simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܣܘܓܐܐ ܕܚܛܗܝܟ ܥܠ ܐܪܥܐ X X X ܫܕܝܬܟ . . ]ܡܢ ܒܪܝܬܐ . ¹ ܡܛܠ ܕܢܘܪܐ . ܐܬܪܝܡ ܠܒܟ ܒܫܘܦܪܟ . ܐܬܚܒܠܬ ܚܟܡܬܟ ܥܡ ܫܘܦܪܟ .
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ¹ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܬܬܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܚܪܝܢܐ . ܫܕܪܬ ܡܛܠ X XXX . -- ¹¹ܢ̇ X . -- ¹⁰ܒܗ . X -- ⁹ܘܡܢ X -- ⁸ܗܘܐ . ܝ X -- ⁷
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܕܡܕܡ ⁸ܡܕܡ . ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܟܘܢ ܐܬܟܬܒ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܛܠ ܡܠܦܢܘܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܕܐܬܩܪܒ ܡܢܢ . ܠܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܫܠܝ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܠܚܘܕ ܡܪܢܝܬܐܐܪܡܝܬܘܢ ܠܝ ܕܕܠܩܘܒܠܐܐܬܚܙܝ ܡܛܠ ܠܡܘܬܐ ܘܕܚܝܐ̈ ܝܗ̣ܒ ܠܡܝܘܬܐ̈ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܠܕܘܟ ⁵ ܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ ܘܠܐ ܡܪܢܝܬܐܐܛܝܒ ܠܟ . ܐܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܐܬܝܬ XX XX -- X ܠܥܒܕܐ ܗ̇ܝ ⁴ܕܐܢܬ ܫܐܠܬ . ܐܠܐ
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܬܬܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܚܪܝܢܐ . ܫܕܪܬ ܡܛܠ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܕܣܝܡܐ . ܕܡܛܠܬܗ ܐܝܝ ܚܪܝܢܐ ܐܘܣܦܬ ܗܠܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܕܢܚܘܐ ܐܢܘܢ ⁹ܠܗܘ ܟܕ ܠܗܘܢ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܕܠܐ ¹0ܣܩܘܒܠܝܝܢ ܡܛܠ ܣ̇ܐܡ ܣܝܡܬܐ ⁸ܕܦܘܪܩܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܘܚܣܝܘܬܟ ܘܚܢܢ ܫܘܝܐܝܬ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬ XXXX ܢ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܒܪܝܐ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܕܕܒܪܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܕܟܝܢܐ̈ ܡܫܬܚܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܘܝܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܡܘܬܐ ⁵ܕܠܘܬ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܢܛܪܗ̇ ܒܝܕ ܡܛܠ ܒܟܝܢܗ ܡܝܘܬܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̣ܘܐ .
SevAnt:LuqJul ⁸ܕܒܪܚܡܬ X ¹ܪܓܬܐ ܕܡܟܘܠܬܐ ܡܣܠܝܬܐ ܒܨܒܝܢܗ ܐܬܟܪܗ ܡܛܠ ܗ̣ܘܐ ܕܬܬܢܛܪ . ܥܠ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܢܛܪ ܐܕܡ ܠܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܠܦܓܪܐ ܕܐܫܟܚܬ ܕܠܐ ܚܛܝܬܐܐܫܠܡܬܗ ܠܡܘܬܐ ܐ . ܝܟ ܡܢ ܡܛܠ ܗܘܬ . ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܝܬܝܐ ܗܘܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܕܐܚܪܢܐ X ¹ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ X ܒܣܪܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ . ܡܛܠ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܫܕܪ ⁵ܠܒܪܗ . ܠܐ ܬܣܒܪ
SevAnt:LuqJul ܒܣܪܗ ܕܡܪܢ . ܕܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܘܥܒܕܗ XX ܠܐ ܡܛܠ ܫXX ܩ X ܥܒܕܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܓܠܝܐܝܬ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ
SevAnt:LuqJul ܕܟܠ ܡܢ ܕܒܥܠܡܐ ܪܓܬܐ ܕܒܣܪܐ ܘܪܓܬܐ ܕܥܝܢܐ̈ ܫܘܒܗܪܐ ܡܛܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ . ܐܢ ܐܢܫ ܡܚܒ ܠܥܠܡܐ ܚܘܒܗ ܕܐܒܐ ܠܝܬ ܒܗ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܘܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘܐ . ܕܫܠܝܛ ܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܕܐܣܝܡܝܗ̇ ܘܫܠܝܛ ܡܛܠ ܢܨܒܐ ܗ̣ܘܐ . ܨܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܕܡܢ XXXܩ ܒܬܪ ܕܟܠ ܢܫܡܠܐ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܕܡܢܢ ܘܡܛܠܬܢ ܙܟ̣ܐ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܙܟ̣ܐ ܨܐܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܢܦܝܠܝܢ ܗܘܝܢ ܘܡܙܪܟܝܢ . ܐܬܚܝܠܢ ܘܙܟܝܢ .
SevAnt:LuqJul XX X ܕܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܕ . ܘܬܘܒ ܒܪ ܡܛܠ ܒܪ ܟܝܢܐ ܒܪܘ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܟܕ ⁸ܡܬܢܣܒ ܒܗ ܒܫܡܐ ܐܦ ܒܣܪܐ .
SevAnt:LuqJul ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܡܥܠܝܬܐ . ܡܡܫܚ ܗ̣ܘܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ⁷ܟܕ ܡܛܠ ܘܕܬܫܒܘܚܬܢ ܡܬܬܚܬܐ ܗ̣ܘܐ ܘܒܡ ܫܚܬܢ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܗܘܬ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܩܕܡ ܟܠ ܩܡ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗܟܢܐ ܡܬܐܡܪ ܕܐܬܒܪܝ ܡܛܠ --⁶ܡܢ ܚܕܝܘܬܐ X --⁵ܡܬܪܝܡܢܝܬܐ ܘܪܫܝܬܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܟܝܠ ܡܨܐ ܟܠ ܐܢܫ ܕܢܪܗܛ ܦܘܪܩܢܐ . - . ܡܛܠ ܟܠ ܩܡ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗܟܢܐ ܡܬܐܡܪ ܕܐܬܒܪܝ ܪܝܫ ܐܘܪܚܬ̈