simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] . ܘܐܦ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܟܠ ܥܡܐ
P:Sam [AB] ܥܡ ܥܒܕܟ : ܡܛܠ ܕܒܩܝܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܥܠܬ
P:Sam [AB] ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܓܕܫܐ ܗܘ
P:Sam [AB] ܢܣܒܬ ܒܐܝܕܝ : ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܠܟܐ
P:Sam [AB] ܕܪܘܓܙܗ ܒܥܡܠܝܩ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܥܒܕ
P:Sam [AB] ܩܕܡܝܟ ܘܐܟܘܠ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܢܛܝܪ
P:Sam [AB] ܘܕܚܠܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ : ܕܐܬܐ
P:Sam [AB] ܫܕܪ ܕܒܪܝܗܝ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܗܦܘܟ ܥܕܡܐ
P:Sam [AB] ܦܪܩܬܗ ܘܡܝܬ : ܡܛܠ ܕܣܐܒ ܗܘܐ ܓܒܪܐ
P:Sam [AB] ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ
P:Sam [AB] ܕܐܡܪܝܢ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܟ
P:Sam [AB] ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܛܠ ܕܐܬܒܝܐ ܥܠ ܚܡܢܘܢ
P:Sam [AB] ܒܪܝ ܕܘܝܕ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܒܐܫ ܠܟ
P:Sam [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ : ܡܛܠ ܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ .
P:Sam [AB] : ܩܘܡ ܡܫܘܚܝܗܝ ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܗܘ .
P:Sam [AB] ܗܘܐ ܒܡܚܢܝܡ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܪܒܐ
P:Sam [AB] ܘܐܡܪ ܫܕܪܝܢܝ ܡܛܠ ܕܕܒܚܬܐ ܕܫܪܒܬܐ ܐܝܬ
P:Sam [AB] ܘܠܐ ܡܦܨܝܢ̈ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܣܪܝܩܬܐ̈ ܐܢܝܢ .
P:Sam [AB] ܕܒܠܒܟ ܥܒܕ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܥܡܟ .
P:Sam [AB] ܠܐ ܒܢܝ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ