simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܟܕ ܠܗ ܠܫܡܝܐ ܐܣܬܠܩ . ܘܐܘܕܥ ܚܝܠܐ ܕܐܪܙܗ ܡܛܠ ܠܙܥܘܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܢ . ܐܝܟ ܕ ܕܢܚܙܐ ¹⁴ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܬܚܘܝ ܠܗ .
SevAnt:LuqJul ܕܢܚܘܐ ܐܢܘܢ ⁹ܠܗܘ ܟܕ ܠܗܘܢ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܕܠܐ ¹0ܣܩܘܒܠܝܝܢ ܡܛܠ ܣ̇ܐܡ ܣܝܡܬܐ ⁸ܕܦܘܪܩܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܘܚܣܝܘܬܟ ܘܚܢܢ ܫܘܝܐܝܬ
SevAnt:LuqJul ܒܣܪܗ ܕܡܪܢ . ܕܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܘܥܒܕܗ XX ܠܐ ܡܛܠ ܫXX ܩ X ܥܒܕܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܓܠܝܐܝܬ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܐܝܟ ⁶ܕܠܦܝܣܐ ܫܪܝܪܐ . ܘܐܦ ܗܕܐ ܒܥ̣ܐ ⁷ܬܐܘܡܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ . ܢܪܗܛ . ܐܬܥܒܕ ܓܝܪ ܠܘ ܐܝܟ ܕܠܡܘܬܐ ܘܠܚܒܠܐ .
SevAnt:LuqJul ܚܟܡܬܗ ܗ̇ܝ ܕܛܒ ܚܬܝܬ ܒܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡ̇ܡܠܐ ܗܘܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡܪܐ ܒܦܓܪܐ ܠܡܬܗܪܕܝܢ ܫܘܝܐ ܒܡܠܦܢܐ :
SevAnt:LuqJul ܗܕܐܘܗܫܐ ܡܢ ܩܣܛܘܢܪܐ̈ ܡܫܬ̇ܠܚ ܗܘܐ : ܟܘܬܝܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܢܘܗܪܐ ܡܙ̇ܠܓ . ܘܗ̇ܘ ܕܙܥܘܪXܢ ܡܢ ܗ̇ܘܕܪܒ ܡܢܗܡܬܒܪܟ .
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܕܐܬ̇ܒܣܪ : ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܝܬ ܫܪܝܗܝ ܡܛܠ : ܐܠܐ ܕܫܥܬܐ : ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ : ܐܠܐ
SevAnt:LuqJul ܕܗ̣ܘ ܒܫܪܪܐ ܢܗܘܐ ܒܐܚܪܬܐ ܘܒܐܚܪܬܐ . ܘܕܚ̇ܐܫ ܘܕܠܐ ܡܛܠ ܠܚܫܐ̈ ܕܚܠܦܝܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܩܒܠ . ܘܠܡܘܬܐ ܦܪܘܩܝܐ .
SevAnt:LuqJul ܒܣܪܗ ܚܝ̣ܐ ܕܡܪ ܗܐ ܓܝܪ ܚܟܝܡܐ ܓܪܝܓܘܪܝܣ . ܟܕ ܩܐܡܐ ܐܪܡܝ ܡܛܠ ܐܢܫܝܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܘܠܘ ܐܝܕܝܥܐܝܬ
SevAnt:LuqJul ܗܕ ܟܕ ܗ̣ܘܐ ܒܪܐܢܫܐ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܚܛܝܬܐ . ܚܘܝܗܠܟܝܢܐ ܡܛܠ ܦܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܕܛܠܢܝܬܐܕܫܘܚܠܦܐ ܢܣܒܘܠ ܠܐ ܡܬܪܡܐ
SevAnt:LuqJul ³ܙܗܝܪܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܙ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܬܡܠܠ . ܢܬܐܡܪ ܠܘܬ ܡܛܠ ܩܢܐ ܗ̣ܘܐܐܟܚܕܐ ܘܠܐ ܝܩܘܕܘܬ ܬܘܒ ܘܗܪܟܐ ܫܦܝܪܐ ܗ̣ܝ .
SevAnt:LuqJul ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܩܡ . ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܦܣܩܬ ܐܢܘܢ ܥ̣ܕܠ ܗ̣ܘܐ ܠܝ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܚܟܝܡܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܒܗ ܢܩܪܒ ܥܡ ܡܘܬܐ . ܘܢܫܪܐ ܠܢ ܒܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕܡܢ ܡܛܠ ]ܗ̣ܘܐ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܡܝܘܬܐ ܕܡܢ ܡܝܘܬܐ̈ . ܘܕܡܢ ܡܘܬܐ ܐܚܝܕ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܩܕܡ ܟܠ ܩܡ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗܟܢܐ ܡܬܐܡܪ ܕܐܬܒܪܝ ܡܛܠ --⁶ܡܢ ܚܕܝܘܬܐ X --⁵ܡܬܪܝܡܢܝܬܐ ܘܪܫܝܬܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܡܪܟܒܘܬܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܕܥܡ ܒܪܢܫܐ ⁸ ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܢ ܦܓܪܐ ܥܡ ܡܛܠ X ܗܕܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܠܣܓܝܐܘܬ ܢܣܝܘܢܐ̈ ⁷ ܐܢܚܢܢ .
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܡܪܢ ܠܐܝܢܐ ܕܚܛ̇ܐ ܕܢܟܣ ]ܦܩ̇ܕ [ܠܘܩܕܡ ⁸ܒܝܢܝܟ ܘܠܗ ܡܛܠ ܗܘܐ ܕܣܢܐܓܪܐܡܫܬܟܚ ܘܡܨܒܬܢܐ ⁷ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܢܗܪ .
SevAnt:LuqJul ܡܬܬܙܕܥܢܘܬ ܡܫܦܠܬܐ ܕܨܝܕ ܪܘܫܥܐ : ܘܡܛܠ ܠܐ ܚܠܝܡܘܬܐ ܡܛܠ ܡܢܟ : ܡܓܢܒܐܝܬ ܒܛܘ ܘܠܐ ܚܐܪܐܝܬ : ܓܚ̇ܟ ܕܝܢ ܐܢܫ ܥܠܝܟ :
SevAnt:LuqJul ܕܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܒܪ ܐܢܫܐ : ܐܠܐ ܠܥܒܕܐ̈ ܗܝܡܢܘ . ܕܬܕܥܘܢ ܡܛܠ ܓܝܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ : ܕܐܢ ܠܝ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ :
SevAnt:LuqJul ܕܡܚܝܕ ܗ̣ܘܐ ܠܚܝܐ̈ ܕܒܟܝܢܐ . ܠܡܐܡܪ ܗܟܝܠ ܨܐܕܝܗܘܢ ܘܛܒ ܡܛܠ ܗܘ ܦܓܪܐ . ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܒܗܕܐ .
SevAnt:LuqJul ¹0ܕܗܘܘ ܐܪܐ ܘܕܡܬܚܒܠܝܢ . ܕܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܓܘܚܟܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܫܪܝܘ ܐܪܐ ܘܕܡܝܬܝܢ .