 ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܐܪܥܐ ܕܚ̣ܠܬ ܘܫ̣ܠܝܬ . ܡܐ ܕܩܐܡ ܡܛܠ . . . XXX | ¹81XXX1ܕܡܬܕܝܢܝܢ . ܩܕܡ̇ܬ ܓܝܪ ܐܟܪܙܬ ܠܗܘܢ
Ath:ExposPs XX 5ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܐ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܡܐ |ܘܕ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܡܛܠ ܐܢܘ ܕܝܢܘܗܝ̈ . ¹³ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܕܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ .
Ath:ExposPs Xܗ̇ܝ ܕܠܪܫܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܥܘܠܘ ܒܢ ܐܦܩܬ . ܠܢ ܕܝܢ ܡܛܠ . XX X07 ܟܕ ܐܦ ܫܒܥ ܙܒܢܝܢ̈ ܫܒܚܬܟ ܥܠ ܕܝ̣ܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܟ .
Ath:ExposPs ܐܒܕܢܐ ܕܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܠܢܦܫܬܗܘܢ̈ . ܐܢܐ ܛܒܬܐ̈ ܥ̇ܒܕ ܡܛܠ ܒܬܪܥܐ . ܘܙܡܪܘ ܒܝ ܐܝܠXܝܢ . ܫܬܝܢ ܚܡܪܐ . ܟܕ ܟܐܒ ܠܝ ܠܡ
Ath:ExposPs ܐܒܗܬܐ̈ ܠܗܕܐܐܫܘܝ . XXLIIIܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ . ܡܛܠ ܡܢ ܩܕܝܡ ܝܗ̣ܒ ܢܡܘܣܐ̈ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
Ath:ExposPs ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܠܩܘܒܠܗ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܬܣܝܡ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܠܡ ܬܫܟܚ ܠܟܠܗܘܢ ܣܢܐܝܟ̈ . ܠܘܬ ܡܪܝܐܐܝܬܘܗܝ ܦܬܓܡܐ .
Ath:ExposPs ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ . ܕܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܛܪ ܐܢܘܢ ܒܫܡܟX . ¹ܗܫܐ ܡܛܠ ܩܝܡܬܟ . ܢܫܡܠܐ ܡܪܝܐ ܟܠܗܝܢ ܫܐܠܬܟ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܗܘܐ
Ath:ExposPs ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܪ ܒܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܡܐ ܕܡܦ̣ܢܐ ܡܪܝܐ ܡܛܠ . . ܕܬܡܢ ܐܣܬܕܪܘ ܒܕܚܠܬܐ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܕܚܠܬܐ . ܘܬܘܒ
Ath:ExposPs ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܒܦܘܠܚܢ ܦܬܟܪܐܐܚܝܕܝܢ̈ ܐ̇ ܐܘܪܚܬܟ̈ ܡܛܠ . . . XXX . . . 3¹ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܘܠܝܢ ܒܝܕ ܣܪܝܩܘܬ ܗܠܝܢ
Ath:ExposPs ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܦܩ . ܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܐܗܦܟܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܟܕ ܡܛܠ ܥܡ ܪܘܪܒܬܐ̈ . ܬܡܢ ܣܦܝܢܐ̈ ܡܗܠܟܝܢ . ܟܕ ܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈
Ath:ExposPs ܒܝܫܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܡܩܕܡ ܡܘܕܥ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܠܘ ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܬܗܘܐ ܡܨܠܐ . ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܓܕܫ
Ath:ExposPs ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܬ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܘܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܛܠ ܘܬܡܢܝܐ̈ . ܒܫܘܠܡܐ ܠܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܡܙܡܘܪ ܒܝܕ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ
Ath:ExposPs ܒܣܝܡܘܬܗ ܢܚ̣ܬ ܡܢ ܫܡܝܐ |ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܩܢܐ XX 95 ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܝܢܐ ܕܝܠܢ ܘܙܕܝܩܘܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܟܕ
Ath:ExposPs ܒܣܝܡܘܬܟ ܡܪܝܐ . ܒܣܝܡ ܘܬܪܝܨ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܬ̇ܪܨ ܡܛܠ . . . ܕܠܐ |ܝܕܥܬܝ ܠܐ ܬܬܕܟܕ̇ ܐ ܪܚܡܝܟ̈ ܐܬܕܟܪܝܢܝ .