simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ⁷ܕܝܢ ܕܐܢܬ ܥܠ ܐܠܗܐ ܝܚܝܕܐܝܬ ܢܣܒܬܗ ܠܡܠܬܐ . ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܫܠܝܚܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܐ̇ܡܪ ܠܗ̇ : ܕܣܛܪ ܡܢ ܐ .
SevAnt:LuqJul ⁷ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܒܪܢܫܐ ⁸ܗܘܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ . ܕܐܠܗܐܓܝܪ ܡܫܠܚܐ ܡܛܠ ܐܢܫܝܐ ܘܫܪܝܪܐ ⁶ܢܫܪܐ ܠܡܘܬܐ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ .
AbbaIs:Ascet ⁷ܗܕܐ ܠܐ ܡܐܣܐ ܠܝ . ⁸ X X6ܘܝ ܠܝ ܘܝ ܠܝ̣ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܛܠ ܘXܝ ܠܝ ܘܝ ܠܝ̣ ܕܐ̇ܟܠ ܐܢܐ ܛܡܐܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܢ̇ܐ ܐܠܗܝ ܇
DidascApost ⁷ܝX ܡܣܒ ⁸ܝX ܒܐܦܐ̈ ⁹ܝܝ . ܐܘ̇ ܡܛܠ X⁴⁰ܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܛܠ ܡܩܘܝܐ ܥܕܬܐ XXX . X ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܕܟ̇ܐ ܪܥܝܢܟܘܢ : ܐܘ̇ ⁶ܝX
SevAnt:LuqJul ⁷ܡܘܬܐܐܬܢܣܒ ⁸ܗܘܝܐ . . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܚܢܢ ܡܬܦܪܣܝܢ̈ ܚܢܢ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ . ܕܠܘ ܡܛܠ ܗܘܝܐ ܓܕܫ . ܡܘܬ ܐܠܐܐܚܪܢܝܐܝܬ ܗܢܘ ܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ⁷ܡܛܣܣܘܬܗ̇ ⁸ܐܝܬܝܢ̣ ܘܡܢ ܡܟܝܟܘܬ ܠܒܗ̣̇ ܘܡܢ ܡܛܠ ⁸ܠܢܦܫܢ ܒܕܡܘܬܗ ܇ ܡܛܠ ܕܡܢܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܦܪܕܬܐ ܐܝܬܝܢ̣ ܐܢ
SevAnt:LuqJul ⁷ܦܘܪܥܢܐ ܡܫܡܠܝܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܕܘ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡܡܠܐ ܬܫܥܝܬܐ ܡܛܠ . ܩܕ ܐܬܝܕܥܬ ܕܠܬܚܘܝܬܐ ܕܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ ܢܣܝܒܐ ܡܠܬܐ . ܘ
PhiloxMab:epPatricius ⁷⁶ܕܠܐ ܥ̇ܠܬ ܠܘܬܗ̇ ܒܬܪܥܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ . ܡܛܠ ܡܬܝܗܒܐ ܠܝ ܡܘܗܒܬ ܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܠܗ̇
Tim1:Epist ⁷⁷ܚܕܝܘܬܐ ܡܬܐܡܪ . 32ܥܡ ܗܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܕܡܬܬܪܝܡܢ̈ ܡܢܗ ܡܛܠ ܆ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡܫܪܐ ܘܡܬܕܪܓ ܘܡܫܬܡܠܐ : ܘܐܦܢ ܗܘ̈ ܕܗܟܢܐ
Ath:Treatises ⁸ ܐܠܗܐ ܢܬܪܥܐ . ܥܕܠ ܕܝܢ ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ . ܡܪܝܡ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܠܗܝܝX Xܢܐܝܟ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܪܘܫܥܐ ⁷ܗܝ ܕܗܕܐ
BarEbr:Ethic ⁸³ܡܩܒܠܝ̈ Xܙܡܪܐ ⁸⁴ܘܩܝܢܬܐ X . ⁸ ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܬܪܥܝܬ ⁸⁰ܡܣܠܝܝ̈ ⁸¹ܩܝܢܬܐ̈ . ⁸² ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ .
AbbaIs:Ascet ⁸ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ : ܕܩܪܘ XX ܡܛܠ ܫܡ̇ܥ ܠܗܘܢ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܠܗܐ̣ |ܥܠ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܠܗܝܢ ܠܒܗ̣
JacSer:memLuqJews ⁸ܕܐܥܠܝ ܓܒܪܐ ܒܚܪܡܐ ܨܝܕ ܐܝܪܝܚܘ ܆ ܠܡܚܣܢ ܪܥܝܗ ܝܫܘܥ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܢܟܠܐ ܆ ܘܡܛܘܠܬ ܗ̇ ܝܗܒܗ̇ ⁷ܠܟܠܒܐ̈ ܠܗ̇ ܘܠܒܥܠܗ̇ .
PhiloxMab:TenMem ⁸ܕܒܣܝܡ ܗ̣ܘ ܘܚ̣ܠܐ ܫܪܪܐ ܡܢ ܟܠ . ܘܟܠ ܐܝܕܐ ܕܛ̇ܥܡܐ ܠܗ ܡܛܠ ܦ̇ܣܩ ܠܚܐܦܐ ܕܪܗܛܗ ܕܒܬܪ XX X 26 ܐ ܕܫܪܪܐ ܗ̇ܘ ܕܪܚ̣ܡ ܆
SevAnt:LuqJul ⁸ܕܒܪܚܡܬ X ¹ܪܓܬܐ ܕܡܟܘܠܬܐ ܡܣܠܝܬܐ ܒܨܒܝܢܗ ܐܬܟܪܗ ܡܛܠ ܗ̣ܘܐ ܕܬܬܢܛܪ . ܥܠ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܢܛܪ ܐܕܡ ܠܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ .
BarEbr:CandSanc ⁸ܕܟܘܟܒܐ ܡ̣ܚܝܠܐܝ̇ܬ ܢܬܦ ܘܡ̣ܚܝܐܝܬ . ܐܢܕܝܢ ܝܬܝܪ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܡܦ̣̇ܘܫܫ ܠܗ . ܚܕܪܝ̈ ܕܝܢ ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܡܬܩ̣̇ܝܡܐ
SevAnt:LuqJul ⁸ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܗܘܘ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܟܕ ܡܦܝܣ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܩܕܡܝܐ ܛܥܡ . ܕܢܦܝܣܝܘܗܝ ܕܒܬܘܟܠܢܐ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ . ܗܟܢܐ
CaveTreas ⁸ܕܟܠܗܘܢ ⁹ XX ) ܘܓܕܠܘX ܟܠܝܠܐX ܕܥܘܙܢܝܐẌ . ܘܣܡܘ ܠܗ ܡܛܠ ܕܢܣܕܩܘܢ ⁵ܟܘܬܝܢܗ ⁶ ܘܝܦܠܓܘܢܝܗܝ ⁷ܒܝܢܬܗܘܢ .
SevAnt:LuqJul ⁸ܗܕܐ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܒܐܪܥܐ : ⁹ܐܠܐ ܠܘܬܟ . ܒܗ ¹0ܒܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܐܦ ܡܛܠ ܗ̣ܘܐ . ܘܐܦ ܠܐ ⁷ܒܬܪܢܘܣ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܫܬܘܬܟ ܗ̣ܘܐ .
AbbaIs:Ascet ⁸ܗܢܐ X ܘܐܒܘܗܝ ⁹ܦܩ̣ܕ ܡܚܕܐ ܕܒܥܓܠ ܬܬܝܗܒ ܠܗܐܣܛܠܐ ܡܛܠ ⁷ܓܝܪ ܠܐܒܘܗܝ ܕܡܪܚܡܢܐ ܗܘ ܇ ܘܠܐ ܚ̇ܫܒ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ .