simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܢ ⁷ܐܡ̇ܪ ⁸ܗܟܢܐ . ⁹ Xܒܚܝܠܐ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܛܠ ܐܦ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܘܕܥܗ̇ . ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܡܢ ܠܥܠ
SevAnt:LuqJul ܣܢܝܩܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܐܟ̣ܠ ܘܐܫܬܝ . ܐܦ ܠܐ ܡܟܝܠ ܣܢܝܩ ܡܛܠ ⁰ܡܛܘܠX -- ⁵ܓܪܝܓܪܝܝXX . - ⁴ܩXX . --³ܩX ܩ --²ܘܛܒ X¹
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܓܫܡܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܡܬܓܫܫ ܘ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ⁷ܬܚܝܬ ܫܘܪܝܐ ܡܛܠ XX X ܟ ܡܬܒܣܪ . ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ . ܗ̇ܘ ܕܬܚܝܬ ܐ ܠܐ ܢܦܠ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܝܢ ܕܐܘܠܨܢܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܒܥܠܡܐ . ܘܕܢܬܪܕܦ ܡܛܠ : ܕܠܘܬ : Xܠܟܬܐ̈ : ܡܗܝܡܢܬܐ̈ : ܟܬܝܒܐ : ܒܗܢܐ : ܢܝܫܐ :
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܟܝܢܐ ܕܒܪܐܢܫܐ ܢܒܛܠ ܠܡܘܬ XܢXܩ Xܐܚܝܕ ܡܛܠ X--²ܩܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ X ¹ ܡܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ³ܕܢܡܘܬ ܚܠܦܝܢ ܘܕܢܩܘܡ ܐܫܬܘܬܦ ܒܗܘܝܐ ܕ ܘܠܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܡܛܠ XXX X ܗܠܝܢ ܠܡܗܘܐ ܢܗܘܐ ܩܪܝܒ ܘܡܥܒܕ ܀ ܕܡܠܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܒܗܠܝܢ ⁹ܢܬܠܒܟ ܗ̇ܘ ܪܫܐ ܕܚܝܐ̈ . ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚܫܘܫܐ . ܠܐ ܐܬܬܚܕ ⁸ܘܟܬܪ ܒܡܘܬܐ ܘܒܚܒܠܐ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܦܘܠܓ ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܡܢ ܡܛܠ ¹²ܕܐܬܒܣܪ . XXXXX X ܘܐܬܒܪܢܫ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܝܫܘܥ . ܐܠܐ
SevAnt:LuqJul ܗܢܐ ܘܕܦܓܪܐ ܘܕܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܣܝܒܪ ܗܘܐ ⁵ܚܫܐ̈ . ܡܛܠ ܠܗܠܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܚܘܝܢܢ ܕܐܡܪܘ .
SevAnt:LuqJul Xܬܫܒܘܚܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ⁴ܕܐܬܘܣܦܬ ⁵ܠܒܣܪܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܫܝܥܐ . ܕܠܐ ܡܫܡܠܝܐ ܡܣܬܟܠ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ .
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ X ܡ . ܪ ܕܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢX ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܬ ܡܠܦܢܐ . ܡܛܠ : ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ : ܕܕܡܝܢ : ܠܗܠܝܢ : ⁷ܟܬ̇ܒ : ⁸ܗܟܢܐ
SevAnt:LuqJul ܫܠܝܚܐ : ܐܡ̇ܪ ⁴ܕܐܝܬ ܐ ܕܟ̇ܬܒ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܥܡܢܘܐܝܠ . ܐܝܟ ܡܛܠ : ܘܐܦ : ²ܚܟܝܡ : ܒܟܠ : ܩܘܪܝܠܣ : ³ ܗ̇ܘ : ܕܚܕ ܗ̣ܘ : ܡܫܝܚܐ :
SevAnt:LuqJul ܡܫܝܚܐ . ܕܒܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘ ܚܫܘܫܐ . ܘܠܐ ܡܛܠ XXXXX X ܢܗܝܪܐܝܬ . ܕܐܝܟ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܐܬܡܠܠ ܗܪ
SevAnt:LuqJul ܕܩܕܡ ܕܢܕܥ ܛܠܝܐ ܛܒܬܐ ܐܘ ܒܝܫܬܐ . ܡܣܠܐ ܠܒܝܫܬܐ ܕܢܓܒܐ ܡܛܠ ܘܕܒܫܐ ܢܐܟܘܠ . ܩܕܡ ܕܢܕܥ ܐܘ ܢܦܪܘܫ ܒܝܫܬܐ ܢܓܒܐ ܛܒܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܥܡܢܘܐܝܠ ܒܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܪܡܪܝܕ ⁵ܗ̣ܘܐ ܥܠܘܗܝ ⁵ܡܘܬܐ . ܡܝܬ ܡܛܠ ܗܘܬ ܟܕ ܠܐ ܩܕܝܡ ܡܘܬܐ ܫܪܝܪܐ . ܫܪܝܪܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܒܪ ܢܫܐ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܗܟܢܐ ³ܐܦ ܒܝܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܐܠܗܝܐ . ܠܐ ܝܠܦܘ ܕܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܢܬܪܥܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ . - .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ̈ X XXX ·ܩXX--⁵XXX . -- ⁸ܬܗܘܐ X . ܡܛܠ ܠܐ ¹⁴ܚܫܘܫܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ- ܡܬܚܒܠܢܐ ܒܚܫܐ̈ ܀ ܐܝܬ ܠܢ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ³ܙܗܝܪܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܙ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܬܡܠܠ . ܢܬܐܡܪ ܠܘܬ ܡܛܠ ܩܢܐ ܗ̣ܘܐܐܟܚܕܐ ܘܠܐ ܝܩܘܕܘܬ ܬܘܒ ܘܗܪܟܐ ܫܦܝܪܐ ܗ̣ܝ .
SevAnt:LuqJul ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܗ̣ܘܐ ܟܠ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ . ܘܟܕ ܡܛܠ ܘܕܩܝܡܬܐ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܘܡܢ ܠܐ . ܐܝX ܡܕܡ ܐܝܬܝܢ ܕܢܗܘܐ
SevAnt:LuqJul ܦܘܪܩܢܐ XX܏ܢܣܐ . ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ¹²ܡܢ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ ܡܛܠ ܚܢܢ ܕܐܠܗܐ ܐ ܗ̇ܘ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ ܘܝܚܝܕܝܐ ܕܐܠܗܐ . ܟܕ