simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܠܐ ܣܠܩܬ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܠܒܥܠܗ̇ :
P:Sam [AB] ܚܣ ܠܟ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܕܥ ܐܕܥ
P:Sam [AB] ܚܘܬ ܠܩܥܝܠܐ : ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܡܫܠܡ ܐܢܐ
P:Sam [AB] ܕܚܙܐ ܐܢܫܐ : ܡܛܠ ܕܐܢܫܐ ܚܙܐ ܒܥܝܢܐ̈
P:Sam [AB] ܩܕܡܝܟ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ
P:Sam [AB] ܬܬܦܬܠ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܡܐ ܡܣܟܢܐ
P:Sam [AB] ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܡܢܝ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܦܪܥܬܢܝ ܛܒܬܐ
P:Sam [AB] ܘܒܪܘܡܐ ܕܩܘܡܬܗ . ܡܛܠ ܕܐܣܠܝܬܗ . ܠܐ
P:Sam [AB] ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܘܬܝ ܡܬܚܫܒܐ
P:Sam [AB] ܐܘ ܡܘܪܢܝܬܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܝܦܝ ܐܦ
P:Sam [AB] ܘܓܠܐ ܠܝ . ܡܛܠ ܕܐܩܝܡ ܒܪܝ ܠܥܒܕܝ
P:Sam [AB] ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܐܪܓܙܘ ܓܒܪܐ̈ ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܩܕܡܝ : ܡܛܠ ܕܐܫܟܚ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝ̈
P:Sam [AB] . ܢܣܩ : ܡܛܠ ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] ܣܩ ܒܬܪܝ : ܡܛܠ ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] ܠܒܟ ܥܠܝܗܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܫܬܟܚܝ̈ . ܘܕܡܢ
P:Sam [AB] ܘܐܚܕ ܒܗ : ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܛܘ ܠܗܘܢ ܬܘܪܐ̈
P:Sam [AB] ܠܝܘܡܐ ܕܡܝܬ : ܡܛܠ ܕܐܬܐܒܠ ܫܡܘܐܝܠ ܥܠ
P:Sam [AB] ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܛܠ ܕܐܬܒܝܐ ܥܠ ܚܡܢܘܢ