simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul : ܡܫܝܚܐ : ܟ̇ܬܒ : ܗܘܐ ܗܟܢܐ : ܐܡ̇ܪ ܐܠܐ ܘܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ : ܕܬܪܝܢ̈ : ܕܠܘܩܒܠ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܪܝܘܣ : ²ܟܕ :
SevAnt:LuqJul : ܡܬܡܣܪܢܘܬܐ : ܕܡܢ : ܩܪܒܐ ܘܬܟܬܘ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ ܘܗܫܐ ܒܠܥܕ ܡܛܠ ܕܕܢܚ ܘܥ̇ܪܒ ܣܗܪܐ ܕܝܢ ܡܬܚܒܠ . - . ¹⁴ܘܒܐܫܥܝܐ : ܢܒܝܐ :
SevAnt:LuqJul : ܡܬܬܚܕܢܘܬܐ : ¹⁵ܓܡܝܪܬܐ ܕܡܚܬܬܐ : ܕܫܝܘܠX : ܡܛܠ : ܗܘ : ܕܠܘܬ : ܕܚܠ : ܠܐܠܗܐ : ܡܠܟܐ ܬܐܕܣܝܣ : ¹⁴ܥܒܝܕ : ܠܗ :
SevAnt:LuqJul : ܥܕܠܝܗ : ܕܗ̇ܘ : ܩܦܠܐܘܢ : ܕܬܡ]ܢܝܐ : ³[ܥܕ̇ܠ : ܠܗ : ܓܝܪ ܡܛܠ ܢܦܩ : ³[ܪܘܚܐ : ܨܝܕ : ]ܗܠܝܢ : ܕܪܫܝ[ܥܐ : ³ܐܢܕܪܐܘܣ :
SevAnt:LuqJul : ܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ : ܡܫܝܚܐ : ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܕܬܗܝܪ ܡܢ ܗܕܐ ܡܛܠ : ܕܒܡܐܡܪܐ : ܕܥܠ : ܩܒܘܪܬܗ : ܕܪܒܐ : ܒܣܝܠܝܣ : ܕܐܡ̣ܪ :
SevAnt:LuqJul : ܩܕܝܫܐ : ܩܘܪܝܠܘܣ : ܗ̣ܘ : ⁶ܡܬܟܬܫ : ܥܡ : ܗܓܓܝܐ̈ : ܘܥܡ ܝ ܡܛܠ X18 ܕܠܐ ܚܫ ܚܫܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܕܝܠܢ ܕܝܢ . ܐܝܝ-ܢܐ ܕܝܢ :
SevAnt:LuqJul : ܩܝܡܬ ܕܦܓܪܐ : ܕܝܠܢ ܥܒ̇ܕ : ܬܫܥܝܬܐ : ܐܡ̣ܪ : ܕܡܕܡ ܕܪܡܐ ܡܛܠ : ܒܦܘܫܩܐ ܕܐܓܪܬܐ : ܩܕܡܝܬܐ : ܕܠܘܬ : ܩܘܪܢܬܝܐ̈ : ܟܕ
SevAnt:LuqJul : ܩܝܡܬܐ : ܡܡܠܠ : ܗܘܐ : ܘܡܛܠ : ܚܘܕܬܐ : ܕܟܠ : ܗܠܝܢ ܘܗܟܢܐ ܡܛܠ : ³ ܕܬܐܘܪܝܐ : ܕܝܠܗ : ܕܥܠ : ܬܘܩܢܗ : ܕܒܪ : ܐܢܫܐ : ܟܕ :
SevAnt:LuqJul : ܬܠܝܬܝܘܬܐ : ܩܕܝܫܬܐ : ܕܟܬ̣ܒ : ܗܠܝܢ . ܟܕ ܓܝܪ : ܗܕܐ : ܡܛܠ : ܒܡܐܡܪܐ : ܕܬܪܝܢ̈ : ܕܟܬ̣ܒ : ܗ̣ܘ : ܕܠܘܩܒܠ : ܐܪܝܢܘ :
SevAnt:LuqJul : ܬܠܝܬܝܘܬܐ : ܩܕܝܫܬܐ . ܗܟܢܐ ܒܕܓܘܢ ܝX XX 1X0ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ : ܒܡܐܡܪܐ : ]ܕܬܠܬܐ : ⁸[ܕܟܬܒܐ : ܕܠܘܩܒܠ : ܐܪܝܢܘ̈ :
SevAnt:LuqJul : ⁴ܕܐܫܒܘܩ : ܠܗܠܝܢ : ܟܠܗܝܢ : ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ⁵ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܘܨܝܕ : ܣܘܩܢܣܘܣ : ܕܝܢ ܟ̇ܬܒ : ܗܘܐ :
SevAnt:LuqJul : ⁴ܕܢܚܗ ܆ ܕܒܒܣܪ ܆ ܕܐܠܗܐ ܆ ܡܠܬܐ ܆ ܡܠܦ ܆ ⁴ܢܗܝܪܐܝܬ . X · X ܡܛܠ ܀ ² ܗܕܐ ܆ ܘܡܠܦܢܐ ܆ ܫܠܝܚܝܐ ܆ ³ܐܬܢܣܝܣ ܆ ܒܡܐܡܪܐ ܆ ܗ̇ܘ :
SevAnt:LuqJul : ⁵ ܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܢ : ܗܠܝܢ X : ܠܘ ܩܘܝܡܐ ܐܚܪܢܐ ܚܕܬ ܠܗ ܡܛܠ ܆ ܠܚܣܝܐ : Xܪܓܪܝܣ : ⁴ܕܟܬ̣ܒ : ܒܡܐܡܪܐ : ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ :
SevAnt:LuqJul ]ܕܠ[ܘ ¹ܡܢܟܪܝܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܚܫ . ܘܕܠܘ ܡܛܠ ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܩܘܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܘܕ]ܡܢ ܚ[ܫܐ ¹ܠܐ ܡܢܟܪܝ .
SevAnt:LuqJul ]ܕܢܚܪܪ ⁵[ܠܗ ܡܢ ]ܡܘܬܐ ⁵[ܘܡܢ ܚܒܠܐ ⁶[ ] X XX] X X 1ܕܟܕ ܡܛܠ . ܥܒ̣ܕ ܗܢܐ . ]ܗ[ܢܐ ܕܝܠܢ ܗܢܐ ܗ̣ܘ ]ܕܝܢ ⁵[ܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ .
SevAnt:LuqJul ]ܗ̇ܝ [ܕܝܕܥܝܢ ¹ [ . . . ]ܕܒܐܝܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܡܛܠ ܟܐܢܐܝܬ ܡܣܬܒܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܠܗܢܘܢ ܠܐ ܝܠܝܦܐ̈ ܕܡܦܠܓܝܢ ܠܗ .
SevAnt:LuqJul ]ܗܕܐ²[ܐܦ ܐܫܥܝܐ ]ܝܘ[ܡ] ³ܗܢ[ܐXܐܟܪܙ ܘܐܡܕ̇ ]ܗܐ⁴[ ܡܛܠ ²ܡܚܣܢܐ ܕܝܢ ܒܡܠܦܢܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ]ܒ[ܚܝܪܐ̈ ²ܡܠܦܢܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ]ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕ[ܒܣܪܗ⁴ܕܡܪܝܐ . ]ܕܡܝܘܬܐ⁴[ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܦܠܓ ܠܗ̇ܘ ܚܕ] ³[ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ⁴[ ܕܠܩܘܒܠܐ .
SevAnt:LuqJul ]ܫܘܪܪ[ܗ̇ ¹ܕܡܝܘܬܘܬܐ ܝܬܝ]ܪܐܝܬ] ²[ܐܠܐ ³[ܡܛܠ ܫܪ XX ܡܛܠ X ܕܝܢ ܘܗ̣ܘ ¹¹ܨܒܝܢܐܝܬ ܕ]ܢܩܪܒ ¹² [ܒܣܪܗ ܥܡ ܡܘܬܐ . ܠܘ
SevAnt:LuqJul X X11 ܕܗܝ ܕܝܠܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܪܬܐ . ܘܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܛܠ ⁹ ܠܗ ܢܩ̇ܦ . ]ܘ[ܡܕܡ ⁹ܠܐ ܐܝܬ ܕܥܨ̇ܐ ܠܗ . ¹0ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܢܦܫܐ