simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܬܘܩܢܫܗ ܪ-ܒܪܢܫܐ ܓܘ̇ܢܝܐ ܆ ܡܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܠܐ ܡܫܡܠܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܩ̇ܕܡ ܡܬܬܣܝܡ ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܝܘܠܝܘܣ ܐܠܗܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܬܚܘܝܬܐ ܘܝܘܩܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܫ̇ܢܝܐ ܃ ܗܐ ܝܢ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܟܠܗ ܂ ܫ̇ܡܥ Xܘܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܗܢܐ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܠܝ ܙܕܩܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܬܚܘܝܬܐ ܡܬܚܬܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܗܠܩܢܐ ܘܐܝܘܒ ܃ ܡܕܡ ܡܬܚܬܝܐ ܡܛܠ ܃ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܬܚܙ ܢ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ
SevAnt:LuqGramm ܬܚܘܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܒܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܫܬܩܠܢ̈ ܆ ܡܛܠ ܠܡܣ̣ܒ ܀ · ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܆
SevAnt:LuqGramm ܬܠܝܬ ܂ ܘܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܗܟܢܐ ܂ ܟܣXܣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܠܗܝܢ ܘܗ̣ܘ ܡܛܠ ܣܝ̇ܡܐ X ܂ ܟܕ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܟܬܒ̣ ܨ ܂ ܕ ܐܡܦܝܠܝܟܝܘܣ
SevAnt:LuqGramm ܬܠܝܬܝܘܬܐ X ܩܕܝܫܬܐ ܪܕܐ ܇ ܘܟܕ ܘܠܐ ܚܕ ܫܘܚܠܦܐ ܐܚܪܢܐ ܡܛܠ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟ ܕܒܫܘܐܠܐ ܘܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܐܡܝܪ
SevAnt:LuqGramm ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܝ ܩܕܝܫܬܐ ܡܫܪܪ ܘܟܬ̇ܒ̣ ܗܟܢܐ ܂ ܝܣXܣ ܂ Xܘ ܡܛܠ ܐܬܢܣܝܘܣ ܆ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘܩܒܠ ܐܪܝܢܘ̈
SevAnt:LuqGramm ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܕܒܫܡܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܐܬܚܫܚ̣ ܗܟܢܐ ܂ ܡܛܠ ܠܗ ܓܝܪ ܆ ܕܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗ ܨܝܕ ܐܪܡܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܣܡ ܠܢ ܝ ܂ X Xܝ̇ X ܟܬܒܐ ܆ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ Xܝܠܗ̇ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ̣ ܗܟܢܐ ܂ ܐܬܢܣܝܘܣ ܐܒܐ ܪܒ ܒܟܠ ܆ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܬܢ ܒܒܣܪ ܇ ܘܕܠܒܪ ܡX ܡܘܬܐ ܡܬ ܂ ܕܥ ܐܠܗܐܝܬ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢ ܘ ܡܛܠ ܃ ܘܕܡ̇ܩܘܐ ܠܐ ܢܟܝܣܐ ܇ ܠܚܕ ܘܠܗ ܟܕ ܠܗ ܡܫܝ ܚܐ ܇ ܘܕܡܐܬ
SevAnt:LuqGramm ܬܢܝܢܐ ܡܪܘܕܐ ܘܡܛܠ ܗ̇ܝܘܢ ܝX ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܃ ܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܒ̇ܪܘܚܐ ܕܦܘܠܘܣ ܗܘܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܃ ܘܡܨܝܢ ܠܡXܡܪ
SevAnt:LuqGramm ܬܪ-ܝܢ ܟܝ-ܢܐ ܆ ܒܥܝ-ܕܠܘܗܝ ܕܥܠ ܩܦܠܐܐ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܆ ܟܕ ܡܛܠ Xܘܐ ܃ Xܘ ܕܡܝܬܪܐܝܬ ܐܝܟ ܦܣܩܐ ܕܝܠܟ ܝܝ ܐܘ ܓܪܡܛܝܩܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܕܘ ܣܡ̣ܢܢ ܂ Xܝ̣ܘܝ̇ܝX ܂ ܡܛܠ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܢܬ ܣܗ̣ܕܬ ܗܝ̇ ܡܫܬܒܚܢܝܬܐ ܒܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܪ ܂
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢ̈ ܨܦܪܝܐ̈ ܘܨܦܪܐ̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܡܦܠܓܢ̈ ܒܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܘܠܒܪ ܡܢ ܚܫܐ ܆ ܘܒܡܘܬܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܀ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܬܪܥܝܬܗ ܒܝ̣ܫܬܐ ܕܡܣܝܒܐ ܇ ܘܕܡܠܦܢܘܗܝ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܣܦܝܩܬܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܗ̣ܘܬ Xܢ ܡܣܬܠܝܢܘܬܗ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܇