simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܐܡܪܬ ܠܒܥܠܗ̇ : ܥܕܡܐ ܕܢܬܚܣܠ ܛܠܝܐ : ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܡܛܠ ܠܡܕܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܕܒܚܐ̈ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܕܢܕܪܗ . ܘܚܢܐ ܠܐ ܣܠܩܬ :
P:Sam [AB] ܕܐܢ ܡܕܥ ܐܕܥ ܕܓܪܡܬ ܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܝ : ܐܬܐ ܠܘܬܟ ܡܛܠ ܐܢܬ : ܘܠܘܬ ܐܒܘܟ ܠܐ ܬܘܒܠܢܝ . ܘܐܡܪ ܝܘܢܬܢ ܚܣ ܠܟ .
P:Sam [AB] ܕܐܢܐ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܡܛܠ ܒܐܠܗܐ : ܘܥܢܝܗܝ ܡܪܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܩܘܡ ܚܘܬ ܠܩܥܝܠܐ :
P:Sam [AB] ܕܐܢܫܐ ܚܙܐ ܒܥܝܢܐ̈ : ܘܡܪܝܐ ܚܙܐ ܒܠܒܐ . ܘܩܪܐ ܐܝܫܝ ܡܛܠ ܕܩܘܡܬܗ . ܡܛܠ ܕܐܣܠܝܬܗ . ܠܐ ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܚܙܐ ܐܢܫܐ :
P:Sam [AB] ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܠܠܬ : ܘܡܢ ܒܘܪܟܬܟ ܢܬܒܪܟ ܒܝܬ ܥܒܕܟ ܡܛܠ ܗܕܐ . ܡܟܝܠ ܫܪܐ ܘܒܪܟ ܒܝܬܗ ܕܥܒܕܟ : ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝܟ ܠܥܠܡ .
P:Sam [AB] ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܓܠܝܬ ܠܐܕܢܗ ܡܛܠ . ܘܒܝܬܗ ܕܥܒܕܟ ܕܘܝܕ : ܢܗܘܐ ܡܬܩܢ ܩܕܡܝܟ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ .
P:Sam [AB] ܕܐܢܬ ܥܡܐ ܡܣܟܢܐ ܬܦܪܘܩ : ܘܥܝܢܐ̈ ܪܡܬܐ̈ ܬܡܟܟ . ܐܢܬ ܡܛܠ ܬܗܘܐ ܬܡܝܡ . ܘܥܡ ܓܒܝܐ ܬܗܘܐ ܓܒܐ : ܘܥܡ ܥܩܝܡܐ ܬܬܦܬܠ .
P:Sam [AB] ܕܐܢܬ ܦܪܥܬܢܝ ܛܒܬܐ : ܘܐܢܐ ܦܪܥܬܟ ܒܝܫܬܐ . ܘܐܢܬ ܚܘܝܬ ܡܛܠ ܫܐܘܠ ܩܠܗ ܘܒܟܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ : ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܡܢܝ
P:Sam [AB] ܕܐܣܠܝܬܗ . ܠܐ ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܚܙܐ ܐܢܫܐ : ܡܛܠ ܕܐܢܫܐ ܚܙܐ ܡܛܠ ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܠܐ ܬܚܘܪ ܒܚܙܘܗ ܘܒܪܘܡܐ ܕܩܘܡܬܗ .
P:Sam [AB] ܕܐܦ ܒܪܘܬܝ ܡܬܚܫܒܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ . ܘܥܪܩܘ ܒܪܘܬܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܚܪܢܐ ܪܟܒ : ܒܢܝ̈ ܪܡܘܢ ܒܪܘܬܝܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ :
P:Sam [AB] ܕܐܦ ܣܝܦܝ ܐܦ ܡܘܪܢܝܬܝ ܠܐ ܢܣܒܬ ܒܐܝܕܝ : ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܡܛܠ ܕܘܝܕ ܠܐܚܝܡܠܟ ܠܝܬ ܗܪܟܐ ܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ܣܝܦܐ ܐܘ ܡܘܪܢܝܬܐ :
P:Sam [AB] ܕܐܩܝܡ ܒܪܝ ܠܥܒܕܝ ܥܠܝ ܟܡܐܢܐ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ . ܘܥܢܐ ܕܘܐܓ ܡܛܠ ܕܒܪܝ ܕܥܡ ܒܪ ܐܝܫܝ : ܘܠܝܬ ܕܟܐܒ ܠܗ ܡܢܟܘܢ ܥܠܝ ܘܓܠܐ ܠܝ .
P:Sam [AB] ܕܐܪܓܙܘ ܓܒܪܐ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܫܡܘܐܝܠ ܛܠܝܐ ܡܫܡܫ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܛܠ ܐܢܐ ܒܩܛܝܪܐ . ܘܗܘܬ ܚܛܝܬܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܪܒܐ ܛܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ :
P:Sam [AB] ܕܐܫܟܚ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝ̈ . ܘܡܐ ܕܗܘܝܐ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ ܒܝܫܬܐ ܡܛܠ ܡܐܢܐ̈ . ܘܫܠܚ ܫܐܘܠ ܠܐܝܫܝ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܢܩܘܡ ܕܘܝܕ ܩܕܡܝ :
P:Sam [AB] ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܒܐܝܕܢ : ܗܕܐ ܠܢ ܐܬܐ . ܘܐܬܓܠܝܘ ܡܛܠ ܘܠܐ ܢܣܩ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܢ ܣܩܘ ܠܘܬܢ . ܢܣܩ :
P:Sam [AB] ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܣܠܩ ܝܘܢܬܢ ܥܠ ܡܛܠ ܦܬܓܡܐ . ܘܐܡܪ ܝܘܢܬܢ ܠܫܩܠ ܡܐܢܘܗܝ̈ : ܣܩ ܒܬܪܝ :
P:Sam [AB] ܕܐܫܬܟܚܝ̈ . ܘܕܡܢ ܗܝ ܟܠܗ̇ ܪܓܬܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܠܐ ܐܢ ܡܛܠ ܠܟ : ܝܘܡܢܐ ܗܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܠܐ ܬܣܝܡ ܠܒܟ ܥܠܝܗܝܢ :
P:Sam [AB] ܕܐܫܬܡܛܘ ܠܗܘܢ ܬܘܪܐ̈ . ܘܐܬܚܡܬ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܒܥܐܙܐ : ܡܛܠ ܬܩܢܐ̈ . ܘܐܘܫܛ ܥܐܙܐ ܐܝܕܗ ܥܠ ܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܚܕ ܒܗ :
P:Sam [AB] ܕܐܬܐܒܠ ܫܡܘܐܝܠ ܥܠ ܫܐܘܠ . ܘܡܪܝܐ ܐܬܬܘܝ ܥܠ ܕܐܡܠܟ ܡܛܠ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܫܡܘܐܝܠ : ܠܡܚܙܝܗ ܠܫܐܘܠ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܝܬ :
P:Sam [AB] ܕܐܬܒܝܐ ܥܠ ܚܡܢܘܢ ܕܡܝܬ . ܘܝܕܥ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܕܐܬܪܥܝ ܡܛܠ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܬܬܘܝ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ :