simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܫܘܕܠܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܆ ܘܕܪܗ ܂ X ܙ Xܝ X ܥܠܝܡܝܐ ܕܐܬܠܝܛܐ ܡܛܠ ܇ ܠܕܘܒܪܗ ܕܐܢܛܘܢܝܘܣ ܪܒܐ ܐܟܬ̣ܒ ܂ ܟܕ ܝ ܡܫܬ̇ܥܐ ܓܝܪ
SevAnt:LuqGramm ܫܘܚܠܦܐ ܇ ܘܦܘXܓܐ ܡܥ̣Xܝܢܢ̣ Xܠ Xܢܬ ܩܠܐ̈ ܇ Xܝܟܢܐ ܡܛܠ ܡܪܓܫܢܘܬܗܝܢ ܆ ܡ̣ܒܥ ܒܝܕ ܠܫܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܥܘܡܩܐ ܂ Xܢܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܕܐܢܫܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܂ ܩ̣̇ܕܡ ܓܝܪ ܐܠܦ ܠܢ ܗ̣ܘ ܡܠܦܝܐ ܆ ܝX ܕܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܫܘܝܘܬ ܓܢܣܐ ܗ̇ܘ ܕܨܝܕ ܡܠܬܐ ܕܝܢ 2ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܐܬ̇ܒܣܪ ܡܛܠ ܘܟܝܢܐ ܃ ܚܘܒܢܐܝܬ ܘܐܝܟ ܕܒܫܘܬܦܘܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܫܘܥ Xܘ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܟܬ̇ܒ ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܆ ܐܬܕܟܪ ܠܝܫܘXܥ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܬܐܡܪ XܢܝܝܝXܢܝXܐ ܃ XXX ܡܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ ܆
SevAnt:LuqGramm ܫܘܬܦܘܬܐ̣ ܕܐܘܣܝܐ ܘܕܘܡܝܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܘܗ̇ܝ ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܚܕ ܢܘܗܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܬܝܕܥ ܐܟܚܕܐ ܘܡܬܗܝܡܢ ܇
SevAnt:LuqGramm ܫܝܢܐ ܕܥܕXܐ̈ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܢܬܦܪܫܢ̈ ܨܝܕ ܣܕܩܐ ܇ ܡܛܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܣܠܘܢܝܩܐ̣ Xܗܢܐ ܙܢܐ ܂ ܝܝ̈ ܂ Xܘܝ̇Xܘܣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܫܠܝܚܐ̣ ܗܠܝܢ ܂ XܝX XܝXܣX ܓܝܪ ܂ ܕܡܢ ܥܬܝܩܬܐ̈ ܪܪ ܃ ܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܐܬܢܣܝܘܣ ܢܘܟܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܬ̣ܢܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܒ̣ܕܝܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܫܡܐ ܕܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܕXܝXܝܗ ܡܪܢܐܝX ܐܢܢXܕܬ̇ ܐ ܕܩܢܘ̇ܡܐ ܡܛܠ ܟܝܢܝܬܐ ܇ ܫܡ̇ܥܝܢX ܕܐܘܣܝܐ ܡܫܬ̇ܡܗ ܡX ܡܠܦܢܐ̈ ܂ ܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܫܡܗܐ̈ ܃ ܟܡܐ 0ܕܨܐܕܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܣܘܟܠܐ ܗ̣ܝܢ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ ܠܐܢܫ ܠܡܩܪܐ ܘܦܪܨܘܢXܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܓܝܪ ܒܡܕܡ ܡܬ̇ܟܬܫܝܢܢ
SevAnt:LuqGramm ܫܡܘܐܝܠ ܇ ܕܒܗܝܢ ܐܝܬ ܘܡܫܝܚܘܬܗ ܕܕܘܝܕ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܫܚܗ ܡܛܠ X ܐܬܟ̇ܬܫ ܂ ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܬܫܥܝܬܐ ܡܟܬܒܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܫܩ̣ܠܐ̈ ܛܢܦܐ̈ ܘܝܘܬܪܢܐ̈ ܕܘܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܪܓܝܓܢ̈ ܡܛܠ ܕܐܪܡܝܐ ܆ ܟܕ ܟܢܫܐ ܛܡܐܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܣܓ̣ܝ ܃
SevAnt:LuqGramm ܫܪܪܐ ܆ ܘܕܡܬ̇ܟܬܫ ܠܘܩܒܠ ܣܘܢܕܘܣ X0ܬܐܒܠܝܬܐ ܘܬܪܝܨܬ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܘܕܡ̇ܨܚܐ ܘܡ̇ܠܦ ܐܝܟ ܕܒܚܫܐ ܝܬܝܕܐܝܬ ܘܠ ܘ
SevAnt:LuqGramm ܫܪܪܐ ܇ ܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܠܫܪܪܐ ܩ̇ܪܝܐ ܇ ܘܫܡܝܐ ܡ̇ܒܪܟ ܠܗ ܡܛܠ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܘܡܠܐܟܝܐ̈ ܘܫ̇ܡܝܢܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܒܥܙܪܐ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqGramm ܬܐܘܠܘܓܝܐ̣ ܇ ܥܡ̇ܠ ܗܘܢܢ ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܓܪܢܝܬ̈ ܐ ܇ ܡܛܠ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܡܪ
SevAnt:LuqGramm ܬܐܘܪܝܐ ܥܦܝܦܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܛܠ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ ܥܕܠܝܐ ܡܫܡܗܝܢ ܘܥܦܝܦܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܬܐܠܘܓܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬX ܃ ܘܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ · ܐܝܟ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒ ܟܬܒܗ ܐܚܪܢܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ ܆ ܐܠܐ̣ ܡܛܘܠ ܠܐ ܝ ܥܬܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܕ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܝܝ ܚܪܝܘܬܗܘܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܬ̇ܚܫܟܘ ܆ ܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܢ ܇ ܥܠ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡܪܟܒܐ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܐܬܘ ܕܓܪܝܓܘܪܘܣ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗ̈ ܬܐ ܘܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܇
SevAnt:LuqGramm ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܢ ܬܢ̇ܐ ܗ̇ܘܝܬ̣ ܐ̇ܡܪܬ ܂ ܕܚX ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܕܦܓ̇ܥܝܢ ܇ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܪܚܝܩ ܗܘ ܡܢ ܩXܠܐܓܪܢܘܬܐ ܂ ܟܕ ܓܝܪ