simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm Xܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܢ ܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܂ ܕܐܦ ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܡܛܠ ܬܘܒ ܐܝܟ XܝXܥܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܐ ܆ ܐܠܐ 1ܡܠܝܠܐ ܘ ܗ̣ܘܐ ܆
SevAnt:LuqGramm Xܡܢ ܂ ܐ Xܢܠ ܆ ܘܟX XXXܝXX ܡܢܐ ܡXܪܨ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠX ܡܛܠ XX ܇ ܡܠܝܐ ܓܝܪ ܐܝXܘX ܘX ܐܝܟܢܐ̇ Xܩ̇ܕܡܢܢ Xܝܢ ܂
SevAnt:LuqGramm Xܡܫܚܠܦܢ̈ ܒܐܘܣܝܐ ܐܠܗܘܬX ܘܐܢܫܘܬܐ ܕܡܢܗܝX ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܡܬ̇ܟܬܫܝܢ ܕܢܥܠܘܢ ܦܘܠܓܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܂ ܐܠܐ̣ ܠܘ
SevAnt:LuqGramm · ܕܐܚܪܬܐ ܘܐܚܪܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܗ̣ܘ ܦܪܘܩܐ ܆ ܝX X ܡܛܠ ܇ ܐܝܬ ܠܡ̇ܦܪ-ܫܘ ܘܠܡ̇ܦܠܓܘ ܘܠܡܬܒܝܢܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܃
SevAnt:LuqGramm · ܗܕܐ ܘܠܛܝܒܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܂ ܚܠܦ ܓܝܪ X ܗ̇ܢܘܢ ܡܛܠ ܕܪܒܐ ܬܘܒ ܆ ܡܛܠܬܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܝ ܕܬܬܦܪܩ ܆
SevAnt:LuqGramm ܂ X XX ܕܦܘܡܟ ܠܐ ܡܬܟܚܕܢܐ ܢܣܬܟܪ ܇ ܓܘܡܨܐ ܓܝܪ ܥܡܝܩܐ ܡܛܠ ܕܝܠܗܝܢ XX Xܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܟܗܝܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܕܪܚ̣̇ܡ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐ ܣܪܐܝܠ ܀ ܘܬܘܒ ܢܢ̣Xܘܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܠܥܠ ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܬܢܣܒ̣ ܘܗ̇ܝ X ܕܒܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡܝܪܐ ܇ ܚ̇ܪܘ ܫܡܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܙ Xܝ X ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܟܕ ܠܘܬ ܐܘܠܘܓܝܘܣ ܟܬ̇ܒ ܡܛܠ ܢܘܕܐ̣ ܚܕ ܝ ܕܐܝܩܪܐ X ܂ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܝܢ̣ ܩܢܘܡܐ̈ ܬܪܝܢܐ̈ ܝ ܀
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܙ ܇ ܝX X ܗܕܐ ܐܦ ܐܢܐ ܐ̇ܡܪܬ ܕܒܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܐܪܝܢܘ̈ ܡܛܠ ܡܕܡ ܇ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܛܘܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܡܠܬܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܝ ܕܝܠ̣ܦܢܢ ܡܢܗܘܢ ܇ ܕܠܡܫܝܚܐ ܫ̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܐ ܡܛܠ ܂ ܕܟܕ ܢܩ̇ܦܝܢܢ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܝܝX ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗ̇ܘ ܥܘ̇ܠܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܆ ܟܬ̇ܒ ܒܣ̇ܝܡܐ ܝ ܡܛܠ ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܕܒܚܘܫܒܐ ܢܐܡܪ ܕܡ̇ܦܪܫ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟ̇ܠܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܂ XXX X ܕܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܬܗܘܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ X ܡܛܠ ܟܕ ܐܬ̣ܐ ܫܘܡܠܝܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܇ ܘܗ̣ܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܂ Xܝ X ܩXܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܂ ܘܒܗ̇ܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܡܛܠ ܥܘܗ̇ܕܢܗ ܆ 0ܝ ܘܒܦܦܪܓܡܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܦܣܘܣ ܃
SevAnt:LuqGramm ܂ ·ܙܝܝ X ܕܐ̇ܡܪܬ ܕܡܢ ܒܬܪ ܣܦܝܩܘܬ ܒܢܬ̈ ܩܠܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܡܛܠ ܟܬ̣ܒ ܃ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢܬܐ ܡܢܗ̣ ܟܕ ܠܘܬܝ ܡܬ̇ܚ ܡܠܬܗ ܗܟܢܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܂ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܦܪܩܝܢ ܆ ܡܩ̇Xܡ ܨܐ̇ܪ ܪܘܚܐ ܂ ܡܛܠ ܇ ܐܢ ܐܠܗܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܕܪܥܗ ܕܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܣ̇ܒܠ ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܠܝܢ ܕܡܪܫܥܝܢ ܓܘܡܕܢܐܝܬ ܘܐܡ̇ܪܐ ܃ ܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܃ ܡܛܠ ܂ ܘܗ̇ܝ ܐܡ̣ܪܬ ܒܬܪܥܝܬܟ ܃ ܝܝ ܐܝܕܐ ܕܡܠܬܐ ܢܒܝܐܝܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܐ̇ܝܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܗ̣ܘܘ ܆ ܕܢܗܝ̇ܡܢ ܒܐܠܗܐ ܘܢܩܘܐ ܒܚܘܒܗ ܆ ܐܘ ܡܛܠ ܣܟ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܫ ܃ ܘܠܐ ܚܕܐ ܥܠܬܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘܘ ܃
SevAnt:LuqGramm ܐܒܐ ܓܝܪ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܡܫܡܠܝܐ ܡܠܦܐ ܡܛܠ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܕܒܝ̣ܫܐܝܬ ܐܡ̣ܪܬ̇ ܣܘܢܘܕܘܣ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܂
SevAnt:LuqGramm ܐܒܐ ܚܝ ܒܪܐ ܆ ܙ ܡXܘܠ ܐܚܪܢܐ̣ ܘܠܘ ܡܛܠܬܗ ܚܝ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܘܠܘ ܒܐܠܗܘܬܐ ܗܠܝܢ ܙܕܩ̇ ܕܢܣܬ̇ܟܠ ܀ X Xܟ ܂ ܐܢ
SevAnt:LuqGramm ܐܒܐ ܚܝ ܒܪܐ ܆ ܡ ܛܠ ܐܚܪܢܐ ܘܠܘ ܡܛܠܬܗ ܚܝ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܡܛܠ ܗܟܝܠ̣ ܘܠܘ ܒܐܠܗܘܬܐ ܙܕܩ̇ ܕܗܠܝܢ ܢܣܬ̇ܟܠ ܀ ܘXܘܟ ܂ ܐܢ