simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܫܡܗܐ̈ : ܐܠܗܝܐ̈ : ܐܡܪ : ܗܟܢܐ ܀ ܐܠܐ ܘܗ̇ܝ ܕ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ -- ⁷ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܦܝܠܘܣX XXX . -- ⁶ܝܫܛܘܪܘܬܗܘܢ
SevAnt:LuqJul ܪܢܚܫ ܒܒXܪ . X . --¹⁰ܡܫܬܪܐ X . --⁹ܕܐܦXX . XXXdd 11X ܡܛܠ -- ·ܕܐܬܒܪܢܫX -- ⁵ܟܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܪܢܩܪܒܘܢ :
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܨܒܝܢܝܬܐ . ܟܦ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܒܗ̇ܝ ܕ ܕܡܘܬܐ ²ܘܕܚܫܐ̈ . ܡܛܠ ܣܒ̇ܠ ܗ̣ܘܐ ¹ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܕ XXXXX ܚܛܝܬܐ . ܘܕܠܘ
SevAnt:LuqJul ¹0ܩܝܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܠܐ ܐܫܬܒܩ ܒܫܝܘܠ . ܘܐܦ ¹¹ܠܐ ܒܣܪܗ ܡܛܠ . ܕܡܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܟܪܣܗ ܢܘܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ . ܟܕ ܩܕܡ ܝ̇ܕܥ . ܡܠܠ
SevAnt:LuqJul ܡܢܐ ܗܟܝܠ . ܟܕ ܗ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܩܪܒ ܠܢ ܨܝܕ ܪܐܙܐ̈ . ܡܛܠ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܩܡ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܘܬ ܕܝܠܗ . ܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܢܣܬܒܕ̇ ܕܠܒܣܪܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܦܪܨܘܦܐ ܐܚܪܢܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗ . ܘܡܢܗ ܐܬܡܠܠ ܒܝܕ ܙܘܥܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܕܒܢ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܀ ܢܥܒܕܟ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܩ̇ܛܠ ܐܢܘܢ : ܐܠܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܗ̇ܘ ܒܒܠܝܐ :
SevAnt:LuqJul ܥܘܠܝܢ̈ ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܩܛܠ . ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܝܒܪ ܡܛܠܬܢ . ܡܛܠ ܣܓܝ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܪܕܦܘ ܠܢܒܝܐ̈ ܕܡܢ ܩܕܡܝܟܘܢ . ܘܟܕ ܐܬ
SevAnt:LuqJul ܕ XXXXܩ X ܗ̣ܘܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢܝܢܫܐ̈ ¹³ܡܨܥܝܐ ܕܝܢ ܕܚܕ ܠܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܐܫ ¹²ܗ̣ܘܐ ܕܐܡ̣ܪ ܦܛܪܘܣ . ܘܒܨܒܝܢܗ ܛܥ̣ܡ ܡܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܫܘܦܪܟ . ܘܐܬܚܒܠܬ ܚܟܡܬܟ ܥܡ ܫܘܦܪܟ . ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ X ܡܛܠ . ܘܐܝܬܝܟ ܟܪܘܒܐ ܡܢ ܡܨܥܬ ܟ ܐܦܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܘܐܬܬܪܝܡ ⁵ܠܒܟ
SevAnt:LuqJul ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܐܢܫܢ ܟܬ̣ܒ ܗ ܐܝܬ ܠܢ ܕܝܢ ܣܝ̇ܡܬܐ ܗܕܐ ܒܡܐܢܐ ܡܛܠ ܢܣܒܕ̇ ܘܠܝܬ ܠܡܬܕܡܪܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܦܘܠܘܣ
SevAnt:LuqJul ܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܡܪܫܠ ܕܝܢ ܘܕܒܫܘܬܦܘܬ ܢܗܘܐ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܡܛܠ . ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܠܐ ܫ̇ܐ ܠܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܐܡܪܬ ܡܢ ܠܥܠ : ܕܠܒܝܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܡܩܪܒܝ̈ ܪܐܙܐ̈ : ܡܛܠ ܘܠܘ ܐܚܪܢܝܐܝܬ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܨܐܕܝܢ ܢܬܡ̇ܛܐ ܙ ܕܐܣܝܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul . ܢܩܦܝܢܢX . --⁶ܘܐܡ̇ܪ . XܝX . --⁵ܪܐܢܐẌ -- . ܫܒܠܝܐX ܡܛܠ ܐܠܐ ܢܚܙ ܕܐܝܠܝܢ ܡܠܦ ܗ̣ܘܐ ܀ ¹¹ܬܐܘܦܝܠܘܣ : ܗܘ : ܕܪܒܝܗ :
SevAnt:LuqJul ܨܒܝܢܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ⁷ܕ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܥܒܕܗ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ⁶ܩܕܡܝܐ ܕܣܝܡܬܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܕܡ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܐܟܐ
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܘܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܚܫܐ : ܟܬ̣ܒ ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܡܛܠ ܗܘܝܢ ܒܚܛܗܐ̈ : ܘܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ ܫܝܛܐ̈ ܘܡܨܥܪܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܡܫܝܚܐ ܀ ܠܘ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ . ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܟܠ ܡܕܡ ²ܕܡܢܝ ܡܛܠ ܕܗܓܓܝܐ̈ ܐܝܬܝܟ . ܟܬܒ̣ܬ ܒܛܘܡܣܐ ¹ܗܢܐ ܬܡܝܗܐ ܕܝܠܟ
SevAnt:LuqJul ܫܘܥܠܐ ܕܣܥ̇ܪܐ ܘܡܛܠ ܩܨܝܐ̈ ܕܠܚܡܐ : ܕܢܩܛܠܘ ܢܦܫܬܐ̈ : ܡܛܠ XX ܒܝܕ ܚܙܩܝܐܝܠ ܐܡ̣ܪ : ܘܡܛܘܫܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܨܝܕ ܥܡܐ ܕܝܠܝ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܨܝܕ ܫܠܝܚܐ̈ ܟܕ ܙܪܥܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܪܡ̇ܐ ܡܛܠ ܐܠܘ ܝܕܥ ܕܢܪܕܐ ܒܬܪ ܚܨܕܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܕܚܩܠܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ . ܠܡܠܐ̈ ²ܕܟܬܒܐ̈ ܕܪܘܚ ܘܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕ ܡܦܫܩܢܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܛܒܬܐ ܕܠܘܬܢ . ܒܕܗ̣ܘܐܐܕܡ ܕܬܪܝܢ̈ ܠܟܠܗ ܓܢܣܐ ܪ ܐܢܫܐ . ¹