simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܘܝܘܠܝܘܣ ܐܠܗܝܐ ܡܛܠ ܬܘܩܢܫܗ ܪ-ܒܪܢܫܐ ܓܘ̇ܢܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܡܝܪܐ ܠܝ ܙܕܩܐܝܬ ܡܛܠ ܬܚܘܝܬܐ ܘܝܘܩܢܐ ܕܡܝܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܛܠ ܬܚܘܝܬܐ ܡܬܚܬܝܬܐ ܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܆ ܡܛܠ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܒܙܒܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܕ ܐܡܦܝܠܝܟܝܘܣ ܡܛܠ ܬܠܝܬ ܂ ܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܘܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܐܡܝܪ ܡܛܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ X ܩܕܝܫܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܕܠܘܩܒܠ ܐܪܝܢܘ̈ ܡܛܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܝ ܩܕܝܫܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ ܨܝܕ ܐܪܡܝܐ ܡܛܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܒܟܠ ܆ ܟܕ ܡܛܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܣܡ
SevAnt:LuqGramm ܚܐ ܇ ܘܕܡܐܬ ܡܛܠ ܬܢ ܒܒܣܪ ܇
SevAnt:LuqGramm ܃ ܘܡܨܝܢ ܠܡXܡܪ ܡܛܠ ܬܢܝܢܐ ܡܪܘܕܐ ܘܡܛܠ
SevAnt:LuqGramm ܐܘ ܓܪܡܛܝܩܐ ܆ ܡܛܠ ܬܪ-ܝܢ ܟܝ-ܢܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܝ ܪ ܂ ܡܛܠ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇
SevAnt:LuqGramm ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܬܪܝܢ̈ ܨܦܪܝܐ̈ ܘܨܦܪܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܇ ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܗ ܒܝ̣ܫܬܐ ܕܡܣܝܒܐ