simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܫܡܗ ܪܒܐ : ܡܛܠ ܕܐܬܛܦܝܣ ܠܡܥܒܕܟܘܢ ܠܗ ܥܡܐ . ܘܐܢܐ ܚܣ ܠܝ ܡܛܠ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܣܪܝܩܬܐ̈ ܐܢܝܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ