simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar . Xܦ ܢܦܫܐ ܫܩܠ ܥܡ ܦܓܪܐ . ܐܟܡ̇ܢ ܕܐܠܘ ܡܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܦܪܘܩܢ . ܐܠܗ ܘܐܢܫܝܐ .
SilwQard:ScholUrmApp . Xܦ ܥܕܠܝܢ ܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܥܕܠܝܢ ¹³ ܕܡܒܛܠ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܕܒܡܘܬܐ ܆ ܡܬܚܡܐ ܦܝܠܣܘܦܘܬܐ : X 0ܗ̣ܘܐ ܕܡܘܬܐ ܟܝܢܝܐ ܆
SevAnt:Epist . ·ܒܪܒܪܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܫܬܒܠܘܢ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܡܛܠ ܕܝܝܢ ܘܒܝܕ ܗ̇ܢܒ . ܕܠܐ ܫܘܝܝܢ ܠܘܬ ܝܘܬܪܢܐ ܕܝܠܗܘܢ .
AbbaIs:Ascet . ¹ ⁸ܝ X X X ·ddܝ X ⁷ ܝܐܘ ܬܠܬ ܡܠܝܢ̈ ¹⁵ܬܪܬܝܢ̈ ¹⁴ X ܥܓܠ ܡܛܠ ܦܘܠܓܐ XX ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ² ܝܡܫܝܢܬܐ ddX X X ¹⁰ܘܐܢ ܐܝܬ ⁹ܝ
PhiloxMab:TenMem . ܒܪܢܘܬܗ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܪܥܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܬܗ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܪ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܒܥܐ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ : ܘܐܬܐ ܠܐܪܥܐ
BarAphton:ActsSev . ܕܐܟܦܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܀ ܀ ܘ XXX XX X ܪܝܫܐ X ܡܛܠ ܥܕܡܐ ܠܛܪܝܣܩܕܩܛܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܡܢܥ ܠܡܝ̣ܢܬ ܡܠܟܘܬܐ :
SevAnt:LuqJul . ܕܟܕ ܡܐ̇ܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܘܬܐ ܕܝܠܢ . X XX X X 1ܢܬܬܓܪ ܠܢ ܡܛܠ . ¹ܐܪܦܝ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܢܦܘܩ ]ܒܒܣܪ[ܐ ² ܘܡܟܢ ܠܡܡܬ .
SevAnt:CathHom . ܗܕܐ ܐܦ ܠܘܬ ܡܬܚܘܝܢܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܆ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܒܫܘܪܝܐ . ܡܛܠ ܘܢܫܘܕܥ ܘܢܣܝܡ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܇ ܐܝܟ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐ .
JnRufus:Pleroph . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐX . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܡܛܠ X X ܥܬܝܕ ܗܘ ܓܝܪ ܪܕܘܦܐ ܘܘܘܡܐ ܕܗܪܛܝܩܘẌ ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ
SevAnt:Epist . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܛܠ ܟܕ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܛܪ ܢܦܫܟ ܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܙܗܝܪܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܛܠ ܠܡܟܝܟܐ̈ ܕܝܢ ܝ̇ܗܒ ܛܝܒܘܬܐ . 23]ܝ [1ܒܟܠ ܙܘܗܪ ܛܪ ܠܒܟ .
IšoMerv:ComPs . ܘܬܘܒ ܝܩܪܬܝܗܝ ܒܫܘܒܚܐ ܡܥܠܝܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܛܠ ܆ ܕܗ̇ܘ ܠܡ ܕܡܟ ܩܠܝܠ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܇ ܚܙܝܢܢ ܕܗܘ̣ܝܘ XX ܝܫܘܥ
Ath:ExposPs . ܚܘܝܬܢܝ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܒܝܫܬܐ̈ . ܘܐܗܦܟܬ ܡܛܠ ܬܬܚܪܪ ܥܒܕܘܬܐ ܕܚ̇ܒܠܐ . ⁵⁴ܐܠܗܐ ܡܢ̣ܘ ܕܕܡ̇ܐ ܠܟ .
PhiloxMab:TenMem . ܝܩܝܪܐ ܗ̣ܘ ܘܡܚܝܠܐ ܘܬܚܘܒܐ . ܨܝܪܝܢ ܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܡܛܠ . ܘܡܛܠ . ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܕܢܗܘܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܢܘܡܗ .
Ath:ExposPs . ܟܕ ܥܘܠܐܝܬ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܫܒܝܬܐ ܫܘܙܒ ܠܢ . ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܝ ܕܐܣ̣ܪ ܠܚܣܝܢܐ ܘܚܛܦ ܡܐܢܘܗܝ̈ . ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem . ܠܐ ܐܫܬܚܟܬ ܠܗ̇ ܥܠܬܐ ܠܡܠܬܐ ܕܬܐܚܘܕ ܒܗ̇ . ܘܗ̇ܝ ܕܥܡ̣ܪ ܡܛܠ . ܝXܝ ܕܐܬܚܙܝܬ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܦ ܠܐ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ .
PhiloxMab:TenMem . ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܟܣܝܘܬܗ ܕܒܦܚܡܗ ܢܐܡܪܘܢ ܥܠ ܓܠܝܘܬܗ . ܡܛܠ ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܐ . ܡ̇ܪܬ ܠܥܠ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܗܕܐ ܐܨܕܝܗܘܢ .
BarEbr:CandSanc . ܢ̇ܛܪܝܢܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܘܫܦܝܪܬܐ̈ ܣ̇ܥܪܝܢܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܛܠ ܆ ܡܢX ³²¹ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܫܠܝ̣ܚܐ ܢ̇ܗܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐܡ̣ܕ̇
SevAnt:LuqJul . ܢܩܦܝܢܢX . --⁶ܘܐܡ̇ܪ . XܝX . --⁵ܪܐܢܐẌ -- . ܫܒܠܝܐX ܡܛܠ ܐܠܐ ܢܚܙ ܕܐܝܠܝܢ ܡܠܦ ܗ̣ܘܐ ܀ ¹¹ܬܐܘܦܝܠܘܣ : ܗܘ : ܕܪܒܝܗ :
Tim1:Epist . ܩX ܩ̇Xܝܢ ܚܢܢ : XXXX ܩ̇Xܝܢܢ X⁰ ܗܓܪ ܐܡܗ . ܠܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ . ܘܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ¹X⁶ܥܒ̣ܕܐ