simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܗܐ ܐܦ ܫܐܘܠ ܒܢܒܝܐ̈ . ܘܥܪܩ ܕܘܝܕ ܡܢ ܝܘܢܬ ܡܛܠ ܩܕܡ ܫܡܘܐܝܠ : ܘܢܦܠ ܥܪܛܠ ܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܗܘ ܘܟܠܗ ܠܠܝܐ :
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܐܢܬ ܬܕܥ ܡܕܡ ܕܢܥܒܕ ܥܒܕܟ : ܘܐܡܪ ܐܟܝܫ ܠܕܘܝܕ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܬܦܘܩ ܠܡܫܪܝܬܐ : ܐܢܬ ܘܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܟ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܟܝܫ :
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܐܬܪܥܝ ܥܒܕܟ ܒܠܒܗ : ܠܡܨܠܝܘ ܩܕܡܝܟ : ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ . ܡܛܠ : ܓܠܝܬ ܠܐܕܢܗ ܕܥܒܕܟ : ܘܐܡܪܬ ܕܐܒܢܐ ܠܟ ܒܝܬܐ :
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܗܘܬ ܠܡܬܠܐ : ܕܗܐ ܐܦ ܫܐܘܠ ܒܢܒܝܐ̈ . ܘܓܡܪܘ ܠܡܬܢܒܝܘ ܡܛܠ ܐܦ ܫܐܘܠ ܒܢܒܝܐ̈ . ܘܥܢܐ ܓܒܪܐ ܡܢ ܬܡܢ ܘܐܡܪ : ܡܢܘ ܐܒܘܗܝ :
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܗܘܬ ܨܢܩܠܓ ܠܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܘܗܘܐ ܡܛܠ ܕܡܠܟܘܬܐ ܥܡܟ . ܘܝܗܒ ܠܗ ܐܟܝܫ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܠܨܢܩܠܓ :
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܐܡܪ ܐܡܪܬ : ܡܛܠ ܕܬܓܒܘܢ ܡܢ ܪܝܫ ܟܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ̈ : ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܝ .
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܐܬܐ ܠܦܬܘܪܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܐܬܚܡܬ ܪܘܓܙܗ ܕܫܐܘܠ ܘܐܡܪ ܡܛܠ ܠܝ : ܐܚܝ : ܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܐܙܠ ܐܚܙܐ ܠܐܚܝ̈ :
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܕܪܟܝܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܕܓܘܢ : ܘܟܠ ܕܥܐܠܝܢ ܥܠ ܐܣܟܘܦܬܐ ܡܛܠ ܦܣܝܩܢ̈ ܥܠ ܐܣܟܘܦܬܐ ܕܬܪܥܐ : ܘܓܘܫܡܗ ܕܕܓܘܢ ܐܫܬܚܪ .
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܢܛܘܪܐ ܐܥܒܕܟ ܠܪܝܫܝ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܘܫܡܘܐܝܠ ܡܝܬ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܬ ܬܕܥ ܡܕܡ ܕܢܥܒܕ ܥܒܕܟ : ܘܐܡܪ ܐܟܝܫ ܠܕܘܝܕ :
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܥܒܕ ܠܟ ܡܪܝܐ ܝܘܡܢܐ . ܘܢܫܠܡ ܡܪܝܐ ܐܦ ܡܛܠ ܫܡܥܬ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܥܒܕܬ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ ܒܥܡܠܝܩ .
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܩܪܐ ܫܡܗ ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܒܥܠ ܦܪܨܝܡ . ܘܫܒܩܘ ܬܡܢ ܡܛܠ : ܬܪܥ ܡܪܝܐ ܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܩܕܡܝ ܐܝܟ ܬܘܪܥܬܐ ܕܡܝܐ̈ :
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܩܪܐܘܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܗܝ ܣܢܥܪ ܦܠܓܘܬܐ . ܘܣܠܩ ܕܘܝܕ ܡܢ ܬܡܢ ܡܛܠ . ܘܗܦܟ ܫܐܘܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠ ܠܐܘܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ :
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܪܒ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܟ : ܘܠܝܬ ܐܠܗ ܠܒܪ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܠܒܟ ܥܒܕܬ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܠܡܘܕܥܘ ܠܥܒܕܟ .
P:Sam [AB] ܝܘܢܬܢ . ܘܠܒܝܬ ܫܐܘܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܕܫܡܗ ܨܝܒܐ : ܡܛܠ : ܐܝܬ ܟܝ ܐܢܫ ܕܐܫܬܚܪ ܡܢ ܕܒܝܬ ܫܐܘܠ : ܐܥܒܕ ܥܠܘܗܝ ܪܚܡܐ̈
P:Sam [AB] ܝܘܢܬܢ ܐܒܘܟ : ܘܡܦܢܐ ܐܢܐ ܠܟ ܟܠܗܝܢ ܚܩܠܬܐ̈ ܕܫܐܘܠ ܐܒܘܟ ܡܛܠ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ ܠܐ ܬܕܚܠ : ܡܛܠ ܕܥܒܕ ܐܢܐ ܥܡܟ ܛܝܒܘܬܐ :
P:Sam [AB] ܡܘܡܬܗ ܕܡܪܝܐ ܕܗܘܬ ܒܝܢܬܗܘܢ : ܒܝܬ ܕܘܝܕ ܠܝܘܢܬܢ ܒܪ ܡܛܠ : ܐܢܐ ܐܬܠ . ܘܚܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܝܘܢܬܢ ܒܪ ܫܐܘܠ :
P:Sam [AB] ܡܢܐ ܐܬܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܥܒܕܗ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܡܙܒܢ ܡܢܟ ܡܛܠ . ܘܢܦܠ ܐܪܢ ܘܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ :
P:Sam [AB] ܡܢܐ ܠܐ ܐܬܐ ܒܪ ܐܝܫܝ : ܠܐ ܐܬܡܠܝ ܘܠܐ ܝܘܡܢܐ : ܠܠܚܡܐ . ܡܛܠ : ܘܐܬܦܩܕܬ ܕܘܟܬܗ ܕܕܘܝܕ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܝܘܢܬܢ ܒܪܗ :
P:Sam [AB] ܦܬܓܡܝܟ̈ . ܘܐܝܟ ܠܒܟ ܥܒܕܬ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܠܡܘܕܥܘ ܡܛܠ ܕܘܝܕ ܕܢܐܡܪ ܠܟ : ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܗ ܠܥܒܕܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ :
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܘܡܛܠ ܒܝܬܐ ܕܕܡܐ : ܥܠ ܕܩܛܠ ܠܓܒܥܘܢܝܐ̈ . ܘܩܪܐ ܡܛܠ : ܫܢܬܐ ܒܬܪ ܫܢܬܐ . ܘܒܥܐ ܕܘܝܕ ܡܢ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ :