simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܐܟܠ ܥܡܐ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܒܙܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܐܫܟܚ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܐܪܥܐ : ܚܙܘ ܕܢܗܪ ܥܝܢܝ̈ ܕܛܥܡܬ ܩܠܝܠ ܡܢ ܕܒܫܐ ܗܢܐ . ܘܐܦ
P:Sam [AB] ܕܒܩܝܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܥܠܬ ܠܥܒܕܟ ܥܡܟ . ܘܐܢ ܐܝܬ ܠܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܡܛܠ : ܕܥ ܕܓܪܡܬ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܠܘܬܗ . ܘܥܒܕ ܛܝܒܘܬܐ ܗܕܐ ܥܡ ܥܒܕܟ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܪ ܕܓܕܫܐ ܗܘ : ܕܠܡܐ ܕܟܐ ܗܘ : ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܟܐ . ܡܛܠ : ܘܐܬܦܩܕܬ ܕܘܟܬܗ ܕܕܘܝܕ . ܘܠܐ ܐܡܪ ܫܐܘܠ ܡܕܡ ܒܝܘܡܐ ܗܘ :
P:Sam [AB] ܕܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܠܟܐ ܡܣܪܗܒ . ܘܐܡܪ ܟܗܢܐ : ܣܝܦܗ ܕܓܘܠܝܕ ܡܛܠ ܡܘܪܢܝܬܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܝܦܝ ܐܦ ܡܘܪܢܝܬܝ ܠܐ ܢܣܒܬ ܒܐܝܕܝ :
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܥܒܕ ܠܟ ܡܪܝܐ ܝܘܡܢܐ . ܘܢܫܠܡ ܡܪܝܐ ܐܦ ܡܛܠ ܫܡܥܬ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܥܒܕܬ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ ܒܥܡܠܝܩ .
P:Sam [AB] ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܢܛܝܪ ܠܟ . ܘܐܟܠ ܫܐܘܠ ܥܡ ܫܡܘܐܝܠ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܡܛܠ : ܘܣܡ ܩܕܡ ܫܐܘܠ : ܘܐܡܪ ܗܐ ܕܐܫܬܚܪ : ܣܝܡ ܩܕܡܝܟ ܘܐܟܘܠ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܪܝܢ : ܕܐܬܐ ܐܠܗܐ ܠܡܫܪܝܬܐ : ܘܐܡܪܘ : ܘܝ ܠܢ : ܕܠܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܘܝܕܥܘ ܕܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܬ ܠܡܫܪܝܬܐ . ܘܕܚܠܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ :
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܐܗܦܘܟ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܠܗܪܟܐ . ܘܫܕܪ ܐܝܬܝܗ : ܘܗܘ ܣܡܩܪܝ ܡܛܠ : ܘܗܐ ܪܥܐ ܥܢܐ̈ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܐܝܫܝ : ܫܕܪ ܕܒܪܝܗܝ :
P:Sam [AB] ܕܣܐܒ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܘܝܩܪ . ܘܗܘ ܕܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܠܒܣܬܪܗ ܥܠ ܝܕ ܬܪܥܐ : ܘܐܬܬܒܪܬ ܦܪܩܬܗ ܘܡܝܬ :
P:Sam [AB] ܕܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ ܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ܡܘܬܐ : ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ : ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ .
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܟ ܐܣܠܝܘ . ܐܠܐ ܠܝ ܐܣܠܝܘ ܕܠܐ ܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܛܠ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܫܡܘܐܝܠ ܫܡܥ ܒܩܠܗ ܕܥܡܐ : ܠܟܠ ܕܐܡܪܝܢ ܠܟ :
P:Sam [AB] ܕܐܬܒܝܐ ܥܠ ܚܡܢܘܢ ܕܡܝܬ . ܘܝܕܥ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܕܐܬܪܥܝ ܡܛܠ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܬܬܘܝ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ :
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܐܒܐܫ ܠܟ ܬܘܒ . ܚܠܦ ܕܝܩܪܬ ܢܦܫܝ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܝܘܡܢܐ : ܗܐ ܡܛܠ ܒܛܘܪܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ : ܚܛܝܬ : ܗܦܘܟ ܒܪܝ ܕܘܝܕ :
P:Sam [AB] ܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܘܐܣܩ ܠܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܛܠ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܕܒܪܟ ܡܪܝܐ ܠܥܘܒܪ ܐܕܘܡ : ܘܠܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ :
P:Sam [AB] ܕܗܢܐ ܗܘ . ܘܢܣܒ ܫܡܘܐܝܠ ܩܪܢܐ ܕܡܫܚܐ : ܘܡܫܚܗ ܒܓܘ ܡܛܠ : ܘܫܦܝܪ ܚܙܘܗ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܩܘܡ ܡܫܘܚܝܗܝ
P:Sam [AB] ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܪܒܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪܙܠܝ : ܐܦ ܐܢܬ ܥܒܪ ܥܡܝ : ܡܛܠ ܗܘܐ ܫܢܝܢ̈ . ܘܗܘ ܬܪܣܝ ܗܘܐ ܠܡܠܟܐ ܟܕ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܡܚܢܝܡ :
P:Sam [AB] ܕܕܒܚܬܐ ܕܫܪܒܬܐ ܐܝܬ ܠܢ ܒܩܪܝܬܐ : ܘܦܩܕܢܝ ܘܐܡܪ ܠܝ : ܐܚܝ ܡܛܠ ܐܫܬܐܠ ܡܢܝ ܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܠܚܡ ܩܪܝܬܗ . ܘܐܡܪ ܫܕܪܝܢܝ
P:Sam [AB] ܕܣܪܝܩܬܐ̈ ܐܢܝܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ ܡܛܠ ܫܡܗ ܪܒܐ : ܡܛܠ ܬܤܛܘܢ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ : ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ . ܘܠܐ ܡܦܨܝܢ̈ ܠܟܘܢ
P:Sam [AB] ܕܡܪܝܐ ܥܡܟ . ܒܗ ܒܠܠܝܐ ܗܘ ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܢܬܢ ܢܒܝܐ ܡܛܠ ܝܬܒ ܒܓܘ ܝܪܝܥܬܐ̈ . ܘܐܡܪ ܢܬܢ ܠܡܠܟܐ : ܟܠ ܕܒܠܒܟ ܥܒܕ :
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ ܫܡܥܐ ܗܢܐ : ܕܫܡܥ ܐܢܐ ܕܡܒܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ : ܕܫܡܥ ܐܢܐ ܛܒܟܘܢ ܒܝܫܐ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܒܢܝ̈ :