simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܠܗ ܥܠ̣ܬܐ ܂ ܡܛܠ - ܝXܢܠ ܃
SevAnt:LuqGramm ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܟܕ ܡܛܠ 1ܒܪܢܫܢ ܆ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܇ ܡܛܠ 2ܗܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܟܬܒ ܐܢܬ ܇ ܡܛܠ X ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܆ ܡܛܠ X ܕܐܦ ܚܢܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܐܡܪ ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܡܛܠ X ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܡܢ Xܡܫܡܠܝܘܬܗ ܆ ܡܛܠ X ܕܫܒܝܚܐܝܬ ܘܠܗܠ
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܡ̇ܪܦܐ ܐܢܐ ܡܛܠ X ܗ̇ܝ ܕܠܒܪ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܂ ܡܛܠ X ܙ ܝܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܙܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܪܝܘܣ ܇ ܡܛܠ X ܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܕܡܪܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܟܬ̇ܒܬ ܗܟܝܠ ܡܛܠ X ܣܘܥܪܢܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܇ ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ XX XXܝܘXܐ̣ ܀
SevAnt:LuqGramm ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܛܠ XX ܗ̇ܝ ܕܛܘܒܝܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܐܢܐܝܬ ܘܕܚܝ ܡܛܠ Xܒܐ ܐܡ̇ܪ ܇
SevAnt:LuqGramm ܕܣܘܢܘܕܘܣ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܃ ܡܛܠ Xܒܗܝܢ ܟܕ ܒܗܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܝ ܕܝ̇ܬܐ ܂ ܡܛܠ Xܕܐ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̣ܓܒܠ ܒܡܪܒܥܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ ܡܛܠ Xܘ ܥܒܘXܐ ܕܟܠ
SevAnt:LuqGramm ܠܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܡܛܠ Xܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܃
SevAnt:LuqGramm ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܛܠ Xܝ ·ܫܘܐ ܒܐܘܣXܐ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܕܚܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ Xܝ ܕܢܫܪܐ ܠܡܘܬܐ