simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ⁹ܕܕܢܥܒ܏ܪ XXXXX X ܒܟܠܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܕܝܠܢ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ . ܡܛܠ ܡܥܒܕ ܚܒܠܐ ܕܡܘܬܐ . Xܐܬܐ ܠܢܣܝܢܗ ܕܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܩܒܘܪܬܐ .
SevAnt:LuqJul ⁹ܕܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܡܪܟ ܘܡܝܘܬܐ . ܠܚܡܐܝܬ ܡܘܕܝܢܢ ¹0ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ . ܘܠܘ ܕܫܘܚܠܦܐ ܘܕܚܒܠܐ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ