simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܡܠܬܐ ܇ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܐܣܝܐܝܬ ܠܥܡܛܢܐ X ܡܚܪܪ ܡܛܠ ܡܕܢܚܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܂ ܦܫ̇ܩ ܠܢ ܗܟܝܠ ܐܢ ܗ̇ܢܗܢ ܕܚܫܘܟܝܢ ܗܘܘ
SevAnt:LuqGramm ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܨܐܕܝܢ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܝܬܐ ܃ ܡܛܠ ܆ ܟܕ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝ̇ܠܕܬ̇ ܐܠܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܕܬܣ̣ܬܒܪ ܕܗܠܝܢ ܕܩܘܪܝܠܘܣ ܟܬ̇ܒܐ ܃ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܣܡ̣ܬ̇ ܇ ܠܘ ܟܕ ܫܘܚܠܦܗܘܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܬܬܪܝܡ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܃
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܂ Xܘܝ̇ܝXܘܣ ܂ ܝ ܟܕ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܛܠ ܒܛܘܡܣܐ ܕ̇ܝܠܗ ܕܐܪܒܥܐ ܕܠܘܩܒܠ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ Xܒܡܫܝܚܐ ܇ ܕܦܓܪܐ ܕܨܝܕ X XX X ܐܠܗܘܬܗ ܕܡܠܬܐ̣ ܡܛܠ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܘܫܘܠܛܐ ܃ ܝXܘX ܇ ܕܚܘܝXܐ ܃ ܝ ܝX ܥܠܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܒܗ ܡܡܠܠ ܂ ܘܗ̣ܘ ܡܡܠܠ̣ ܢܘ ܒܚܕ ܙܢܐ ܡܛܠ ܘܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܒܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܡܠܠ ܂ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܬܬܝܕܥ ܕܒܬܚܦܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܝ ܐܠܗܘܬܐ ܡܛܫ̣ܝܐ ܗܘܬ ܆ ܒܪܬ ܡܛܠ ܨܝܕ ܥܡܕܐ ܐܬ̇ܐ ܗܘܐ ܕܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܕܪܗ̣ܛ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܗ ܆
SevAnt:LuqGramm ܝX ܕܟܝܢܐܝܬ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܇ ܘܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܢܗܘܐ ܡܛܠ ܩܢ̣ܐ ܠܗ ܇ 3]ܠܘ ܒܙܢܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܐ ܒܝܠܕܐ ܟܝܢܝܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܟܢܐ ܕܠܗ̇ܝ ܐܛܥܝ ܚܘܝܐ ܆ ܗܟܢܐ ܘܓܒܪܐܝܠ ܘܠܗܕܐ ܡܛܠ ܕܒܝܕ ܒܬܘܠܬܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܢܬ̣ܚܙܘܢ ܢܝܐ̈ ܂
SevAnt:LuqGramm ܡܕܡ ܆ ܟܝܢܐܝܬ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒܣܪܐ ܒܪܐ̣ ܡܛܠ ܒܪܐ ܀ ܨܝܕ ܡܛܠ ܡܣ̇ܩ ܠܗ ܕܐܡ̇ܪ ܪܫܝܥܐܝܬ ܆ X· Xܝ̇Xܣ ܂ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܪܦܝܘ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܟܕ ܛܒ ܒܪܬ ܩܠܐ ܦܠܝܚܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ Xܒܗ ܒܙܢܐ ܐܡ̣ܪ ܆ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܚܕ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܂ Xܝ̇ܝXXܣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܢܐ ܘܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܠܗ ܠܘܬ ܬܐܕܘܪܘܣ ܡܛܠ ܚܕ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܐ ܆ ܡܢܢ̇ ܕ ܠܢ ܘܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܀ XX
SevAnt:LuqGramm ܕܗܠܝܢ ܡܟܬܐ̈ ܘܡܕܒܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܆ ܠܘ ܨܝܕ ܛܟܣܐ ܡܛܠ ܨܐܕܘܗܝ ܙܒܢܐܝܬ ܡ̇ܦܚܡ ܒܚܘܫܒܐ ܇ X0ܡܒܣܪܐ ܘܕܠܐ ܒܣܕ ܆
SevAnt:LuqGramm 2ܗܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܠܡܐܡܪ ܇ ܐܠܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܡܛܠ ܐܪܝܢܘ̈ ܂ ܐܢܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ ܆ ܡܢܐ ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܚܫ̇ܘܫܘܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ ܆ ܘܕܠܐ ܫXܚܠ̇ܦܐ ܩܘܝ XX ܟܝܢܗ ܀ ܡܛܠ ܒܝܘܒܠܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘܐ ܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ̣
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܂ X ܙ ܝ ܘܗ̇ܘ ܕܚܐ̇ܪ ܘܗ̇ܘ ܕܚ̇ܙܐ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܂ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܚܣܡܐ ܂ ܚܣܡܐ ܓܝܪ ܪܚܝܩ ܗܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܐ ܂ ܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܂ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܬܓܠ̣ܝܬ̇ ܠܐ ܢܒܥܐ ܂ ܠܐ ܐܬܓܠ̣ܝܬ̇ ܓܝܪ ܠܘ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܡܕܚܝܐ̈ ܩܕܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܝܝ ܐܘܕܥ ܐܬܢܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡ ܡܛܠ ܕܝܢ ܨܝܕ ܢܘܛܪܐ ܚܬܝܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܡܣ̣ܩܝܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܥ̣ܒܕ
SevAnt:LuqGramm ܕܢܩܝܦܘܬ ܐ ܕܪܚܡܘܬܐ ܢܫܟܚܘܢ ܠܗܘܢ ܇ ܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܛܡܐܬ̈ ܐ ܡܛܠ ܕܒܐܣܟܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܚ̣ܕܝܘܬ ܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܫ ܀ ܘܝܣܛܘܪܝܘܣ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܫ ܠܗ̇ܘ ܡܛܠ ܟܕ ܕܝܢ ܕܝܕܘܪܘܣ ܟܬ̣ܒ ܃ Xܝܘܝ̇ܘܣ ܂ ܣ̇ܓܕܝܢܢ ܠܐܪܓܘܢܐ̈