simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܠܡܣܝܒܐ ܗܢܐ ܢܝܫܗ ܟܠܗ ܨܝܕ ܗܕܐ ܡܬܝܚ ܠܗ . ܠܗ̇ܝ ܕܢܦܠܓ ܡܛܠ . ܠܐ ܡܦܣܩ ܗ̣ܘܐ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܘܗܝ̈ ܕܡܠܦܢܐ ܚܟܝܡܐ . ܐܠܐ
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܡܫܚܟ ܐܠܗܐ ܐܠܗܟ ܡܫܚܐ ܕܚܕܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܒܪܝܟ̈ . ܟܕ ܡܛܠ ܠܦܪܨܘܦܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܢܫܘܬܐ ]ܘܚܐܪ ² [ܕܝܠܗ ܕܝܚܝܕܝܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܟܢܝܫܘܬܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬܗ ܢܣܒܕ̇ ܡܛܠ . ܒܠܚܘܕ ܠܫܘܝܘܬ ܟܝܢܝܘܬܐ ܕܠܘܬܢ ܒܝܕ ܗܕܐ ܐܘܕܥ . ܠܘ
SevAnt:LuqJul ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ]ܗܘܐ ²[ܕܗ̇ܘ ܝ XX X X 1ܕܒܟܝܢܐ ܠܐ ܡܛܠ ܡܢ ܚܒܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ ܕܡܟܢ ܠܡܬܚܒܠܘ . ܐܠܐ
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܟܕ ܫܒ̇ܩ ܗ̣ܘܐ ܕܢܚܫ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ . ܘܠܐ ܗ̣ܘ ܡܢܟܪܝ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܠܓܢܣܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܢ ܙܟܘܬܐ ܘܬܘܪܨܐ ܡܣ]ܬܢܝܩܝܢ ¹0[ܗܘܘ .
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܢܬܬܚܕ ܡܢܗ . ܘܬܘܒ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܡܝܘܬܐ ܐܦܢ ܡܝܘܬܐ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ . ܠܐܐܡܪ ܗ̣ܘܐ .
SevAnt:LuqJul ]ܗ̇ܝ [ܕܝܕܥܝܢ ¹ [ . . . ]ܕܒܐܝܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܡܛܠ ܟܐܢܐܝܬ ܡܣܬܒܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܠܗܢܘܢ ܠܐ ܝܠܝܦܐ̈ ܕܡܦܠܓܝܢ ܠܗ .
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܨܝܐ Xܢ ܗܘܬ ܐܝܟܢܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐܐܡܪ ܕܢܬܬܚܕ ܡܢܗ ܡܛܠ ܕܫܝܘܠ ܩܡ ܠܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܪܐ ܚܒܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ .
SevAnt:LuqJul ]ܗܕܐ²[ܐܦ ܐܫܥܝܐ ]ܝܘ[ܡ] ³ܗܢ[ܐXܐܟܪܙ ܘܐܡܕ̇ ]ܗܐ⁴[ ܡܛܠ ²ܡܚܣܢܐ ܕܝܢ ܒܡܠܦܢܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ]ܒ[ܚܝܪܐ̈ ²ܡܠܦܢܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܕ]ܠܐ ⁵[ܢܬ]ܟܣܣܘܢ ⁵[ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܥܒܕ ܫܪܪܐ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܒܕ ܒܝܫܬܐ . ܣܢ̇ܐ ܠܢܘܗܪܐ . ܘܠܐ ܐܬ̇ܐ ܨܝܕ ܢܘܗܪܐ .