simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . XܝX--¹⁴ܡܝܘܬܐXXXXX--¹³ܝܥܛܕܗXXܢ̇X . ܡܛܠ ܗܘ ܕܗܝܟܠܐ ܗ̣ܘܐ ܕܚܝܐ̈ . ܒܕܓܘܢ ܡܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܝܘ ·dd
SevAnt:LuqJul . ܕܟܕ ܡܐ̇ܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܘܬܐ ܕܝܠܢ . X XX X X 1ܢܬܬܓܪ ܠܢ ܡܛܠ . ¹ܐܪܦܝ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܢܦܘܩ ]ܒܒܣܪ[ܐ ² ܘܡܟܢ ܠܡܡܬ .
SevAnt:LuqJul . ܢܩܦܝܢܢX . --⁶ܘܐܡ̇ܪ . XܝX . --⁵ܪܐܢܐẌ -- . ܫܒܠܝܐX ܡܛܠ ܐܠܐ ܢܚܙ ܕܐܝܠܝܢ ܡܠܦ ܗ̣ܘܐ ܀ ¹¹ܬܐܘܦܝܠܘܣ : ܗܘ : ܕܪܒܝܗ :
SevAnt:LuqJul : XXܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܟܬܒ ܗܟܢܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ܡܛܠ . ܘܒܡܐܡܪܐ : ܕܝܢ : ܕܬܠܬܐ : ܗ̇ܘ : ܕܠܘܩܒܠ : ܐܪܝܢܘ̈ :
SevAnt:LuqJul : ³ܬܐܘܪܝܐ : ܕܥܙܙܐܝܠ : ܟܕ : ܟܬ̇ܒ : ܗܟܢܐ : ⁴ܡܬܕܡܪ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܢܘܕܐ ܀ ܩܕܝܫܐ : ܩܘܪܝܠܘܣ : ܒܐܓܪܬܐ : ܗ̇ܝ : ܕܠܘܬ : ܐܩܩ :
SevAnt:LuqJul : ܐܠܗܐ : ܘܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܀ ¹¹ X ܣܓܝ ܐܢܫܝܘܬܐ ܡܚܘܐ ܡܛܠ : ܕܡܢ : ܠܥܠ ܐܬܬܣܝܡ : ¹0ܕܕܡܝܢ : ܠܗܠܝܢ : ܐܡܪ ܘܐܠܦ :
SevAnt:LuqJul : ܕܐܚܪܢܐ : ܢܬܐܡܪ : ܗ̇ܘ : ܕܚܫ : ܐܚܪܢܐ : ܕܝܢ : ܗܘ : ܕܠܐ : ܡܛܠ . ܗܝܟܠܐ ܕܝܢ ܚܫܘܫܐ ܘܡܝܘܬܐ ܡܬܟܕܙ ܀ ܡܢ : ܩܘܪܝܠܘܣ :
SevAnt:LuqJul : ܕܒܥ̣ܘܠܐ : ܐܬܒܛܢܬ : ܘܒܚܛܗܐ̈ : ܒܛܢܬܢܝ : ܐܡܝ ܟܕ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܝܕܥ ܢܦܫܗ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܙܕܕܩ ܐܡ̣ܪ ܀
SevAnt:LuqJul : ܕܒܥܘܠܐ ܐܬܒܛܢܬ : ܘܒܚܛܗܐ̈ : ܒܛܢܬܢܝ ܐܡܝ ܀ ܒܗܝܢ ܟܕ ܡܛܠ ܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܕܩܛܠܐ ܘܕܓܘܪܐ ܝܝܡܙܡܪ ܗ̣ܘܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡ̇ܕ̇
SevAnt:LuqJul : ܕܢܗܘܐ : ܩܕܡܝ : ܗܘ : ܒܟܠ : ܡܕܡ : ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܝܪ ܡܛܠ ܕܥܕܬܐ : ܗ̇ܘ : ܕܐܝܬܘܗܝ : ܒܘܟܪܐ : ܕܡܢ : ܒܝܬ : ܡܝܬܐ̈ :
SevAnt:LuqJul : ܗ̇ܝ : ܕܒܝܬ : ܐܘ ܡܫܬܥܐ : ܗ̣ܘܐ : ܟ̇ܬܒ ܗܟܢܐ ܀ ⁷ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡܛܠ ܒܓܙܪܬܐ : ܕܩܘܦܪܘ ܒܣܝܡܐ . ܕܠܘܩܒܠ . ܗܪܣܝܣ̈ : ܟܕ :
SevAnt:LuqJul : ܗ̇ܝ : ܕܚܕܐ : ܙܒܢ : ܣܝܒܪ : ܙܩܝܦܐ : ܦܪܘܩܝܐ . ܐܢ ܠܡ ܓܝܪ ܡܛܠ : ܘܠܘܬ : ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܬܟܬܫ : ܗܢܘܢ : ܕܣܒܪܝܢ̈ : ܕܐܬܡܚܠ :
SevAnt:LuqJul : ܗܕܐ : ܐܢܬ ܒܢ̇ܐ ܐܢܬ ܠܫܘܪܐ : ܘܐܢܬ : X ܗ̇ܘܐ : ܐܢܬ : ܠܗܘܢ ܡܛܠ . ⁴[ܕܐܢܬ : ܘܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܬܚܫܒܝܢ : ܐܢܬܘܢ : ܕܬܡܪܕܘܢ :
SevAnt:LuqJul : ܗܕܐ : ܗܟܝܠ : ܘܗܘ ܓܒܝܐ : ܕܫܠܝܚܐ : ܦܛܪܘܣ : ܟܬܒ : ܗ̣ܘܐ . ܡܛܠ : ܡܢ : ܕܨܝܕ : ܡܘܬܐ : ܫܪܟܢ : ܘܫܪܝܐ : ܕܦܓܪܐ : ܐܪܥܢܝܐ :
SevAnt:LuqJul : ܗܕܐ ܟܕ ܪܓܝܢܢ ܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܠܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ . ܕܚܠܝܛܐ ܡܛܠ : ܘܚܝܠܐ : ܕܡܢ ܬܡܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ : ܐܠܘ : ¹ ܝ X X 111ܠܐ :
SevAnt:LuqJul : ܗܘ : ܕܒܡܠܐ̈ : ܗܠܝܢ : ܥܒܕܬ : ܠܒܘܚܢܐ : ܕܥܠ : ܗܠܝܢ : ܡܛܠ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ . ]ܬܐܘܪܝܐ : ⁹[ܕܩܦܠܐܘܢ : ܕܒܦܝܠܐܠܬܝܣ :
SevAnt:LuqJul : ܗܟܝܠ : ܕܒܣܪܐ : ܗ̇ܘܐܢܫܝܐ . ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܗ̣ܘܐ . ܘܫܠܝ ܡܛܠ : ¹[ܕܚܛܝܬܐ : ܩܪܐ : ܠܙܘܥܐ : ܟܝܢܝܐ : ܗܘ : ܕܒܢ : ܡܕܝܢ :
SevAnt:LuqJul : ܗܢܐ : ܐܦ : ܐܢܐ : ܒܙܒܢܐ : ܘܣܓܝ : ܠܚܡܐܝܬ : ܐܡ̇ܪ : ܐܢܐ : ܡܛܠ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܠܡܠܝ̈ ܕܝܠܝ ܬܗܝܡܢܘܢ .
SevAnt:LuqJul : ܚܘܪܒܗ̇ : Xܡܝܪܐ : ܘܐܒܕܢܗ : ܕܐܘܪܫܠܡ ܡܢܘ ܢܚܘܣ ܥܠܝܟܝ ܡܛܠ ܥܠ ܐܪܥܐ X Xܝܒܠܝܗ̇ dddd ܘܒܐܪܡܝܐ : ܕܝܢ : ܗܟܘܬ : ܐܡܝܪ :
SevAnt:LuqJul : ܟܦܢܗ : ܕܦܪܘܩܢ : ܗܘ : ܕܨܒܝܢܐܝܬ : ܩܒܠܗ : ܕܠܚܪܬܐ ܟܦܢ ܀ ܡܛܠ ܛܒ ܕܐܡ̣ܪ : ܒܦܬܓܡܐ : ܗܠܝܢ : ܕܡܢ : ܠܥܠ : ܐܝܬܝܢ : ܚܢܢ ⁵